3 – Στρατηγικοί Στόχοι σε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση

Για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της αγοράς εργασίας καθώς επίσης οι στρατηγικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λαμβάνονται υπόψη οι βραχυπρόθεσμες αιτίες της ανεργίας αλλά και τα δομικά αίτια αυτής.
Ως συνέπεια αυτής της διαδικασίας ανάλυσης και προβληματισμού, οι στρατηγικοί στόχοι που προκύπτουν είναι οι εξής:

1. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

2. Στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας των ανέργων με προτεραιότητα σε ομάδες και χωρικές ενότητες που πλήττονται περισσότερο και βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων

3. Ισότητα ευκαιριών και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

4. Εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης