ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ   Άρθρο 28 Διοικητικές κυρώσεις

 

  1. Οι Διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι Δομές Μεταμοσχεύσεων, διασφαλίζουν την απαραίτητη διοικητική και οργανωτική δομή, το απαραίτητο προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 19.
  2. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), οι Διοικητές και οι Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, καθώς και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Μονάδων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του παρόντος καθώς και των σχετικών αποφάσεων του ΕΟΜ. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος και επισύρει τις ισχύουσες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.
  3. Επιπλέον των ανωτέρω, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο ΕΟΜ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ σε όποιον:

α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος, τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων ή της μεταμόσχευσης ή
β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή πληροφοριών στον ΕΟΜ, απευθείας ή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων του άρθρου 40, ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες ή

γ) γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 4, την ανάγκη υποβολής σε μεταμόσχευση του ίδιου ή τρίτου, καθώς και τη διαθεσιμότητα οργάνων ή ιστών ή κυττάρων για μεταμόσχευση με σκοπό την προσέλκυση δυνητικών δοτών ή ληπτών.