ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρμογής

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις ΕΔΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα νέα κτίρια, των οποίων η άδεια θα έχει εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης και όπου απαιτούνται εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος και ταξινομούνται, σύμφωνα με τη χρήση τους, στις κατηγορίες του άρθρου 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:14 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Να προστεθεί στους ορισμούς, ορισμός του όρου: ασθενή ρεύματα.

 • 2 Αυγούστου 2011, 15:04 | Λάμπρος

  Θα περιλαμβάνονται και οι δημόσιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις;
  Εκεί έχουν οριστεί ήδη αντίστοιχα πρότυπα. Θα υπάρχει διαφοροποίηση;

 • 1 Αυγούστου 2011, 12:08 | Παναγιώτης

  Δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται σαφείς και ειδικές προδιαγραφές όσον αφορά την εγκατάσταση οπτικών ινών εντός κτιρίων στα πλαίσια του Fiber to the Home(FTTH) αντικείμενο το οποίο έχει εξέχουσα σπουδαιότητα εάν η χώρα μας προχωρήσει στην υλοποίηση του FTTH.
  Εαν τελικά δεν συμπεριληφθούν θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σαφής αναφορά ότι θα εκδοθούν ξεχωριστές προδιαγραφές