7.6 – Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

Υφιστάμενο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
Για τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 προβλέπεται κανονιστικά η μέτρηση υποχρεωτικών κοινών δεικτών στο ΕΚΤ. Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ έχουν σχεδιασθεί και στοχοθετηθεί εκτός από κοινούς και ειδικοί δείκτες (είτε εκροών είτε αποτελεσμάτων). Για κάθε πράξη καταγράφονται και αποθηκεύονται δεδομένα, περιλαμβανομένων και δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες, τα οποία θα τροφοδοτούν τις τιμές τόσο των κοινών όσο και των ειδικών δεικτών.
O Κανονισμός του ΕΚΤ παρέχει τη νομική βάση για τη συλλογή και αποθήκευση όλων των απαιτούμενων δεδομένων. Η διοικητική παρακολούθηση της εφαρμογής του «Ενιαίου Συστήματος Δεικτών» διενεργείται κυρίως μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), στο οποίο καταχωρούνται το σύνολο των στοιχείων των ωφελουμένων συμμετεχόντων που συλλέγονται από τους δικαιούχους των πράξεων. Από το ΟΠΣ εξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα και περιοδικά οι αναφορές για τις ετήσιες εκθέσεις (ή κάθε άλλη αναφορά που προκύπτει από τον Κανονισμό) που αφορούν δείκτες κοινούς και ειδικούς ΕΚΤ.
Για τις ανάγκες της ενημέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφερομένων, της παρακολούθησης της υλοποίησης σε όλα τα στάδια και της αξιολόγησης των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διαθέτει τρία διαχειριστικά περιβάλλοντα (διαχειριστικό περιβάλλον προσβάσιμο από όλους, διαχειριστικό περιβάλλον παρόχων κατάρτισης και διαχειριστικό περιβάλλον ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ). Το πληροφοριακό σύστημα διασυνδέεται με τις βάσεις δεδομένων του ΟΑΕΔ, του ΕΟΠΠΕΠ και προσφάτως με της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της ΗΔΙΚΑ ενώ προβλέπεται και η διασύνδεσή του με το ΕΡΓΑΝΗ.
Εθνικό Σχέδιο Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014-2020»
Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων τους, καθώς και της κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων, αποτελεί κύρια αρμοδιότητα της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού, και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Μονάδας Συντονισμού της Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ της ΕΥΣΕΚΤ.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η ΕΥΣΣΑ συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ καθώς και της αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Ε.Π. καταγράφονται όλες οι αξιολογήσεις που προγραμματίζεται να γίνουν μέχρι και το 2022. Για κάθε αξιολόγηση αναφέρεται ο τίτλος της αξιολόγησης, η ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός.
Ενδεικτικά, αναφορικά με την Αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έτους 2018 (επενδυτική προτεραιότητα 8.2) βάση του Κανονισμού 1304/2013 της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και του άρθρου 19(6) «τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος της κοινής υποστήριξης από το ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ και την εφαρμογή της «εγγύησης για τη νεολαία».
Η πρώτη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και η δεύτερη θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του έργου αφορά στη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στον Άξονα Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και Ειδικοί Στόχοι i, ii την τριετία 2015-2018. Η αξιολόγηση του 2018 θα αξιοποιήσει τα ευρήματα της αξιολόγησης του 2015 και θα απαντά κυρίως στα ερωτήματα της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων με βάση τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά τους/επιπτώσεις.
Εντός του ανωτέρω πλαισίου και με τη συνεργασία των ανωτέρω υπηρεσιών θα επιλέγονται οι δράσεις που θα αξιολογούνται.
Προκλήσεις -Νέες δράσεις
Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης πορείας ανέργων
Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της εφαρμογής και παρακολούθησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης οι υλοποιούμενες δράσεις παρακολουθούνται ανά περίπτωση, όπως π.χ. στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύστασης της Εγγύησης για τη νεολαία ή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύστασης για τους Μακροχρόνια άνεργους καθώς και στο πλαίσιο της παρακολούθησης δημόσιων παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας, οι οποίες δρουν επιλεκτικά προς όφελος πληθυσμιακών ομάδων που συναντούν δυσκολίες στην αγορά εργασίας, μέσω της βάσης δεδομένων Labour Market Policies.
Προκειμένου η παρακολούθηση και στη συνέχεια η αξιολόγηση να γίνεται συστηματικά, το Υπουργείο Εργασίας πρόκειται να αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα παρακολουθεί την πορεία των ανέργων, λαμβάνοντας στοιχεία και από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ) ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού των ΕΠΑ και με την υποστήριξη της Ε.Ε και συγκεκριμένα μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reform Support Service (SRSS), έχουν συναφθεί συνεργασίες με φορείς όπως τη Διεθνή Τράπεζα (World Bank) και με εξωτερικό συνεργάτη για θέματα πληροφορικής. Τα εν λόγω έργα αφορούν στη βελτίωση του συστήματος παροχής των ΕΠΑ και τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών.
Ειδικότερα, το πληροφοριακό σύστημα θα σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για συλλογή πληροφοριών από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα και Διαδικτυακούς τόπους των διαφόρων υπουργείων, καθώς και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που διαθέτουν στοιχεία σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Αρχικά το έργο θα περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις βασικές επιχειρησιακές διεργασίες για την παρακολούθηση των ΕΠΑ, τα στοιχεία του συστήματος πληροφορικής (υποδομή/λογισμικό/ανθρώπινο δυναμικό) που υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες και τα δεδομένα που διαχειρίζονται/παράγουν αυτά τα συστήματα. Στη συνέχεια θα αποτυπωθούν οι απαιτήσεις των χρηστών, θα τεθούν οι στόχοι καθώς επίσης οι κύριοι περιορισμοί και κίνδυνοι για τη δημιουργία του MIS για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ενεργητικών πολιτικών για την Αγορά Εργασίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι προτεινόμενες επιλογές και προτάσεις για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
Μέσω της οργάνωσης και παρουσίασης των συγκεκριμένων πληροφοριών, καθώς και την υποστήριξη των απαραίτητων μηχανισμών διαχείρισης γνώσης, το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης να:
 παρακολουθεί την πορεία των μελών του εργατικού δυναμικού από τη στιγμή που βρεθούν σε καθεστώς ανεργίας και μέχρι την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
 αξιολογεί τα στοιχεία
 χαράσσει αποτελεσματικές πολιτικές σε σχέση με την αγορά εργασίας, καθώς θα έχει στη διάθεσή του έγκαιρα και με αποτελεσματικό τρόπο την απαραίτητη πληροφόρηση.
Η σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήματος για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου, καθώς αυτό αποτελεί τον βασικό φορέα άσκησης ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η ανάγκη για την ανάπτυξη του είναι άμεση, καθώς η ύπαρξή του θα επιτρέψει στο Υπουργείο να αποκρίνεται άμεσα και με αποτελεσματικό τρόπο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που υλοποιεί το ΕΙΕΑΔ κάνει βήματα προς την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου.