Άρθρο 06: Αναστολή Κριτηρίων – Εξαιρέσεις

1. Με αποφάσεις των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων καθορίζονται ποιες κατηγορίες οπλιτών ανά Όπλο – Σώμα και ειδικότητα εξαιρούνται από τα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων και δεν επιτρέπονται αποσπάσεις και διαθέσεις.

2. Εξαιρούνται του συστήματος μοριοδότησης οι οπλίτες και οι έγγαμοι οπλίτες που πληρούν τα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια των κάτωθι περιπτώσεων:

(1) Έγγαμος οπλίτης ή οπλίτης που είναι επωφελούμενος του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

(2) Οπλίτης – εξαρτώμενο μέλος επωφελούμενου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

(3) Έγγαμος οπλίτης με τουλάχιστον ένα τέκνο που διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνει τουλάχιστον ένα εκ των παρεχόμενων αγαθών, που ο ν. 4320/2015 προβλέπει.
(4) Οπλίτης εξαρτώμενο μέλος δικαιούχου που λαμβάνει τουλάχιστον ένα εκ των παρεχόμενων αγαθών, που ο ν. 4320/2015 προβλέπει, διαβιώντας σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.
(5) Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.

Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στη πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

3. Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στη πλησιέστερη Μονάδα του τόπου όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους, εφόσον το επιθυμεί.

4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους, που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, δύναται να εξαιρείται ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ.. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων σε ΕΣΣΟ θεωρείται το σύνολο των οπλιτών της ΕΣΣΟ δύο μήνες μετά τη πρώτη μέρα κατάταξης αυτής.

5. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα ΓΕ εκδίδουν διαταγές για τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού αυτού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετικούς απολογισμούς, ενημερώσεις και αιτιολογημένες εκθέσεις από τα ΓΕ, ενημερώνει κάθε έξι μήνες τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 • 12 Ιουνίου 2015, 12:52 | Mark

  Δικαίωμα εξαγοράς και πλήρους απαλλαγής από την θητεία έχουν όσοι οπλίτες είναι προστάτες οικογενείας και είναι τα μοναδικά τέκνα (δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα αδέρφια με οποιονδήποτε τρόπο) .
  Ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο ένας τουλάχιστο εκ των δύο γονέων έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω, οπωσδήποτε του πατέρα) σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται απαλλαγή άνευ εξαγοράς και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου με ταυτόχρονη διασταύρωση των δικαιολογητικών από τα ΚΕΠΑ.
  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις χορηγείται απαλλαγή με εξαγορά θητείας με ημερήσια αποζημίωση που θα προκύπτει από ετησίως επικαιροποιημένους πίνακες του ΓΕΣ.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Πέρα από την επίλυση του κοινωνικού ζητήματος , το κράτος και ειδικά οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος όχι μόνο από τις μελλοντικές εξαγορές αλλά ταυτόχρονα και από την μείωση των εξόδων συντήρησης των ενόπλων δυνάμεων.
  Επίσης το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες και έχουν πολλά οφέλη τα κράτη που κάνουν την χρήση τέτοιων διατάξεων.
  Οσον αφορά την μείωση του αριθμού των ενόπλων δυνάμεων αυτό δεν ισχύει γιατί σε περίπτωση σύρραξης θα είναι όλοι οι παραπάνω επιλέξιμοι και μάχιμοι.

 • 11 Ιουνίου 2015, 19:05 | Αντώνης

  Όσοι έχουν τον τρόπο τους να μην δηλώνουν τίποτα και να φοροδιαφεύγουν θα υπηρετούν και κοντά στα σπίτια των… ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΚΗ!