ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 41 Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

 1. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Ζώντα Δότη της παρ. 6 του άρθρου 6, ή με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των μελών της για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του δυνητικού δότη και του υποψήφιου λήπτη και για επεξεργασία αυτών των δεδομένων, τα κριτήρια που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεών της, η δυνατότητα υποβοήθησης του έργου της Επιτροπής από εμπειρογνώμονες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να προβλέπεται και να καθορίζεται η τυχόν αμοιβή των μελών της Επιτροπής ή ορισμένων εξ αυτών.
 2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) για τις ιατρικές πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 9.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην καταβολή των σχετικών δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 9.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΟΜ, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 9.

δ) Με απόφαση του ΕΟΜ καθορίζονται οι λεπτομέρειες πρόταξης του ζώντα δότη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζεται η διαδικασία ανεύρεσης των οικείων του αποβιώσαντος δότη.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι ειδικότητες των ιατρών που συμμετέχουν και τα τηρούμενα πρωτόκολλα για τη διάγνωση και την πιστοποίηση της επέλευσης του εγκεφαλικού και του καρδιακού θανάτου, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αφαίρεση και χρήση οργάνων από αποβιώσαντα δότη για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 12.
 4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) για τις ιατρικές πράξεις του άρθρου 13.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μετά από εισήγηση του ΕΟΜ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον καθορισμό του ύψους των σχετικών δαπανών και στη διαδικασία απόδοσης και καταβολής του άρθρου 13.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου Αποβιωσάντων Δοτών του άρθρου 14, καθώς και για τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του Μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό σύστασης και λειτουργίας του, για τους αποδέκτες των δεδομένων, για τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορεί πλέον να προσδιοριστεί η ταυτότητα του κάθε δότη, και το ύψος της συνδρομής ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζονται οι κατηγορίες υποψηφίων ληπτών που δύνανται να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Οργάνων (ΕΜΥΛ) του άρθρου 17, καθώς και η διαδικασία ένταξής τους.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, κατόπιν γνώμης ειδικής επιτροπής του άρθρου 39, η οποία συστήνεται ανά όργανο, καθορίζονται το σύστημα προτεραιοποίησης, η διαδικασία κατανομής των οργάνων, η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών που χρήζουν μεταμόσχευσης και η διαχείριση των περιπτώσεων ισοβαθμίας των δυνητικών ληπτών του ΕΜΥΛ του άρθρου 17, καθώς και οι προϋποθέσεις αποκλεισμού τους.
 4. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, ορίζονται οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διατήρηση και τη λειτουργία της υλικοτεχνικής και ξενοδοχειακής υποδομής των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, την ειδίκευση και ειδική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που συνεργάζονται για τις σχετικές επεμβάσεις, καθώς και τα ιατρικά πρωτόκολλα για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των αφαιρούμενων οργάνων, καθώς και εν γένει οι όροι που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και τα κριτήρια διαπίστωσης ουσιαστικής συμβολής τους στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος μεταμοσχεύσεων της Χώρας, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, η διαδικασία διενέργειας τακτικών ή έκτακτων ελέγχων από τον ΕΟΜ, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19.

β) Με την ίδια ή όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του ΕΟΜ, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των ιδιωτικών ομάδων αφαίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 19, τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων σε αυτές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία ανάκλησής της.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή αίτησης χορήγησης, τροποποίησης ή ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης οργάνων ή Ομάδας Αφαίρεσης και να ρυθμίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης ειδικής επιτροπής του άρθρου 39, καθορίζονται α) τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών μεταμοσχεύσεων της παρ. 5 του άρθρου 19, όπως, ενδεικτικά, θνητότητα, επιπλοκές, βαθμός αξιοποίησης των προσφερόμενων μοσχευμάτων, χρόνος λειτουργικής επιβίωσης μοσχευμάτων μετά τη μεταμόσχευση καθώς και οι λοιπές συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας και β) τα στοιχεία που υποχρεούνται να παρέχουν οι εν λόγω δομές, προκειμένου να εκτιμηθούν οι αντίστοιχοι δείκτες αξιολόγησης και τα επιτρεπτά όρια διακύμανσης των δεικτών αξιολόγησης.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 21 και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την απόδοση στο Υπουργείο Υγείας των εσόδων από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28, από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 29 και 30, καθώς και από δημεύσεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 32 και για την εγγραφή τους στον ειδικό κωδικό αριθμό, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προβλέπεται ο τρόπος διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΜΣ) του άρθρου 40 με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των νοσοκομείων, με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που ανήκουν στο Δίκτυο Δωρεάς οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 20 και στο Δίκτυο Μεταμόσχευσης οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 20, με τα πληροφοριακά συστήματα των Ανοσολογικών Εργαστηρίων της παρ. 4 του άρθρου 20 και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στο πλαίσιο της διαδικασίας δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα που αφορά τη λειτουργία του ΠΣΜ, ιδίως τα θέματα της συλλογής, της τήρησης και της περαιτέρω επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό και της ασφάλειας της επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων.

β) Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η διαλειτουργία, με ασφαλή τρόπο, του ΠΣΜ του άρθρου 40 με το Μητρώο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Μεταμόσχευσης Οργάνων (European Society for Organ Transplantation- ESOT) και να καθορίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα αναφορικά με τη διαλειτουργία αυτή.

 • 1. Η πρόβλεψη για την έκδοση συνολικά περίπου 20 Υπουργικών Αποφάσεων δημιουργεί συνθήκες υψηλού κινδύνου καθυστέρησης της εφαρμογής των διατάξεων του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου.
  Προτείνεται ο καθορισμός αποκλειστικής προθεσμίας κατά μέγιστο 6 μηνών για την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων.
  2. Πριν την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 10 α) για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Μεταμόσχευσης, είναι σκόπιμο να έχουν αξιολογηθεί οι σχετικές ανάγκες των υφιστάμενων Μονάδων Μεταμόσχευσης ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρα οι απαραίτητοι ανθρώπινοι, υλικοί και χρηματικοί πόροι για την επαρκή συμμόρφωση τους στις σχετικές απαιτήσεις.
  3. Στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι Μονάδες Μεταμόσχευσης και θα καθοριστούν με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 10 α), κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη εξασφάλισης κατάλληλης υποδομής για την αξιοπρεπή φιλοξενία των υποψηφίων ληπτών κατά την αναμονή της τελικής επιλογής λήπτη, στις περιπτώσεις δωρεάς από αποβιώσαντα δότη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 20:46 | karabinis andreas

  Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στάδιο η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στις Δομές Μεταμοσχεύσεων, πριν την χορήγηση άδειας λειτουργίας. Μόνο έτσι θα μπορεί να αξιολογηθεί εάν μία υποψήφια μονάδα μπορεί πράγματι να συμβάλει ουσιαστικά στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της Χώρας. Τέτοια άδεια προβλεπόταν υπό το καθεστώς του Ν. 2737/99 και ήταν πολύ σημαντική, καθώς με την κατάργησή της αδειοδοτήθηκαν μονάδες με πολύ μικρό αριθμό μεταμοσχεύσεων χωρίς έλεγχο σκοπιμότητας. Εάν θέλουμε να γίνει ορθολογική χρήση των ούτως ή άλλως περιορισμένων πόρων της Πολιτείας πρέπει να μεσολαβεί έλεγχος σκοπιμότητας ως προς το αν η υπό αδειοδότηση Δομή μπορεί πράγματι να συμβάλει στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της Χώρας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 20:19 | καραμπινης ανδρεας

  Άρθρο 41 παρ. 8: Θα έπρεπε να προβλέπεται στο Σχέδιο ποια πρόσωπα μπορούν να ενταχθούν στο ΕΜΥΛ και όχι να ορίζεται με ΥΑ. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι μπορούν να ενταχθούν Έλληνες πολίτες, πολίτες ΕΕ, πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών ετών (ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα μεταμοσχευτικού τουρισμού). Προβλεπόταν επίσης ότι παιδιά και ασθενεις με οξεία ανεπάρκεια εντάσσονται στην εθνική λίστα χωρίς διακρίσεις. Ο ορισμός των κριτηρίων ένταξης πολιτών άλλων χωρών στην εθνική

  λίστα μεταμόσχευσης δεν υπήρχε ούτε στον προηγούμενο νόμο και πρέπει με τον παρόντα νόμο να προβλεφθεί, κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών νομοθεσιών