Άρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

1. Αντικείμενο του Μέρους Β΄ είναι η επικαιροποίηση των κανόνων που ρυθμίζουν τη δωρεά από άνθρωπο και τη χρήση οργάνων, με σκοπό τη μεταμόσχευση ή άλλη θεραπευτική ή επιτρεπτή κατά τις διατάξεις του παρόντος χρήση, και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων, καθώς και η θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
2. Αντικείμενο του Μέρους Γ΄ είναι η μετονομασία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και η αναβάθμιση της λειτουργίας του, μέσω και της δημιουργίας ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 15:42 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

  Το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικό και η κοινωνική ωφέλεια από τη εφαρμογή του θα είναι πολλαπλή. Είναι εξόχως περιεκτικό και δηλωτκό επίμοχθης και μακράς εργασίας κορυφαίων εδικών επιστημόνων, με εκτεταμένη πείρα σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο τομέας των μεταμοσχεύσεων είναι περισσότερο προηγμένος συγκριτικά με την Ελλάδα. Η προβλεπόμενη σε αυτό επικαιροποίηση θα εκσυγχρονίσει και θα αναβαθμίσει αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα.
  Το κείμενο του νομοσχεδίου είναι διατυπωμένο με απόλυτη σαφήνεια και παρουσιάζει πληρότητα ως προς όλες τις πτυχές του αντικειμένου του, τις επιστημονοκές, ηθικές νομικές, οργανωτκές και διοικητικές θεωρήσεις.
  Η δομή του, η έκτασή του και ο βαθμός λεπτομέρειας στη διατύπωσή του είναι επαρκέστατα. Εξάλλου, στο νομοσχεδιο γίνεται εύκολα κατανοητή η διασύνδεση των ρυθμίσεών του σε ολοκληρωμένο, πολύπλευρο νομοθετικό πλαίσιο.
  Σε αυτό περιγράφεται με σαφήνεια η εφαρμογή των επιμέρους επιδιώξεών του. Πετυχαίνει την προσαρμογή του ισχύοντος δικαίου των μεταμοσχεύσεων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. Εφόσον εφαρμοσθεί στην ολότητά του και συντονισμένα, θα εκπληρώσει τον σκοπό του αναφορικά με τη βελτίωση των μεταμοσχευτικών επιδόσεων της Ελλάδας και, εν τέλει, τη βελτίωση της ποιότητας και τη διάσωση της ζωής των βαρέως πασχόντων.
  Η ενίσχυση του ρόλου του εθνικού φορέα μεταμοσχεύσεων, που προβλεπεται στις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξηση της δυνατότητας αυτού του φορέα να ασκεί αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητές του στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 12:25 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ

  Το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικό και η κοινωνική ωφέλεια από τη εφαρμογή του θα είναι πολλαπλή. Είναι εξόχως περιεκτικό και δηλωτκό επίμοχθης και μακράς εργασίας κορυφαίων εδικών επιστημόνων, με εκτεταμένη πείρα σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο τομέας των μεταμοσχεύσεων είναι περισσότερο προηγμένος συγκριτικά με την Ελλάδα. Η προβλεπόμενη σε αυτό επικαιροποίηση θα εκσυγχρονίσει και θα αναβαθμίσει αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα.
  Το κείμενο του νομοσχεδίου είναι διατυπωμένο με απόλυτη σαφήνεια και παρουσιάζει πληρότητα ως προς όλες τις πτυχές του αντικειμένου του, τις επιστημονοκές, ηθικές νομικές, οργανωτκές και διοικητικές θεωρήσεις.
  Η δομή του, η έκτασή του και ο βαθμός λεπτομέρειας στη διατύπωσή του είναι επαρκέστατα. Εξάλλου, στο νομοσχεδιο γίνεται εύκολα κατανοητή η διασύνδεση των ρυθμίσεών του σε ολοκληρωμένο, πολύπλευρο νομοθετικό πλαίσιο.
  Εξασφαλίζει την όσο το δυνατό μικρότερη ψυχική καταπόνηση (στρες) των λειτουργών οι οποίοι θα επωμισθούν την εφαρμογή του και θα επηρεασθούν από αυτό.
  Εκφράζει και προάγει την αλληλεγύη μεταξύ των πολιτών, και την κοινωνική ανάγκη για φροντίδα των αδυνάτων.
  Σε αυτό περιγράφεται με σαφήνεια η εφαρμογή των επιμέρους επιδιώξεών του. Πετυχαίνει την προσαρμογή του ισχύοντος δικαίου των μεταμοσχεύσεων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. Εφόσον εφαρμοσθεί στην ολότητά του και συντονισμένα, θα εκπληρώσει τον σκοπό του αναφορικά με τη βελτίωση των μεταμοσχευτικών επιδόσεων της Ελλάδας και, εν τέλει, τη βελτίωση της ποιότητας και τη διάσωση της ζωής των βαρέως πασχόντων.
  Η ενίσχυση του ρόλου του εθνικού φορέα μεταμοσχεύσεων, που προβλεπεται στις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξηση της δυνατότητας αυτού του φορέα να ασκεί αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητές του στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.