Άρθρο 8 Μητρώο Ζώντων Δοτών – Φροντίδα Ζώντων Δοτών (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

1. Συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως υπευθύνους επεξεργασίας από κοινού, το Μητρώο Ζώντων Δοτών, το οποίο τηρείται από τον ΕΟΜ. Το Μητρώο Ζώντων Δοτών συνιστά Εθνικό Μητρώο Ασθενών (ήτοι, ληπτών υπηρεσιών υγείας) του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43). Οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων οφείλουν να αναφέρουν στον ΕΟΜ τα στοιχεία ταυτότητας των δοτών, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας τους πριν και μετά τη δωρεά, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες για την επέμβαση αφαίρεσης και για τα ίδια τα όργανα.
2. Οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και οι επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν την περίθαλψη του δότη μετά τη δωρεά υποχρεούνται να αναφέρουν στον ΕΟΜ α) κάθε περιστατικό και πληροφορία που ενδέχεται να σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια του δωριζόμενου οργάνου και συνακόλουθα με την ασφάλεια του λήπτη και β) οποιοδήποτε συμβάν και σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση εμφανιστεί στον δότη ως αποτέλεσμα της δωρεάς.
3. Η Μονάδα Μεταμόσχευσης, όπου διενεργείται η αφαίρεση, οφείλει να προβαίνει σε τακτικό προληπτικό έλεγχο του δότη τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και εφ’ όρου ζωής, και να ενημερώνει άμεσα τον ΕΟΜ για τυχόν επιπλοκές στην εξέλιξη της υγείας του ή για τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα. Ο ΕΟΜ είναι αρμόδιος για τη συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών και υποχρεούται να διαβιβάζει αυτές στις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων που διενήργησαν τη δωρεά, με σκοπό την προστασία της υγείας τόσο του δότη όσο και του λήπτη.

  • 26 Φεβρουαρίου 2023, 11:10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

    Πολύ χρησιμη η παρακολούθηση του δότη. Θα ελαττώσει το φόβο και τις επιφυλάξεις δυνητικών δοτών.

  • 26 Φεβρουαρίου 2023, 11:07 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

    Πολύ χρήσιμη η παρακολούθηση του δότη!