Άρθρο 13 Δαπάνες

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από τον αποβιώσαντα δότη, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευσή τους ή τη μεταφορά των υποψήφιων ληπτών βαρύνουν τον ασφαλιστικό οργανισμό των ληπτών ή των υποψήφιων ληπτών. Εάν αυτοί είναι ανασφάλιστοι, οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό του. Ως δαπάνες σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο νοούνται, ενδεικτικά, εκείνες που αφορούν: α) τις ιατρικές πράξεις, τις πάσης φύσεως εξετάσεις που απαιτούνται για την διαπίστωση της καταλληλότητας του δότη, ακόμη και εάν τελικά δεν επιτευχθεί η δωρεά, την προετοιμασία και τη διενέργεια της επέμβασης, β) τη φαρμακευτική αγωγή και γ) τη νοσηλεία του δότη μετά τη διαπίστωση του θανάτου και έως την αφαίρεση του οργάνου.

  • 28 Φεβρουαρίου 2023, 14:08 | Ανδρεας Τζακης

    Θα είναι προτιμότερο να περιέχονται σε ένα DRG (ΚΕΝ) για κάθε μόσχευμα

  • 28 Φεβρουαρίου 2023, 14:25 | Ανδρεας Τζακης

    Νομίζω ότι χρειάζεται DRG που να καλύπτει τις ανάγκες.
    Αυτό μπορεί να καταβαλλεται στον ΕΟΤ για κάθε πτωματικούς μόσχευμα. Ο ΕΟΜ αποζημιώνει το Νοσοκομείο του δότη και το νοσοκομείο, με ορισμένο αλγόριθμο τα άτομα, για τους και προσωπικό που ασχολούνται με τη διατήρηση τον δότη και την εγχείρηση της δορεας.
    Επίσης καλύπτει έξοδα συντονιτων.