Άρθρο 26 Αρμόδιες αρχές  (άρθρα 17, 22 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

  1. Για την εφαρμογή του Μέρους Β’, αρμόδιες αρχές είναι: α) το Υπουργείο Υγείας και β) ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.
  2. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης δωρεάς ή/και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία θεσπίστηκε με τον ν. 3305/2005 (Α` 17).
  3. Το Υπουργείο Υγείας υποβάλλει, ανά τριετία, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και για την πείρα που αποκτάται από αυτή.
  4. Το Υπουργείο Υγείας υποβάλλει, ανά τριετία, στη Βουλή των Ελλήνων έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και για την εν γένει κατάσταση, πορεία και τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων, η οποία συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.