Άρθρο 22 Μεταφορά οργάνων και μετακίνηση δοτών, υποψήφιων ληπτών και μεταμοσχευτικών ομάδων  (άρθρο 8 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)  

 

  1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) συντονίζει τη διαδικασία μεταφοράς οργάνων και μετακίνησης των μεταμοσχευτικών ομάδων σε συνεργασία με τις Δομές Μεταμοσχεύσεων και φροντίζει για την επιλογή και ανεύρεση του κατάλληλου μέσου για την κατά απόλυτη προτεραιότητα χερσαία, εναέρια ή θαλάσσια μεταφορά του οργάνου. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς τον ΕΟΜ και τις Δομές Μεταμοσχεύσεων, ώστε η μεταφορά να διενεργείται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
  2. Οι φορείς της παρ. 1 μεριμνούν επίσης για τη μετακίνηση των υποψήφιων ληπτών, από όπου και αν βρίσκονται, προς τη Μονάδα Μεταμόσχευσης, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση.
  3. Ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Δομών Μεταμόσχευσης. Οι δαπάνες για τη μεταφορά βαρύνουν τον ασφαλιστικό φορέα των υποψήφιων ληπτών ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13, που εφαρμόζεται αναλόγως.
  4. Όλοι οι φορείς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά των οργάνων προς τις Μονάδες Μεταμόσχευσης υποχρεούνται:

α) να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται η ακεραιότητα και ασφάλεια του οργάνου/ιστού κατά τη μεταφορά του και χρόνος μεταφοράς προσαρμοσμένος στις ανάγκες της διαδικασίας μεταμόσχευσης,

β) να μεριμνούν ώστε οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά να φέρουν σήμανση με τα εξής στοιχεία: βα) προσδιοριστικά στοιχεία της Ομάδας Αφαίρεσης, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, ββ) προσδιοριστικά στοιχεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης όπου προορίζονται τα όργανα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, βγ) μνεία ότι η συσκευασία περιέχει ανθρώπινο όργανο, με προσδιορισμό του είδους του οργάνου και της δεξιάς ή αριστερής θέσης του, εφόσον απαιτείται τέτοια διευκρίνιση, και την ένδειξη “ΕΥΠΑΘΕΣ”, βδ) αναφορά των συνιστώμενων συνθηκών μεταφοράς, καθώς και οδηγίες για τη διατήρηση της συσκευασίας στην κατάλληλη θερμοκρασία και θέση· η διαχείριση του υλικού και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση οργάνων γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που ρυθμίζουν την αποστείρωση των ιατρικών εργαλείων και

γ) να μεριμνούν ώστε τα μεταφερόμενα όργανα να συνοδεύονται από την έκθεση χαρακτηρισμού του οργάνου, η οποία έχει αποσταλεί στον ΕΟΜ.