2.3 – Χαρακτηριστικά της ανεργίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην Ελλάδα το 2017 ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.027.048 άτομα από 1.130.934 άτομα το 2016 καταγράφοντας μείωση 9,2%. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει τάση αποκλιμάκωσης (ηλικίες άνω των 15 ετών). Ειδικότερα, το 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,5%, μειωμένο κατά έξι (6) ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2013 και κατά δύο (2) μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών για το 2017 εξακολουθεί να είναι υψηλότερο των ανδρών (26,1% έναντι 17,8%).
Πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (43,6%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει το 48,2% και στους νέους άνδρες 39,3%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (άνεργοι περισσότερο από 12 μήνες στο σύνολο του εργατικού δυναμικού) μειώθηκε το 2017 στο 15,6% από 16,9% το 2016, ενώ το μερίδιο μακροχρόνιας ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι στο σύνολο των ανέργων) αυξήθηκε σε 72,8% το 2017 από 72,0% το 2016.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για το 2017 παρατηρούνται μεταξύ των ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν ολοκληρώσει έως μερικές τάξεις δημοτικού (42,0%) και σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (41,3%). Ακολουθούν όσοι έχουν απολυτήριο τριτάξιας μέσης εκπαίδευσης (24,6%), οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (23,3%) και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (22,9%). Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε αυτούς που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών (11,1%), ενώ για κατόχους πτυχίου ανωτάτων σχολών κατά μέγιστο τίτλο, το ποσοστό ανεργίας το 2017 ήταν 16,0%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας για το 2017 παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 29,1% και ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα με 26,3%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας για το 2017 παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 16,0% και στην περιφέρεια Πελοποννήσου με 16,8%.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» /Ε.Σ.Α.μεΑ. σας υποβάλλουν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του «Στρατηγικού Πλαισίου για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ)» τις προτάσεις τους.

  Καταρχάς με λύπη διαπιστώσαμε πως από το κείμενο του Στρατηγικού Πλαισίου απουσιάζει παντελώς η διάσταση της αναπηρίας, παρόλο που η χώρα μας έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία με τον ν.4074/2012 και έχει ψηφίσει τις κατευθυντήριες οργανωτικές διατάξεις υλοποίησής της με τον ν.4488/2017 (Μέρος Δ – άρθρα 59-74), στον οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως «1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες» (άρθρο 62).
  Λαμβάνοντας υπόψη, εκτός από τους ν.4074/2012 και ν.4488/2017 (Μέρος Δ΄), τα παρακάτω:
  -το άρθρο 21. παρ. 6 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρα»,
  -τις διατάξεις του ν.4443/2016 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας στην εργασία και απασχόληση,
  – τα άρθρα 5 και 7 Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, σύμφωνα με τα οποία αφενός τα κράτη μέλη πρέπει να συνάπτουν εταιρική σχέση με φορείς που προωθούν την κοινωνική ένταξη, όπως είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ., αφετέρου η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και το κριτήριο της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία πρέπει να ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεις,
  -τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθώς και την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» – Παράρτημα Ι, ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ.27,
  προτείνουμε τα εξής:

  1. Στην Ενότητα 2.3 «Χαρακτηριστικά ανεργίας», όπως προστεθεί (σελ. 9) το παρακάτω κείμενο: «Ειδικά όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, από τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του έτους 2016 της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης που διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με τη Eurostat, η οποία αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την επεξεργασία των μεταβλητών απασχόλησης από το ‘Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας’ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, προκύπτει ότι ο δείκτης ανεργίας των ατόμων 20 έως 64 ετών ανέρχεται σε πολύ υψηλό επίπεδο στο πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, αγγίζοντας το 39%. Στη κατηγορία των ατόμων με μέτρια αναπηρία άνεργοι είναι το 29,3%, ενώ στον πληθυσμό των ατόμων χωρίς αναπηρία, η ανεργία εκτιμάται στο 24,6%. Εξαιρετικά υψηλά είναι τα ποσοστά ανεργίας στον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, και ιδιαίτερα στις ηλικίες από 25 έως και 39 ετών, όπου ο δείκτης υπερβαίνει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες το 40%. Ο δείκτης ανεργίας λαμβάνει τη μέγιστη τιμή στους νέους 25-29 ετών με σοβαρή αναπηρία, όπου υπολογίστηκε να είναι 58,2% (έναντι του 40,9% των ατόμων χωρίς αναπηρία» (Για περισσότερα στο: http://www.esaea.gr/publications/others/3732-2o-deltio-paratiritirioy-thematon-anapirias-tis-e-s-a-mea-deiktes-apasxolisis-kai-plithysmos-me-anapiria-meros-aa ).