6.2 – Προγράμματα για την υποστήριξη της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας

Με βάση τη Σύσταση του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη αναφορικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία (Δεκέμβριος 2013) καθώς και επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης (Μάιος 2014) .
Με βάση το ανωτέρω σχέδιο υλοποιούνται ήδη ή έχουν προγραμματισθεί μια σειρά από προγράμματα (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στήριξη επιχειρηματικότητας) για τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020, θα ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης εντός του β’ τριμήνου του 2018.
Προκλήσεις
Βασική πρόκληση κατά την υλοποίηση των δράσεων για την απασχόληση των νέων είναι η ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην εργασία και η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου (brain drain) η οποία αποτελεί επακόλουθο της ανεργίας.
Επίσης, από τη γενικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων που απευθύνονται προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά ιδιαίτερα από αυτά που αφορούν νέους, αναδεικνύεται ως πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί η συρροή επιλογών (πρακτική άσκηση, μαθητεία, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) οι οποίες ορισμένες φορές ανταγωνίζονται μεταξύ τους αλλά και με τις σταθερές θέσεις εργασίας.

  • 5. Στην υπο-ενότητα 6.2 «Προγράμματα για την υποστήριξη της ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας», προτείνουμε να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στους νέους/NEETs με αναπηρία, δεδομένου ότι στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Εγγύησης για τη Νεολαία» έχει περιληφθεί σχετική δράση με δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ., δίχως όμως μέχρι στιγμής να έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία για την εφαρμογή της, παρόλο που η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας «τυποποιημένο εντύπου πρότασης» πριν από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ήτοι την 1η Ιουλίου 2015) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων με αναπηρία 20-24 ετών (βλ. περισσότερα στο http://www.esaea.gr/publications/others/3732-2o-deltio-paratiritirioy-thematon-anapirias-tis-e-s-a-mea-deiktes-apasxolisis-kai-plithysmos-me-anapiria-meros-aa ), θεωρούμε ότι στο κείμενο του Στρατηγικού Πλαισίου πρέπει να περιληφθεί ρητή αναφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης.

  • 23 Απριλίου 2018, 14:24 | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

    Έχει ιδιαίτερη σημασία το φαινόμενο NEETs με βάση χωρικά ή ιδιαίτερα κοινωνικά κριτήρια (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης των Ρομά. Ως εκ τούτου, σε χωρικό επίπεδο απαιτείται η προσέγγιση, στήριξη και απασχόληση μελών της συγκεκριμένης ομάδας στόχου ή και η παραπομπή και στήριξή τους σε εκπαιδευτικές δομές και προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας.