Παράρτημα

Κατεβάστε το Παράρτημα σε μορφή pdf απο εδώ.

 • Στην Παραγραφο 5.1 Υγιεινή & Ασφάλεια προσώπων & εγκαταστάσεων.
  Στο τέλος της παραγ. α) να προστεθεί :
  Το προσωπικό εγκατάστασης & συντήρησης σε περίπτωση επικίνδυνων εργασιών σε ύψη (απολήξεις κλιμακοστασίων , δώματα κλπ) θα προστατεύεται υποχρεωτικά μέσω της χρήσης των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ή κατάλληλων συστημάτων ανακοπής πτώσης, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 2001/45/ΕΚ & 2009/104/ΕΚ.

 • 22 Αυγούστου 2011, 22:19 | Θανάσης Ιατρόπουλος

  Στην παράγραφο 8 Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης – Πιστοποίηση της εγκατάστασης
  Ο κατασκευαστής υπογράφει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη μετρήσεις πιστοποίησης προερχόμενες από διακριβωμένο όργανο πιστοποίησης, καταλληλότητας και εγγύησης της εγκατάστασης ΕΔΗΕ. Επίσης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη αντίγραφο της μελέτης της εγκατάστασης Ε(ΗΕ όπως αυτή εφαρμόστηκε (as built drawings), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1. Tα έξοδα των εργασιών πιστοποίησης επιβαρύνουν τον κατασκευαστή.

  Σχόλιο:
  Να προστεθεί: Όλα τα έγγραφα του φακέλου της μελέτης (τεχνική περιγραφή, σχέδια, αποτελέσματα της πιστοποίησης) θα παραδίδονται στον ιδιοκτήτη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε οπτικό μέσο αποθήκευσης όπως CD, DVD ή σε άλλη μορφή μνήμης π.χ. USB flash drive.

  Θανάσης Ιατρόπουλος
  ΟΕ Ψηφιακών Υποδομών
  Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών & ΕΤΑ
  ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • 22 Αυγούστου 2011, 22:53 | Χαράλαμπος Λεοντίδης

  Στην παράγραφο 7.2. Η μελέτη περιλαμβάνει:
  β) Σχέδια (κατόψεις των ορόφων και κατακόρυφο διάγραμμα) του εσωτερικού δικτύου, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την κάθε εγκατάσταση, τη
  μεθοδολογία εγκατάστασης, την τοποθεσία της εγκατάστασης, τις διαστάσεις των επί μέρους
  χώρων εγκατάστασης κλπ, καθώς και αναφορά στα πρότυπα που πληροί.

  Σχόλιο:
  Να προστεθεί: Ειδικότερα τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις θέσεις των φρεατίων, των σωλήνων διέλευσης, των σημείων τερματισμού των εξωτερικών δικτύων, τις θέσεις – τύπο – διαστάσεις και τη χωρητικότητα των κατανεμητών, τις θέσεις για την εγκατάσταση κεραιών, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις.
  Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει προϋπολογισμό του έργου, με περιγραφή- προδιαγραφές κάθε στοιχείου της εγκατάστασης, κωδικό αριθμό υλικού και ποσότητα υλικών καθώς και δημιουργία λίστας εργασιών με αναλυτική περιγραφή εργασιών, τιμή μονάδας ανά εργασία (χρόνος εργασίας) και ποσότητα εργασιών.

  Χαράλαμπος Λεοντίδης
  ΟΕ Ψηφιακών Υποδομών
  Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών & ΕΤΑ
  ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:19 | ΟΤΕ

  Προτείνουμε όπως στο τέλος της παραγράφου 2 «Αντικείμενο και σκοπός», το κείμενο διαμορφωθεί ως ακολούθως : «… θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα δίκτυα των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας, το δίκτυο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών ISDN, ευρυζωνικά δίκτυα – καλωδιακά και οπτικών ινών), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα ευρυεκπομπής -ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και δίκτυα αυτοματισμού και ελέγχου).

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:08 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Κεφάλαιο 3 – Πεδίο Εφαρμογής
  Προτείνεται να εναρμονιστεί η διατύπωση του τρίτου εδαφίου (bullet) με τα δύο προηγούμενα.
  Κεφάλαιο 5.8 – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
  Για τη διασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, είναι αναγκαίο να καθοριστεί αρχικά το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στη διαμόρφωση του οποίου μπορεί να συμβάλλει, εκτός του εξοπλισμού των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός όπως ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες, κλιματιστικά μηχανήματα τα οποία δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Επομένως πρέπει και αυτές οι εγκαταστάσεις να τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας EMC και να διαθέτουν τον προβλεπόμενο τεχνικό φάκελο και πιστοποίηση EMC από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Προτείνουμε να τροποποιηθεί η πρόταση: «Αυτό επιτυγχάνεται καταρχήν με την τήρηση τη σχετικής Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας» σε «Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμόρφωση όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας EMC (ΚΥΑ 50268/5137 όπως εκάστοτε ισχύει).
  Κεφάλαιο 6.1 – Συμμόρφωση προς τα Πρότυπα
  Το Κεφάλαιο αυτό έχοντας γενικό χαρακτήρα πρέπει να συγχωνευτεί με το Άρθρο 1 (Τεχνικές Προδιαγραφές).
  Κεφάλαιο 6.2 – Επιλογή των υλικών
  Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, όλα τα επιλεγόμενα υλικά πρέπει να έχουν σήμανση CE όπου προβλέπεται από τις αντίστοιχες οδηγίες. Το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον καθορίζεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-4 που πρέπει να προστεθούν στα αναφερόμενα πρότυπα.
  Προτείνουμε η παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής:
  Όλα τα υλικά πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κυρίως οι συνθήκες λειτουργίας, οι εξωτερικές συνθήκες και το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ HD-384.3.S2, ΕΛΟΤ EN 50173-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-4 και ΕΛΟΤ 1422, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον θα καθορίζεται στη μελέτη της εγκατάστασης.
  Κεφάλαιο 7 – Περιεχόμενο μελέτης
  Προτείνουμε να διαγραφεί η φράση « ανάλογα με την υποστηριζόμενη τεχνολογία………….οργάνων μέτρησης » καθώς επαναλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 8.
  Κεφάλαιο 8 – Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
  Προτείνουμε η διακρίβωση των οργάνων να γίνεται από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΥΔ και στον ιδιοκτήτη να παραδίνονται αντίγραφα των δηλώσεων συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν στην εγκατάσταση ως απόδειξη ότι εφαρμόσθηκαν πιστά η νομοθεσία, οι κοινοτικές οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

 • 13 Αυγούστου 2011, 17:50 | Δημήτρης Φιλιππου

  1. Στην παράγραφο 5.1 και στο σημείο που αναφέρεται «Προς εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων απαιτείται η υποχρεωτική τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, την εφαρμογή… και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384…» θα πρέπει να προστεθεί η φράση «καθώς και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364».

  2. Στην παράγραφο 5.7 και στο σημείο που αναφέρεται «Οι προτερματισμένες οπτικές ίνες (pig tail) πρέπει να διαθέτουν σήμανση σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61300» θα πρέπει να προστεθεί η φράση «καθώς και τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61753».

  3. Στην παράγραφο 6 και στο σημείο που αναφέρεται «Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις από πλευράς υγρασίας όπως λουτρά και κολυμβητικές δεξαμενές, ισχύουν… οι αντίστοιχες διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384» θα πρέπει να προστεθεί και η φράση «καθώς και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364-7-702 (Low-voltage electrical installations – Part 7-702: Requirements for special installations or locations – Swimming pools and fountains)».

  4. Στην ίδια παράγραφο και στο σημείο που αναφέρεται «Τα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις…», θα πρέπει να προστεθεί η φράση «Επιπλέον, τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE) και 2006/1907/EC (REACH)».

 • Στην παράγραφο 8, προτείνεται να προστεθεί: Οι γραμμές εγκαταστάσεων αυτοματισμού με τάση SELV δεν χρήζουν πιστοποίησης. Ελέγχονται με βάση τις απαιτήσεις του Μέρους 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

 • 1 Αυγούστου 2011, 21:12 | manos2011

  Καλό θα ήταν να βάζατε σε λειτουργία και την offnet επικοινωνία στις δημόσιες υπηρεσίες μετά από άμεση ενεργοποίηση του συστήματος syzeyxis II αφού τόσο τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός.

 • 1 Αυγούστου 2011, 10:20 | Στέφανος

  Στο Κεφ. 6.1 «Συμμόρφωση προς τα Πρότυπα» του Παραρτήματος αναφέρει ότι αν δεν υπάρχει σχετικό ελληνικό πρότυπο θα συμμορφώνεται με τα Διεθνή.

  Δηλαδή για ποιο λόγο θα πρέπει να (ξανα)δημιουργούμε ΕΛΛΗΝΙΚΑ πρότυπα, εφ’ όσον υπάρχουν ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ με πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση από την Ελληνική Κυβέρνηση, ειδικά για το σκοπό αυτό;
  Κάντε οικονομία, περικόψτε την παραγωγή (άχρηστων για όλο τον κόσμο πέρα από την Ελλάδα) προτύπων, και υιοθετήστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα διεθνή.
  Καιρός να γίνουμε Ευρώπη. Τέρμα οι χάρες στου «ημέτερους».

  Αλλιώς, υπάρχει και ένα γνωμικό που θα εκφράζει απόλυτα την (υφιστάμενη) κατάσταση:
  «Το καλό με τα πρότυπα είναι ότι έχουμε τόσα πολλά από αυτά»
  Ποιον συμφέρει τώρα να υπάρχουν πολλά πρότυπα, ασύμβατα μεταξύ τους (δηλαδή να υπάρχει αδυναμία συγκρισιμότητας και ελέγχου), ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του.

  Στέφανος

 • 1 Αυγούστου 2011, 07:39 | Χρίστος

  Μελετητής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για τη μελέτη έργων αυτής της κατηγορίας…

  Υποψιάζομαι περίσσεια «διαφάνειας» και «ανοίγματος επαγγελμάτων»…

  Το ΤΕΕ αποφασίζει;