Άρθρο 07: Ειδικές διατάξεις

1. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, εφόσον δεν είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με τους εμπλεκομένους φορείς του δημόσιου, αποδεικνύονται από τους οπλίτες προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τη κατάταξη τους και εντός πέντε (5) ημερών από αυτή.

2. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων της παραγράφου 2β του άρθρου 3 που περιγράφουν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια των οπλιτών, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων (εφαρμογή web) των ΓΕ, για όσους επιθυμούν να τα δηλώσουν πριν την κατάταξη τους.

3. Τα κριτήρια του άρθρου 3 ισχύουν και για τοποθετήσεις/μεταθέσεις σε θέσεις εκτός Ελλάδας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία συλλογής στοιχείων ηλεκτρονικά και μη, πριν και κατά τη κατάταξη των οπλιτών καθώς και η εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά τη κατάταξη.

β. Το έντυπο της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης του τόπου προτίμησης, οι διαδικασίες υποβολής του, η συλλογή και εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη, άλλα παραγόμενα έντυπα από την ηλεκτρονική εφαρμογή των Κέντρων Κατάταξης.

γ. Η δυνατότητα να αναστέλλονται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων, καθώς και μέρος ή το σύνολο των εξαιρέσεων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος.

δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου.