Άρθρο 19 Δομές Μεταμοσχεύσεων Οργάνων  (άρθρα 5, 6, 9 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)  

 

 1. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων διενεργούνται αποκλειστικά από ειδικά οργανωμένες μονάδες (Μονάδες Μεταμοσχεύσεων) νοσηλευτικών ιδρυμάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν προηγουμένως λάβει σχετική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Με την επιφύλαξη του ν. 4565/2018 (Α΄ 173), περί κύρωσης σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Ελληνικού Δημοσίου, οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων οργανώνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο των οικείων Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας νοσηλευτικού ιδρύματος (διατομεακές) ή περισσότερων διασυνδεόμενων μεταξύ τους νοσηλευτικών ιδρυμάτων (διανοσοκομειακές) και στελεχώνονται από ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει την κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της παρ. 10 α) του άρθρου 41.
 2. Στις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων οργανώνονται και λειτουργούν Ομάδες Αφαίρεσης, οι οποίες υποχρεούνται να διενεργούν λήψεις οργάνων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΟΜ. Επίσης, μπορούν να λειτουργούν ιδιωτικές Ομάδες Αφαίρεσης μετά από πιστοποίηση και άδεια του ΕΟΜ, η οποία έχει τριετή διάρκεια και δύναται να ανανεώνεται ισόχρονα με την ίδια διαδικασία. Η αμοιβή των ομάδων αυτών ειδικά για τις διενεργούμενες ιατρικές πράξεις αφαίρεσης καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 2 β) ή, κατά περίπτωση, της παρ. 6 β) του άρθρου 41 και βαρύνει τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εάν ο λήπτης είναι ανασφάλιστος. Η πιστοποίηση και η άδεια των ιδιωτικών ομάδων αφαίρεσης δύνανται να ανακαλούνται μετά από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, ακόμη και πριν από τη λήξη της ισχύος τους.
 3. Η άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στην παρ. 1 χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ, εφόσον οι υποψήφιες Μονάδες:

α) πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 10 α) του άρθρου 41,

β) εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες αφαίρεσης και μεταμόσχευσης και

γ) δύνανται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των αναγκών του Συστήματος Μεταμοσχεύσεων της Χώρας.

 1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δεν απαιτείται η Μονάδα Μεταμόσχευσης να προβλέπεται στον Οργανισμό του αιτούντος Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Εφόσον η Μονάδα λάβει την αιτηθείσα άδεια, θεωρείται αυτοδίκαια οργανική μονάδα του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος και εντάσσεται υποχρεωτικά στον Οργανισμό του, όταν αυτός τροποποιηθεί.
 2. Η άδεια λειτουργίας έχει τριετή ισχύ. Μετά την πάροδο τριών ετών η άδεια ανανεώνεται, ομοίως με απόφαση του ΕΟΜ, για ίσο χρόνο, με βάση τα αποτελέσματα της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας της Μονάδας και την αξιολόγηση αυτών επί τη βάσει των δεικτών ποιότητας που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 10 δ) του άρθρου 41.
 3. Ο ΕΟΜ καταγράφει την ετήσια μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων και τυποποιημένων εντύπων Παροχής Ετήσιων Στοιχείων Μεταμοσχευτικής Δραστηριότητας που συμπληρώνονται και υποβάλλονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό, από τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων.
 4. Στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, ο ΕΟΜ εκδίδει την «Ετήσια Έκθεση Μεταμοσχευτικής Δραστηριότητας Οργάνων» που αφορά στο προηγούμενο έτος. Η Έκθεση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.
 5. Εφόσον διαπιστωθεί στο πλαίσιο τακτικού ή έκτακτου ελέγχου από τον ΕΟΜ ότι η Δομή Μεταμόσχευσης δεν πληροί τους όρους που καθορίζονται με τις αποφάσεις των παρ. 10 α) και 10β) του άρθρου 41 ή δεν ανταποκρίνεται στο πλαίσιο ποιότητας ή ασφάλειας της παρ. 11 του άρθρου 41 ή στα κριτήρια της παρ. 10 δ) του άρθρου 41, η ισχύς της άδειας μπορεί είτε να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε να ανακληθεί, ακόμη και πριν από τη λήξη της ισχύος της.
 6. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων έχουν τη δυνατότητα ετοιμότητας για τη λήψη και αξιοποίηση των μοσχευμάτων καθημερινά σε εικοσιτετράωρη βάση.
 7. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΕΟΜ και του Υπουργείου Υγείας και υποβάλλουν απολογιστικά στον ΕΟΜ ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητά τους, εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.
 8. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υγείας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε Δομές Μεταμοσχεύσεων.

 

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 20:04 | karabinis andreas

  Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στάδιο η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στις Δομές Μεταμοσχεύσεων, πριν την χορήγηση άδειας λειτουργίας. Μόνο έτσι θα μπορεί να αξιολογηθεί εάν μία υποψήφια μονάδα μπορεί πράγματι να συμβάλει ουσιαστικά στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της Χώρας. Τέτοια άδεια προβλεπόταν υπό το καθεστώς του Ν. 2737/99 και ήταν πολύ σημαντική, καθώς με την κατάργησή της αδειοδοτήθηκαν μονάδες με πολύ μικρό αριθμό μεταμοσχεύσεων χωρίς έλεγχο σκοπιμότητας. Εάν θέλουμε να γίνει ορθολογική χρήση των ούτως ή άλλως περιορισμένων πόρων της Πολιτείας πρέπει να μεσολαβεί έλεγχος σκοπιμότητας ως προς το αν η υπό αδειοδότηση Δομή μπορεί πράγματι να συμβάλει στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της Χώρας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 20:52 | καραμπινης ανδρεας

  Άρθρο 19: Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στάδιο η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στις Δομές Μεταμοσχεύσεων, πριν την χορήγηση άδειας λειτουργίας. Μόνο έτσι θα μπορεί να αξιολογηθεί εάν μία υποψήφια μονάδα μπορεί πράγματι να συμβάλει ουσιαστικά στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της Χώρας. Τέτοια άδεια προβλεπόταν υπό το καθεστώς του Ν. 2737/99 και ήταν πολύ σημαντική, καθώς με την κατάργησή της αδειοδοτήθηκαν μονάδες με πολύ μικρό αριθμό μεταμοσχεύσεων χωρίς έλεγχο σκοπιμότητας. Εάν θέλουμε να γίνει ορθολογική χρήση των ούτως ή άλλως περιορισμένων πόρων της Πολιτείας πρέπει να μεσολαβεί έλεγχος σκοπιμότητας ως προς το αν η υπό αδειοδότηση Δομή μπορεί πράγματι να συμβάλει στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της Χώρας.

 • Στο άρθρο αυτό προτείνουμε να προβλεφθεί ο θεσμός του επαγγελματία συντονιστή μεταμοσχεύσεων σε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της χώρας, με μοναδική αρμοδιότητα την προώθηση των μεταμοσχεύσεων και τη δωρεά οργάνων. Ο θεσμός αυτός, είναι γνωστό, ότι ξεκίνησε από την Ισπανία, εκτοξεύοντας τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχει υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 14:19 | Ανδρεας Τζακης

  Δεδομένης της στενοτητος χωρών και εξοπλισμών, προτείνω οι μεταμοσχεύσεις να δύνανται να λαμβάνουν χώρα και σε ιδιωτικά νοσοκομεία μετά άδεια του ΕΟΤ.
  Πρέπει να πληρούν τουσ εξής ορους¨
  – να δίνουν πλήρη απολογισμό στον ΕΟΤ, τουλάχιστον μηνιαίως. Αυτός ο απολογισμός να περιέχει τισ δραστηριότητες του κέντρου (κατα το SRTR), να είναι ελεύθερα προσιτές στο κοινό,
  – να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό
  – να δέχεται τισ ίδιες αμοιβές χωρίς καμμία επιβάρυνση των ασθενών

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 11:06 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών

  Επί του άρθρου 19 προτείνουμε και απορούμε πως δεν έχει προβλεφθεί ο θεσμός του επαγγελματία συντονιστή μεταμοσχεύσεων σε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της χώρας με μοναδική αρμοδιότητα την προώθηση των μεταμοσχεύσεων και τη δωρεά οργάνων. Ο θεσμός αυτός είναι γνωστό ότι ξεκίνησε από την Ισπανία εκτοξεύοντας τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχει υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες.
  Για τον Π.Σ.Ν
  Ο Πρόεδρος κ. Γρ. Λεοντόπουλος

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 11:05 | Δημήτρης Νιάκας

  Επίσης, μπορούν να λειτουργούν ιδιωτικές Ομάδες Αφαίρεσης μετά από πιστοποίηση και άδεια του ΕΟΜ.

  Δηλαδή οι ομάδες αφαίρεσης οργάνων μπορεί να είναι και ιδιωτικές; Που θα βρεθούν ιδιωτικές ομάδες, όταν όλη η διαδικασία ΜΤΧ γίνεται από το δημόσιο ή ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα από το ΩΚΚ που ανήκει στο Κράτος;