2.4 – Εγγεγραμμένη ανεργία/Χαρακτηριστικά των ανέργων αναζητούντων εργασία

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ, το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθε σε 898.682 άτομα. Από αυτά ποσοστό 55,8% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 44,2% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Το σύνολο των λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθε σε 182.378 άτομα, όπου ποσοστό 23,7% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 76,3% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των ανέργων αναζητούντων εργασία, 340.534 άτομα είναι άνδρες, (ποσοστό 37,9%) και 558.148 είναι γυναίκες, (ποσοστό 62,1%). O υψηλότερος αριθμός ανέργων που αναζητούν εργασία εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής με 310.860 άτομα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 188.369 άτομα, καθώς οι δύο αυτές Περιφέρειες συγκεντρώνουν το υψηλότερο πληθυσμό στο σύνολο της χώρας.
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία ηλικίας 30-44 ετών αποτελούν το 38,25% των συνολικά εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία, ηλικίας 45-54 ετών το 24,08%, 55-64 ετών το 16,63%, 25-29 ετών το 11,11%, οι νέοι 15-24 ετών το 7,59% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων και οι μεγαλύτεροι από 65 ετών το 2,35%.
Από το σύνολο των ανέργων αναζητούντων εργασία ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, ποσοστό 4,5% ανήκει στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση», ποσοστό 30,5% στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτικής εκπαίδευσης» (έως 3 η Γυμνασίου), ποσοστό 47,67% στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και ποσοστό 17,29% στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».