Προσάρτημα Α

Κατεβάστε το Προσάρτημα Α σε μορφή pdf απο εδώ.

 • 22 Αυγούστου 2011, 22:20 | Χαράλαμπος Λεοντίδης

  Στην παράγραφο Α.5.1 Γενικές απαιτήσεις.
  Η οριζόντια καλωδίωση και η καλωδίωση κορμού είναι παγιοποιημένα στοιχεία και δεν πρέπει να τροποποιούνται και οτιδήποτε πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάζει εξωτερικά, δηλαδή στους συνδετήρες και στον κατανεμητή.

  Σχόλιο:
  Προκειμένου να ελαττωθεί ή να εξαλειφθεί η πιθανότητα μεταβολών, η οριζόντια καλωδίωση και η καλωδίωση κορμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πέραν των σημερινών τηλεπικοινωνιακών αναγκών, όλες τις πιθανές εφαρμογές χρήσης λόγω ένταξης μελλοντικών απαιτήσεων του χρήστη.

  Χαράλαμπος Λεοντίδης
  ΟΕ Ψηφιακών Υποδομών
  Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών & ΕΤΑ
  ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:11 | Θανάσης Ιατρόπουλος

  Στην παράγραφο A.4.3.1 Σωληνώσεις Γενικά

  Σχόλιο:
  Να προστεθεί: Από το φρεάτιο εισόδου μέχρι τον κεντρικό κατανεμητή συνιστάται να υπάρξει πρόβλεψη για
  2πλή ή 3πλή όδευση σε αντιστοιχία με τις σωληνώσεις εισόδου προς το κεντρικό φρεάτιο από τα εξωτερικά δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων (μία για κάθε πάροχο).

  Σχόλιο:
  Να προστεθεί: Κάθε ιδιοκτησία συνιστάται να συνδέεται με τον κεντρικό κατανεμητή με τουλάχιστον δύο (2) σωλήνες που να επιτρέπουν τη διέλευση τουλάχιστον ενός UTP καλωδίου (π.χ. Φ10).

  Σχόλιο:
  Να προστεθεί: Οι σωλήνες θα είναι ενιαίου χρώματος και θα διαφέρουν από τους σωλήνες ύδρευσης, φυσικού αερίου και ηλεκτροδότησης (τυπικά μπλε και κίτρινου χρώματος αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει χρωματικός κώδικας ή άλλος εμφανής τρόπος αναγνώρισης της κάθε σωλήνωσης.

  Θανάσης Ιατρόπουλος
  ΟΕ Ψηφιακών Υποδομών
  Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών & ΕΤΑ
  ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • 22 Αυγούστου 2011, 21:56 | Χρήστος Πατσατζάκης

  Α) Στην παράγραφο Α.4.3.1 ειδικά για την πολλαπλή όδευση μεταξύ φρεατίου εισόδου και Κεντρικού Κατανεμητή (ΚΚ), θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός δύο τύπων καλωδίων, χαλκού και οπτικών ινών. Για τα καλώδια χαλκού, ο μόνος πάροχος που θα εγκαταστήσει τέτοια καλώδια θα είναι λογικά ο ΟΤΕ. Για τα καλώδια οπτικών ινών υπάρχει, πράγματι, η πιθανότητα κάθε πάροχος να θελήσει να περάσει δικό του καλώδιο οπτικών ινών. Σε αυτή την περίπτωση το καλώδιο αυτό, μάλλον, θα ήταν μικροκαλώδιο που, με τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσε να φέρει έως 96 ίνες και να χωρά σε σωλήνα 10/8mm (έσω/έξω διάμετρος).

  Για το σκοπό αυτό συνιστάται να προβλεφθεί η εγκατάσταση μιας συστοιχίας μικροσωλήνων αυτού του τύπου που θα κάλυπτε κάθε μελλοντική ανάγκη για την ελληνική πραγματικότητα με μέγιστο αριθμό 7 μικροσωλήνες και κατ’ ελάχιστο τόσους μικροσωλήνες όσες και οι ιδιοκτησίες.

  Β) Στην παράγραφο 2 του προσαρτήματος Α συνιστάται να υπάρχει πρόβλεψη για :

  1. Κατώτερο χώρο εισαγωγής σε ανώτερο όροφο του ισογείου, ειδικά για περιπτώσεις μονοκατοικιών καθώς και πολυόροφων κτιρίων επιχειρήσεων

  2. Αντίστοιχη πρόβλεψη για τον ενιαίο χώρο εισαγωγής

  Γ) Στην παράγραφο 6.5 του προσαρτήματος Α θα πρέπει να υπάρχει η απαίτηση τα τελικά σχέδια της καλωδίωσης στον κατανεμητή να υπάρχουν και σε έντυπη μορφής καθώς το ψηφιακό αντίγραφο (CD/DVD) θα απαιτεί την χρήση υπολογιστή με συσκευή ανάγνωσης τέτοιων μέσων, κάτι που πιθανότατα σε μερικά χρόνια θα είναι δύσκολο να βρεθεί.

  Δ) Στην παράγραφο 6.6.1 του προσαρτήματος Α να υπάρξουν προβλέψεις ανάλογες με αυτές που αναφέρονται στην παρατήρηση Β

  Ε) Η παράγραφος 9 του προσαρτήματος Α ίσως πρέπει να επανεξεταστεί καθώς επαναλαμβάνεται στις παραγράφους 1 και 2 του προσαρτήματος Β.

  Χρήστος Πατσατζάκης
  ΟΕ Ψηφιακών Υποδομών
  Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών & ΕΤΑ
  ΤΕΕ/ΤΚΜ

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:04 | ΟΤΕ

  Παράγραφος Α.3 Φρεάτια

  Θα πρέπει να καθορισθεί τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου τα όρια της οικοδομής συμπίπτουν με τη ρυμοτομική γραμμή και δεν μπορεί να κατασκευαστεί φρεάτιο εισαγωγής.

  Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί σε περιοχές με εναέριο δίκτυο και για την περίπτωση μονοκατοικιών ότι απαιτείται να κατασκευασθεί υποδομή π.χ. στυλίσκος, για τη σύνδεση της οικοδομής με το εναέριο δίκτυο. Η υποχρέωση για την κατασκευή φρεατίου εισαγωγής και υπόγειας όδευσης δεν αναιρείται λόγω πιθανής μελλοντικής υπογείωσης του δικτύου.

  Παράγραφος Α.6 Κατανεμητές
  Παράγραφος Α.6.1 Κατασκευή και τοποθέτηση

  Θα πρέπει να ορισθούν ελάχιστες διαστάσεις Κυρίων Κατανεμητών ανάλογα με τον αριθμό των ανεξάρτητων ιδιοκτησιών, όπως προβλέπεται σήμερα στον ισχύοντα «Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» στον Πίνακα ΙΙΙ.

  Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το κόστος σύνδεσης της οικοδομής στο δίκτυο επικοινωνιών επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, όπως συμβαίνει και με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού.

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:42 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Κεφάλαιο Α.4.1 Απαιτήσεις συμμόρφωσης με πρότυπα
  Τα πρότυπα ΕΝ 50081-1 και ΕΝ 50081-2 έχουν καταργηθεί.
  Κεφάλαιο Α.13.4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα PLC
  Καθώς στη CENELEC είναι υπό έκδοση το πρότυπο EN 50561-1, με τίτλο “ Power line communication apparatus used in low voltage installations – Radio disturbance characteristics- Limits and methods of measurement – Part 1: Apparatus for in home use “ και το πρότυπο ΕΝ 5056102, με τίτλο «Power line telecommunications modems – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 2: Modems for access networks», τα πρότυπα αυτά πρέπει να προστεθούν στον κανονισμό.

 • Επσήμανση – διευκρίνηση στην αναφορά μου της 07 Αυγούστου 2011: Σωστά, η γείωση προστασίας είναι και πρεπει να είναι κοινή για κάθε κτίριο και η θεμελιακή είναι νομικά υποχερωτική για νέα κτίρια από το 2006. Το ερώτημα κατα την άποψη μου παραμένει για τον υπο επεξεργασία κανονισμό: Αρκούν οι ισοδυναμικές συνδεσεις (κύριες και συμπληρωματικές) που προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή απαιτούνται προσθετες για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό;

 • 13 Αυγούστου 2011, 18:45 | Δημήτρης Φιλίππου

  1. Στην παράγραφο Α.4.4 και στο σημείο που αναφέρεται:

  • «Κάθε ξεχωριστός χώρος εργασίας θα πρέπει να εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο (2) πρίζες»

  θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κάθε πρίζα αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο σύνδεσμο (connector). Ως εκ τούτου η φράση θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

  • «Κάθε ξεχωριστός χώρος εργασίας θα πρέπει να εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο (2) πρίζες-συνδέσμους»

  2. Στην παράγραφο Α.5.1 και στο σημείο που αναφέρεται η λέξη «συνδετήρας» θα πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη «σύνδεσμος», σύμφωνα με την ΕΛΕΤΟ.

 • 8 Αυγούστου 2011, 12:52 | ymenew2

  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση. Σχετικά με το σχόλιό σας, αναφερόμαστε σε μία κοινή γείωση, τη θεμελιακή, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 50310.

 • Στo Προσάρτημα Α, παράγραφο Α.8, ερώτημα για διευκρίνιση: Η απαίτηση για την δημιουργία ισοδυναμικής σύνδεσης κτιρίου, σημαίνει ανεξάρτητη ισοδυναμική σύνδεση για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή μπορεί να καλύπτεται από την προβλεπόμενη από την παράγραφο 413.1.2.1 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 κύρια ισοδυναμική σύνδεση κτιρίου;

 • 4 Αυγούστου 2011, 11:53 | Διομηδης Χασουρας

  παραρτημα Α.Παραγραφος Α.6.6.1

  Σχετικα με την επιλογη του χωρου εγκαταστασης του κυριου κατανεμητη κτιριου.

  Το πρωταρχικο μελημα για την επιλογη του χωρου εγκαταστασης του κυριου κατανεμητη κτιριου ειναι η ελαχιστοποιηση του συνολικου μηκους των καλωδιωσεων.Τα πλεονεκτηματα της επιλογης αυτης ειναι
  1) ελαχιστοποιηση του κοστους εγκαταστασης.
  2)ελαχιστοποιηση των απωλειων λογω εξασθενισης διαδοσης .(attenuation)
  3) ελαχιστοποιηση των καθυστερησεων διαδοσης πακετων (packet propagation delay)
  4) μεγαλυτερη ομοιομορφια στην κατανομη των καθυστερησεων διαδοσης.

  Τα υπογεια θα πρεπει να αποκλειωνται λογω της εξαιρετικα μεγαλης πιθανοτητας πλυμμηρας που υπαρχουν σε αυτα.