ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ –ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   Άρθρο 35 Επωνυμία, έδρα, σκοπός και αποστολή – Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 3984/2011

 

  1. Το άρθρο 24 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

(άρθρο 17 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

  1. Ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η επωνυμία του Οργανισμού στις διεθνείς του σχέσεις αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC TRANSPLANT ORGANIZATION».
  2. Ο ΕΟΜ έχει έδρα σε δήμο εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
  3. O ΕΟΜ έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας κατά τη χάραξη και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων και την εποπτεία, από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, της εφαρμογής και υλοποίησης της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στους ανωτέρω τομείς και εν γένει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με τον παρόντα νόμο ή με άλλες ειδικές διατάξεις.»

 

  1. Όπου αναφέρεται στη νομοθεσία ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων νοείται ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.