8 – Παρακολούθηση και συντονισμός του στρατηγικού πλαισίου

Επιτροπή Συντονισμού για την Παρακολούθηση του Στρατηγικού Πλαισίου.
Οι επιμέρους δράσεις που αναπτύσσονται στο παρόν στρατηγικό πλαίσιο παρακολουθούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα και αναφέρονται ως υπεύθυνες του έργου στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Ωστόσο, προκειμένου να υπάρχει σταθερή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς ορισμένες δράσεις είναι όχι μόνο αλληλοσυνδεόμενες αλλά και αλληλοεξαρτώμενες, και να υπάρχει παρακολούθηση της πορείας του στρατηγικού πλαισίου και έγκαιρη παρέμβαση για παρεκκλίσεις ή διορθωτικές κινήσεις κρίνεται σκόπιμη η σύσταση μιας μικρής ευέλικτης Επιτροπής παρακολούθησής του.
Η Επιτροπή θα αποτελείται τουλάχιστον από εκπροσώπους των φορέων που ενεπλάκησαν στον σχεδιασμό και θα εμπλέκονται στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας (Δ/νση Ένταξης στην Εργασία) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας και του ΟΑΕΔ με δυνατότητα πρόσκλησης και εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας, Παιδείας και εποπτευόμενων φορέων όπως του ΕΟΠΠΕΠ, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας τους. Επίσης, στην Επιτροπή μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία που έχει το συντονισμό της, μπορούν να καλούνται και να συμμετέχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες καθώς και εμπειρογνώμονες και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, που παρέχουν τεχνογνωσία προς το ελληνικό κράτος αναφορικά με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο και η αλληλοενημέρωση μέσω τακτικών συναντήσεων για την πορεία τους ώστε εφόσον και αν απαιτείται να λαμβάνουν χώρα οι αναγκαίες παρεμβάσεις.