Άρθρο 24 Ιχνηλασιμότητα (άρθρο 10 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

 

1. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας όλων των οργάνων που αφαιρούνται, διατίθενται, μεταφέρονται και μεταμοσχεύονται, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των δοτών και των ληπτών. Μόνο ο ιατρός ή η ιατρική ομάδα που αναλαμβάνει την περίθαλψη του δότη ή του λήπτη έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των οργάνων. Καμία πληροφορία που αφορά άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα του δότη ή του λήπτη δεν επιτρέπεται να δοθεί στον δότη, στον λήπτη και στις οικογένειες αυτών, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ανωνυμίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 4.
2. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων που συμμετέχουν στην αλυσίδα από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση του οργάνου, τηρούν αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σε κάθε κρίκο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση του οργάνου και β) τις πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό του οργάνου και του δότη, όπως ορίζονται στο Παράρτημα, σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 21. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων αποστέλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο αρχείο αυτό μετά την πραγματοποίηση κάθε αφαίρεσης οργάνου ή μεταμόσχευσης.
3. Ο ΕΟΜ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συστήνει και λειτουργεί σύστημα αρχειοθέτησης, όπου καταχωρίζονται οι πληροφορίες της παρ. 1, σχετικά με τα όργανα, τους δότες και τους λήπτες, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε δωρεάς, κάθε οργάνου και κάθε λήπτη που συνδέεται με αυτήν. Ως προς την τήρηση του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και της εθνικής νομοθεσίας.
4. Τα αρχεία των παρ. 2 και 3 τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ετών μετά τη δωρεά.
5. Σε περιπτώσεις ανταλλαγής οργάνων με άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των οργάνων, σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 της Οδηγίας 2010/53/ΕΕ.