Άρθρο 20 Δίκτυα Δωρεάς και Μεταμόσχευσης

 

1. Το Δίκτυο Δωρεάς οργάνων αποτελείται από όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή άλλα τμήματα, στα οποία είναι δυνατόν να νοσηλεύονται δυνητικοί δότες οργάνων. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο και να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του εμπλεκόμενου στη διαδικασία της μεταμόσχευσης ιατρικού προσωπικού, στους ατομικούς ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας των δοτών, τηρουμένων των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Το Δίκτυο Μεταμόσχευσης οργάνων αποτελείται από όλες τις Δομές Μεταμοσχεύσεων της χώρας, οι οποίες υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους Κεντρικούς και Τοπικούς Συντονιστές του ΕΟΜ και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της μεταμόσχευσης. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Κεντρικών και Τοπικών Συντονιστών του ΕΟΜ και του εμπλεκόμενου στη διαδικασία της μεταμόσχευσης ιατρικού προσωπικού, στους ατομικούς φακέλους υγείας των ληπτών, τηρουμένων των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους υγείας των υποψήφιων δοτών και ληπτών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 εξασφαλίζεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων του άρθρου 40. Για την ενίσχυση των Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει με τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας μνημόνια συνεργασίας, στα οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης των φορέων με τον ΕΟΜ και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους για την εκπλήρωση των σκοπών των Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης, ιδίως η υποχρέωση συνεργασίας με τους Κεντρικούς και Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, καταγραφής των δυνητικών δοτών και προώθησης των μεταμοσχεύσεων.
4. Στο πλαίσιο των Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης οργάνων λειτουργούν: α) ένα (1) Εργαστήριο Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας των Μεταμοσχεύσεων με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια σε εικοσιτετράωρη βάση εξετάσεων ανοσολογίας και ιστοσυμβατότητας για την Κεντρική και Νότια Ελλάδα και β) ένα (1) Εργαστήριο Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας των Μεταμοσχεύσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για την παροχή σε εικοσιτετράωρη βάση των ως άνω υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα.
5. Τα Εργαστήρια Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας της παρ. 4 λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.