ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ   Άρθρο 39 Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών – Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 3984/2011  

 

Στον ν. 3984/2011 (Α’ 150) προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:

«Άρθρο 27Α

Ειδικές Επιτροπές

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την προώθηση του έργου και την εκπλήρωση των σκοπών του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), δύνανται να συστήνονται και να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ειδικές επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται ιδίως από επιστήμονες που διαθέτουν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία σε επιμέρους αντικείμενα του τομέα των μεταμοσχεύσεων. Κατά τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εκπροσωπούνται οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, οι οικείες επιστημονικές οργανώσεις και κάθε άλλη ειδικότητα που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου που έχει ανατεθεί στην ειδική επιτροπή. Οι Ειδικές Επιτροπές εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ επί των θεμάτων που τους ανατίθενται. Με την απόφαση σύστασης και συγκρότησης των επιτροπών αυτών καθορίζονται η θητεία, το έργο και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία τους.»

 

  • 27 Φεβρουαρίου 2023, 09:46 | ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Εξαιρετικό και απόλυτα σαφές σχέδιο νόμου που καθορίζει πλήρως την διαδικασία των μεταμοσχεύσεων από κάθε πλευρά, όπως ηθική, ιατρική, νομική, διοικητική. Διακρίνεται από το κείμενο ότι αυτό αποτελεί το προϊόν εργασίας κορυφαίων επιστημόνων με μακρά πείρα στο αντικείμενο. Με την εφαρμογή του θα επιτευχθεί ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου των μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας.