Άρθρο 05: Επιτροπή Εξέτασης Κατ΄ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων

1. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 και αφορούν στην οικογενειακή, οικονομική κατάσταση ή σε άλλα σοβαρά προβλήματα του οπλίτη ή μέλους της οικογενείας του, μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως αίτηση τοποθέτησης ή μετάθεσης οποτεδήποτε, καταθέτοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα προς απόδειξη δικαιολογητικά.

2. Επί του εντύπου της αίτησης ο Διοικητής της Μονάδος καταχωρεί την πρόταση του, με βάση τα παραστατικά που διαθέτει και την προσωπική αντίληψη που έχει σχηματίσει από προσωπική συνέντευξη.

3. Τα αιτήματα εξετάζονται από επιτροπές που συγκροτούνται, λειτουργούν, συνεδριάζουν και αποφασίζουν, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

  • 10 Ιουνίου 2015, 09:48 | Κώστας Δημητρίου

    στις επιτροπές θα πρέπει εκτός από μόνιμους, να συμμετέχει και τουλάχιστον ένας έφεδρος που θα ορίζεται είτε με κλήρωση , είτε με εκλογή -> καλύτερα με κλήρωση μεταξύ εφέδρων που έχουν ολοκληρώσει το μισό της στρατιωτικής θητείας τους και μεταξύ εφέδρων που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο αν δεν υπάρχει στον σχηματισμό κάποιος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναζητείται η στελέχωση με κάποιον που θα έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης