6 – Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι, αναπτύσσονται μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην προσφορά της εργασίας, στη ζήτηση της εργασίας και τη θεσμική ενδυνάμωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης. Οι δράσεις αυτές συνδέονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Υπουργών το 2017 .
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα μέτρα που απευθύνονται προς τις επιχειρήσεις με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες τους αλλά και δίνοντας κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων με τη μορφή της επιδότησης μέρους του κόστους εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε και την αδυναμία του ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσει επαρκείς θέσεις εργασίας για τον μεγάλο αριθμό των ανέργων, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Τα μέτρα αυτά στοχεύουν καταρχάς να καλύψουν τις ανάγκες των ανέργων ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς και να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.
Στα μέτρα αυτά εντάσσονται επίσης, οι διοικητικές διαδικασίες που ενδυναμώνουν την επιχειρησιακή ικανότητα των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ που σχεδιάζουν και υλοποιούν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αλλά και οι μηχανισμοί που παρέχουν αξιόπιστα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών αυτών.
Οι υλοποιούμενες και προγραμματισμένες δράσεις αφορούν στα εξής: