Άρθρο 37 Όργανα διοίκησης – προσθήκη άρθρου 24Β στον ν. 3984/2011  

 

Στον ν. 3984/2011 (Α΄159) προστίθεται άρθρο 24Β ως ακολούθως:

 

«Άρθρο 24Β

Όργανα διοίκησης

 

Όργανα διοίκησης του ΕΟΜ είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.».

 

 

 

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 13:26 | Αλέξανδρος Α. Παπαδόπουλος

  Συγχωρήστε με, αλλά αυτό δεν λέγεται αναμόρφωση οργανισμού, με παραπομπή σε νόμο του…2011! Σταχυολογώ απλώς:
  • Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη Τμήματος Ποιότητας με το κατάλληλα κατηρτισμένο προσωπικό, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει έναν τεράστιο φόρτο αρμοδιοτήτων στο άρθρο 21 και στις υποπαραγράφους β,γ,δ,ε,θ,ια,ιβ του άρθρου 36;
  • Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη για Τμήμα Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας ενώ ο ΕΟΜ επωμίζεται (άρθρο 36, υποπαράγραφος ιθ ) με «…την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας…», με την υποπαράγραφο κε) οφείλει να «Οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού με στόχο την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων.», με την υποπαράγραφο κα) οφείλει να εκπροσωπεί την χώρα στο εξωτερικό, να συνάπτει συνεργασίες κτλ;
  • Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται Τμήμα Πληροφορικής και Ανάλυσης Δεδομένων ενώ ο ΕΟΜ επωμίζεται (με το άρθρο 40, παρ. 1) την σύσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ), την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας του ΠΣΜ (υποπαρ. ιζ του άρθρου 36), οφείλει να τηρεί όλα τα αρχεία και Μητρώα (υποπαρ. ιδ,ιε, ιστ του αρ. 36), να συλλέγει, καταγράφει και επεξεργάζεται τα δεδομένα όλων των φορέων που εμπλέκονται με την δωρεά και την μεταμόσχευση (ιβ,ιγ) και να παράγει βασικούς δείκτες ποιότητας;
  • Αφήνω τελευταία την σημαντικότερη έλλειψη στο άρθρο αυτό: Καμία αναφορά δεν υπάρχει εδώ στο θεσμό του Τοπικού Συντονιστή Μεταμόσχευσης του ΕΟΜ, ενώ αναφέρεται σε άλλα άρθρα και επισημαίνεται ο κομβικός του ρόλος… Θα αποφύγω να κάνω εικασίες ότι αφαιρέθηκε κάποιο μέρος του παρόντος άρθρου και συμπαρέσυρε και τον Τοπικό Συντονιστή στην ανυπαρξία!
  Ο θεσμός του Τοπικού Συντονιστή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των προηγμένων συστημάτων μεταμόσχευσης ανά τον κόσμο. Η τοποθέτηση 7 Τοπικών Συντονιστών του ΕΟΜ σε 7 κομβικά νοσοκομεία της χώρας ξεκίνησε τον 4/2022, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ωνάση, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Το Υπουργείο Υγείας δεν θεωρεί ότι πρέπει να μεριμνήσει εγκαίρως, όχι μόνο για την ανάληψη του μισθολογικού κόστους των ήδη υπαρχόντων, αλλά και για την πρόσληψη επαρκούς αριθμού νέων, μόνιμων Τοπικών Συντονιστών του ΕΟΜ, για την ενίσχυση της δωρεάς και των μεταμοσχεύσεων σε όλα τα (μεγάλα καταρχήν) νοσοκομεία της χώρας;
  • Να αναφέρω ότι ΟΛΑ τα ανωτέρω προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δωρεάς και Μεταμοσχεύσεων που το Υπουργείο Υγείας διαθέτει στην φαρέτρα του από το 2021, αλλά το αξιοποιεί μερικώς…

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 13:31 | Γεώργιος Βασιλείου

  Το ΣχΝ στο συγκεκριμένο άρθρο παραπέμπει απλά στον, αναχρονιστικό, νόμο 3984/2011: Απουσία σύγχρονου management (απουσία Διοικητικού και Επιστημονικού Διευθυντή – η οποία προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταμοσχεύσεων αλλά ΔΕΝ υλοποιείται!), ελλιπής στελέχωση με εξειδικευμένο στις μεταμοσχεύσεις προσωπικό (προβλέπονται μόνον οκτώ (!) θέσεις επιστημονικού προσωπικού στα προηγούμενα σχετικά νομοθετήματα), μη δυνατότητα προσέλκυσης τουλάχιστον των ΕΙΔΙΚΩΝ επιστημόνων του οργανισμού από τον ίδιο τον ΕΟΜ (με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ), όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζουν τον οργανισμό, αλλά αναπαράγουν τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Δείτε πως διοικούνται και στελεχώνονται άλλοι οργανισμοί (ΝΠΙΔ, εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας) ακόμα και στην χώρα μας: Ο.ΚΑ.ΝΑ, ΕΙΝΕ (Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών), ΕΚΑΠΥ κτλ.