Άρθρο 28: «Εκπαίδευση Μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε προγράμματα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1. Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι, εισερχόμενοι στο τελευταίο έτος ακαδημαϊκής τους φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την κατά τις κείμενες διατάξεις ελάχιστη διάρκεια φοιτήσεως προς απόκτηση πτυχίου τους από τα Τμήματα και τις Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχουν περατώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται προς λήψη του εν λόγω πτυχίου συμφώνως προς τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Τμήματος ή Σχολής, ή οφείλουν κατά μέγιστο μέχρι 3 μαθήματα για την απόκτησή του, επιτρέπεται να συμμετάσχουν, εφόσον επιθυμούν, ως εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα επιμόρφωσης, συναφή προς την ειδικότητα τους, τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της λειτουργούσας κατά τις προβλέψεις του Ν.3879/2010, όπως κάθε φορά ισχύει, Δομής Δια Βίου Μάθησης του εν λόγω Πανεπιστημίου.

2. Τη συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα επιμόρφωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνει ο Διοικητής της Σχολής, λαμβανομένων επιπλέον και των παραμέτρων της διάρκειας φοιτήσεως, της συνάφειας του προγράμματος με την εκάστοτε ειδικότητα και του κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση εγκρίσεως από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της συμμετοχής περιορισμένου αριθμού μαθητών, σε σχέση με τους αρχικώς επιθυμούντες, προκρίνονται οι περατώσαντες έναντι όσων οφείλουν μαθήματα, τηρουμένου σε κάθε περίπτωση και του κριτηρίου της σειράς αρχαιότητας.

3. Με τη λήξη της επιμόρφωσης η Σχολή αναζητά από τον φορέα διοργάνωσης των προγραμμάτων, σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, από τα οποία θα προκύπτει η συμμετοχή των μαθητών στα εν λόγω. Εφόσον διαπιστωθεί η μη συμμετοχή των μαθητών από υπαιτιότητά τους στα προγράμματα αυτά, καταλογίζεται σε αυτούς ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, το συνολικό αναλογούν για τη συμμετοχή τους χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί στις Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

4. Το ΓΕΕΘΑ μεριμνά για την εγγραφή των σχετικών απαιτούμενων πιστώσεων για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων στον προϋπολογισμό του».