6.4 – Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Στο σημερινό κοινωνικό και οικονομικό κλίμα, η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές ως εναλλακτικές λύσεις στη μισθωτή εργασία.
Στόχος είναι η συμβουλευτική και οικονομική υποστήριξη νέων κυρίως, ανέργων ηλικίας 18-29 ετών κατά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης αυτής σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.
Έχει σχεδιαστεί και αναμένεται να ξεκινήσει χρηματοδοτούμενη από την ΠΑΝ μία δράση υποστήριξης επιχειρηματικότητας 5.000 νέων 18-29 ετών για τη δημιουργία business plan και χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχείρησης για 2.000 από τους ωφελούμενους.
Τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, συνδέονται άμεσα με την κατευθυντήρια γραμμή 5: Τόνωση της ζήτησης της εργασίας.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε τα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που συνδέονται άμεσα με την κατευθυντήρια γραμμή 7: Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο των μεταρρυθμίσεων.

  • 23 Απριλίου 2018, 14:26 | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

    Δεδομένου του πολύ χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, η στήριξη της επιχειρηματικότητας πρέπει να προσφέρει και προκατάρτιση σε αρκετές περιπτώσεις και εντατική στήριξη για ένα χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της δραστηριότητας. Επιπρόσθετα απαιτείται χωρική έμφαση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή και μελών των ειδικών κοινωνικών ομάδων αλλά και προσαρμογή στα τοπικά παραγωγικά συστήματα και τις ανάγκες και εμπειρίες των ίδιων των Ρομά.