7 – Μεταρρυθμίσεις

7.1 Ανασχεδιασμός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης-Νέο Μοντέλο παροχής
7.2 Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας
7.3 Εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ-Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου
7.4 Μεταρρύθμιση στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση
7.5 Σύνδεση της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών
7.6 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης