Άρθρο 21: Γραφείο Στήριξης Οπλιτών

1. Σε κάθε Γενικό Επιτελείο συστήνονται Γραφεία στήριξης οπλιτών, τα οποία υπάγονται απευθείας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.

2. Σκοπός των γραφείων αυτών είναι η στήριξη των οπλιτών ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ασκώντας τα ακόλουθα έργα:

α. Παροχή συναισθηματικής/ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας

β. Η καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή έγγραφων καταγγελιών οπλιτών που σχετίζονται κυρίως με πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης σχετικά με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνική προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νομίμων δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

γ. Η συνεχής ενημέρωση του Αρχηγού του κλάδου για τις καταγγελίες που υφίστανται και η εισήγηση για την διερεύνησή τους ή για την λήψη άμεσων μέτρων εφόσον απαιτείται.

δ. Η ενημέρωση δια του Αρχηγού του κλάδου του αρμόδιου για τη μέριμνα προσωπικού Υπουργού καθώς και της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

3. Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες ενώ στην στελέχωσή τους περιλαμβάνουν οπωσδήποτε ψυχολόγο, και νομικό, εφόσον δε είναι δυνατόν, κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα.

4. Η οργάνωση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με μέριμνα των Αρχηγών των Κλάδων.

5. Η λειτουργία των γραφείων υποστήριξης δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών/παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

 • 10 Ιουνίου 2015, 15:28 | Δημήτρης

  Συγχαρητήρια για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία.
  Δεδομένης και της μεγάλης ανεργίας των νέων που μαστίζει την χώρα μας, μήπως θα μπορούσε να ενταχθεί διάταξη που να συνδέει την Θητεία με την αγορά εργασίας.
  Π.χ. θα μπορούσαν να ενταχθούν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους οπλίτες μέσω των κατά τόπους Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (που υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις περιοχές)με στοιχειώδες μικρό κόστος (αμοιβή εισηγητών κ.λ.π.), δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα των Εκπαιδευτικών αυτών Δομών κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 • 9 Ιουνίου 2015, 23:44 | Βασίλης

  Άρθρο 15:

  Η υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (2) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του Νόμου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής :

  (α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου».

 • 9 Ιουνίου 2015, 09:08 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Παράγραφος 3.: «Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες ενώ στην στελέχωσή τους περιλαμβάνουν οπωσδήποτε ψυχολόγο, και νομικό, εφόσον δε είναι δυνατόν, κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα.»

  Απο την παρούσα παράγραφο, αποκλείονται οι Πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Κοινωνικής εργασίας / Κοινωνικοί Λειτουργοί. Η ως άνω ειδικότητα είναι επιφορτισμένη να παρέχει ειδική επιστημονική στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμογής. Το ακριτικό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι το μόνο Πανεπιστημιακού επιπέδου Ίδρυμα στη χώρα που προσφέρει την παραπάνω ειδικότητα η οποία και είναι απολύτως χρήσιμη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

  Προτείνεται η αλλαγή στη διατύπωση της παραγράφου ώς ακολούθως:

  3.Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες επιστήμονες Πανεπιστημιακού επιπέδου. Οπωσδήποτε ειδικότητας Ψυχολόγου και Νομικού, εφόσον δε κρίνεται χρήσιμο απο την προισταμένη αρχή των Γραφείων, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών, Κοινωνιολόγων ή εν ελλείψει αυτών, απο άλλους απολύτως εξειδικευμένους με την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού πολιτικούς επιστήμονες.