Άρθρο 32  Δήμευση – Διάθεση εσόδων

 

  1. Σε περίπτωση καταδίκης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 29 και 30 το δικαστήριο διατάσσει υποχρεωτικά τη δήμευση του παρανόμως δοθέντος οικονομικού ανταλλάγματος, καθώς και των κινητών και ακινήτων πραγμάτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό.
  2. Τα έσοδα από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρο 28, από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 29 και 30, καθώς και από δημεύσεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Εισάγονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και εγγράφονται στον ειδικό κωδικό αριθμό από όπου καταβάλλονται οι δαπάνες μεταμόσχευσης των ανασφάλιστων ληπτών.