Άρθρο 02: Ορισμοί

1. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:

α. Όπου αναφέρεται ο όρος «οπλίτες» νοούνται και οι Δόκιμοι Έφεδροι, οι Επίκουροι Αξιωματικοί, οι Έφεδροι Αξιωματικοί και οι πρότακτοι.

β Ο όρος «εξαρτώμενα μέλη» έχει την έννοια, που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, με εξαίρεση τους έγγαμους οπλίτες, τους οπλίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τους οπλίτες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση.

γ. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη σε οργανική θέση, αμέσως μετά το πέρας της αρχικής υποχρεωτικής βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ.

δ. Μετάθεση είναι η οριστική μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική Μονάδα-Ανεξάρτητη Υπομονάδα ή Υπηρεσία.

ε. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν δύναται άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή μετάθεση οπλίτη. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

στ. Διάθεση είναι η απασχόληση του οπλίτη μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, συνολικά ή τμηματικά, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.

ζ. Τόπος προτίμησης οπλιτών θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ.

 • 11 Ιουνίου 2015, 22:02 | milit

  Η διάθεση είναι μέχρι 15 ημέρες

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:45 | Κώστας

  Προτείνω στην υποπαρ. 1ζ να προστεθεί στο τέλος η φράση «… και προβλέπεται -και υπάρχει κενή- θέση για το Όπλο – Σώμα, την κατηγορία και την ειδικότητά τους». Αυτό είναι σύμφωνο και με την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρο 3 παρ. 2α. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να δηλώνεται από οπλίτες διαφόρων ειδικοτήτων ή σωματικών ικανοτήτων ως τόπος προτίμησης ένας δήμος όπου εδρεύουν μόνο π.χ. Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, όταν εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να μετατεθούν εκεί. Επίσης, αυτό προϋποθέτει ότι τη στιγμή της δήλωσης τόπων προτίμησης (μέχρι 10 ημέρες μετά την κατάταξη κατά άρθρο 4 παρ. 2), ο οπλίτης θα γνωρίζει επακριβώς ποιούς τόπους μπορεί να δηλώσει. Σε αυτό το σημείο δεν διευκρινίζεται ποιές διαδικασίες ακολουθούνται όταν κάποιοι οπλίτες, μετά την υποβολή της δήλωσης, μετατάσσονται σε άλλο Όπλο – Σώμα που έχει διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικούς πιθανούς τόπους για μετάθεση που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική δήλωση.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:09 | Paul

  Επί της παρ (α) Με τον όρο οπλίτη δεν μπορεί να νοείται και ο έφεδρος αξιωματικός Εάν ισχύει αυτό τότε με τον όρο Υπουργός νοείται και ο υπάλληλος. Άλλωστε τα διακριτικά βαθμών και τα καθήκοντα ενός εκάστου είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί για χάριν συντομίας να ισοπεδώνεται η ιεραρχία . Να γίνει αναγραφή με σύντμηση Εφ, Αξκος κ.λ.π ή να χρησιμοποιηθεί ο όρος π.χ »οι υπηρετούντες θητεία»

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:22 | Κώστας Δημητρίου

  μεγάλο παιγνίδι εις βάρος όλων των εφέδρων γίνεται ειδικά με την πατέντα της διάθεσης -> γιατί έτσι φαίνεται κάποιος ότι βρίσκεται κάπου να κάνει την θητεία του, αλλά τελικά βρίσκεται σε μια χαλαρή μονάδα ή …και στο σπίτι του ακόμα …

 • Στην παράγραφο 1 εδάφιο α του άρθρου 2 του Σχεδίου Νόμου, στον όρο «οπλίτες» δεν περιλαμβάνονται οι πρωτόκλητοι και συνυπόχρεοι που κατατάσσονται, παρά μόνον οι πρότακτοι.
  Θεωρώ ότι ο όρος «οπλίτης», όπως περιγράφεται στον Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ.Α΄) είναι ορθότερος. Επιπλέον, στον όρο «οπλίτης» θα πρέπει να αποδίδεται ενιαία σημασία και όχι διαφορετική στα πλαίσια του δικαιικού μας συστήματος.