Άρθρο 4 Γενικές αρχές (άρθρο 13 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

1. Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξία του δότη, και με κάθε επιμέλεια, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή βλάβη στα αφαιρούμενα όργανα.
2. Η αφαίρεση οργάνων γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
3. Δεν συνιστούν αντάλλαγμα με την έννοια της παρ. 2:
(α) Η απόδοση κάθε είδους δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε ο δότης συνεπεία της αφαίρεσης, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9,
(β) η καταβολή αποζημίωσης στον δότη λόγω επιπλοκών από την αφαίρεση οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9,
(γ) η συμβολική έκφραση ευγνωμοσύνης με τιμητικές εκδηλώσεις και
(δ) η πρόταξη των δωρητών οργάνων εν ζωή ή των οικείων τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 αντίστοιχα.
4. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση της ανάγκης ή της διαθεσιμότητας ανθρώπινων οργάνων, όταν αυτή γίνεται με σκοπό την πρόκληση προσφοράς ή την αναζήτηση οικονομικού οφέλους ή συγκριτικού πλεονεκτήματος ή όταν γίνεται με τρόπο που απάδει στα χρηστά ήθη ή που δύναται να προκαλέσει σύγχυση ή εσφαλμένη αντίληψη και παραπλάνηση στο ευρύ κοινό για θέματα που αφορούν στη διαδικασία της δωρεάς ή της μεταμόσχευσης.
5. Η ταυτότητα του αποβιώσαντα δότη δεν αποκαλύπτεται στον λήπτη και στην οικογένειά του. Επίσης, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του λήπτη στην οικογένεια του αποβιώσαντα δότη.
6. H δωρεά από αποβιώσαντα δότη δεν επιτρέπεται να γίνεται προς ορισμένο λήπτη. Υπόδειξη του λήπτη από τον δωρητή ή τους οικείους του δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας του Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ληπτών. Κατ’ εξαίρεση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων δύναται με απόφασή του να λάβει υπόψη υπόδειξη του δωρητή ή των οικείων του υπέρ ορισμένου ήδη ενταγμένου στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιου λήπτη, υπό τον όρο ότι αυτός είναι α) ο σύζυγoς ή σύντροφος με τον οποίο ο δότης συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), β) συγγενής του δότη μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή ή γ) συγγενής του δότη μέχρι και τον δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας.