ΑΡΘΡΟ 1 Τεχνικές προδιαγραφές

1. Στον Τεχνικό Κανονισμό, που μαζί με τα προσαρτήματά του αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των οικοδομών συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών συγκροτημάτων, για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας.

 

2. Εκτός από τα Πρότυπα και τις Συστάσεις, τα οποία αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας LVD 2006/95/EK, της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EK, και της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ και τα οποία δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιτρέπονται επίσης και άλλα Πρότυπα και μέθοδοι παραγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω Οδηγιών κατά το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση εγκαταστάσεων εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης επιτρέπονται Πρότυπα και μέθοδοι παραγωγής όπως αυτά ισχύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Τουρκία, τα οποία παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Τεχνικό Κανονισμό. Οι διατάξεις του παρόντος, οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών LVD 2006/95/EK, R&TTE 1999/5/EK και EMC 2004/108/ΕΚ, συνάδουν με τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες μεταφέρθηκαν οι εν λόγω Οδηγίες στο εθνικό δίκαιο.

 • Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, αισθάνεται υποχρεωμένη να επισημάνει την απαράδεκτη τακτική των εικονικών διαβουλεύσεων και να καλέσει την Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα να σταθεί στο ύψος των ευθυνών του αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η γνώμη των πολιτών και των συλλογικών φορέων, όπως διατυπώνονται σε δημόσιες διαβουλεύσεις, λαμβάνονται υπόψη.

  Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές δημόσιες διαβουλεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται απλώς για να προσδώσουν δημοκρατικό επίχρισμα σε ένα αδιαφανές σύστημα εξουσίας το οποίο προωθεί αποφάσεις που λαμβάνονται εν κρυπτώ, συχνά από εξωθεσμικές ομάδες, και επιχειρείται να επιβληθούν δια το νόμου στην κοινωνία για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων.

  Η παρούσα διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης που έγινε πριν από τρία χρόνια για το ίδιο θέμα. Στα πλαίσια εκείνης της διαβούλευσης η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικών & Κανονιστικών Υποθέσεων Μιχαήλ Τσαγκατάκη & Συνεργατών ΕΥΝΟΜΙΑ, κατέθεσε αναλυτικό κείμενο επισημαίνοντας τις αδυναμίες του τότε σχεδίου και την ανάγκη ευρύτερης διαβούλευσης που θα αφορούσε, μεταξύ των άλλων, τα δίκτυα νέας γενιάς και θα συνέβαλε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών στρατηγικών πρωτοβουλιών μεριμνώντας για την απασχόληση ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης.

  Μελετώντας το νέο σχέδιο που εσπευσμένα και εν μέσω θερινών διακοπών τίθεται εκ νέου σε διαρκώς παρατεινόμενη διαβούλευση, διαπιστώνουμε ότι τα σχόλιά μας δεν ελήφθησαν υπόψη. Ούτε σε σχέση με τη διαδικασία, ούτε σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδίου. Εικάζουμε ότι το ίδιο έχει συμβεί και με τα σχόλια που είχαν κατατεθεί το 2008 από άλλους φορείς και πρόσωπα, τα οποία ουδέποτε δημοσιοποιήθηκαν. Οι αρμόδιοι δεν μπήκαν καν στο κόπο να αιτιολογήσουν το γιατί τα σχόλια και οι επισημάνσεις μας αγνοήθηκαν. Όπως επίσης το γιατί διαγράφηκαν τα δύο άρθρα του προηγούμενου σχεδίου που αναφέρονταν στα Μητρώα Κατασκευαστών και Πιστοποιητών. Χωρίς αιτιολογία και η απουσία εκπροσώπων Θεσμικών Φορέων που υπήρχαν στο προηγούμενο σχέδιο καθώς και η εμμονή στην παρουσία ετερόκλητων προσώπων προερχόμενων από μη θεσμοθετημένες οργανώσεις και ομάδες.

  Παραπέμπουμε, συνεπώς, εκ νέου στην προ τριετίας παρέμβασή μας (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=331) και επαναλαμβάνουμε ότι «Μερικότερες, αποσπασματικές, ασπονδύλωτες προσπάθειες, οι οποίες μάλιστα ουσιαστικά φαίνεται να αγνοούν κρίσιμους φορείς των ΤΠΕ, αλλιώς, όπως η υπό αξιολόγηση πρωτοβουλία, είναι μάλλον καταδικασμένες να αποτύχουν ή να συμβάλλουν μόνο στη δημιουργία ανεφάρμοστων διατάξεων και απροσδιόριστων εντάσεων και συνεπειών. Σίγουρα πάντως δύσκολα μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση των απογοητευτικών δεικτών της χώρας μας.»

  Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, η οποία εκπροσωπεί τους Πληροφορικούς των ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας (βλ. https://www.epe.org.gr/eggrafh.jsp αναφορικά με τα Τμήματα, των οποίων απόφοιτοι και φοιτητές εγγράφονται στην ΕΠΕ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2 του Νόμου 3549/200, θέτει όλες της τις δυνάμεις στην υπηρεσία της Πολιτείας για την παραγωγική ανάταξη της χώρας.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας, ώστε να συμβάλλουμε, μέσα από έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και συνετού σχεδίου, που θα στοχεύει αποκλειστικά στη διασφάλιση υγιούς παραγωγικής βάσης για την οικονομική ανάπτυξη και την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της Χώρας μας.

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:57 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της ποιότητας των εγκαταστάσεων η ύπαρξη ενός κανονισμού με τον οποίο θεσπίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Εντούτοις, η ύπαρξη μόνον ενός κανονισμού που καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές δεν θα επιφέρει αυτόματα την επιθυμητή ποιότητα, αν δεν συνοδεύεται από μέτρα πιστοποίησης της ποιότητας και ελέγχου των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά και τα οποία ενσωματώνονται στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να υπάρχει η βεβαιότητα ότι αν παρουσιαστεί πρόβλημα ποιότητας αυτό θα οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο εγκατάστασης και όχι στα υλικά.
  Είναι γνωστό σε όλους ότι στην αγορά κυκλοφορούν υλικά αμφίβολης προέλευσης και κακής ποιότητας τα οποία λόγω του πολύ χαμηλού κόστους προτιμώνται από τους κατασκευαστές. Για το λόγο αυτό η Κοινότητα έχει εκδώσει τον Κανονισμό 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς ο οποίος είναι υποχρεωτικής εφαρμογής αλλά στην πράξη ελάχιστα εφαρμόζεται στη χώρα μας.
  Στα πλαίσια του υπό έκδοση Κανονισμού θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες LVD, EMC, RTTE αλλά και άλλες οι οποίες δεν μνημονεύονται στο σχέδιο της ΚΥΑ και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, όπως οι οδηγίες 2002/95 και 2002/96 για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ενσωματώθηκαν με το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82Α) το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12Α), η οδηγία 2001/95 «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων» που ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/2004), ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011/ΕΚ ο οποίος αντικατέστησε τις οδηγίες δομικών υλικών, η απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και τέλος ο Κανονισμός 765/2008 που προαναφέρθηκε, για τον καθορισμό των απαιτήσεων για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς.
  Επίσης λόγω του μεγάλου όγκου των προτύπων που συνεπάγονται και το αντίστοιχο κόστος για τους ενδιαφερόμενους, το Υπουργείο σας πρέπει να μεριμνήσει για τη διάθεση των προτύπων σε χαμηλή τιμή ώστε αυτά να είναι προσιτά στους μελετητές, τους κατασκευαστές και τους φορείς πιστοποίησης.
  B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Όσον αφορά ειδικότερα τα μέρη της Απόφασης και του Τεχνικού Παραρτήματος, προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις και προσθήκες:
  1. Στο Άρθρο 1 – Τεχνικές προδιαγραφές
  1.1 Να προστεθούν στην παράγραφο 2 και οι υπόλοιπες οδηγίες που εφαρμόζονται και που αναφέρονται παραπάνω (εκτός των LVD, EMC και RTTE) ως και ο Κανονισμός 305/2011. Σημειωτέον ότι τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγχου και επικοινωνίας υπάγονται στον Κανονισμό 305/2011.
  1.2 Προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου 2 να προστεθεί η πρόταση:
  «Το ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εργαστηρίου που να είναι διαπιστευμένο είτε από το ΕΣΥΔ είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Αναγνώρισης Διαπίστευσης (MLA)».

 • 22 Αυγούστου 2011, 09:50 | Γιώργος

  Στο σχέδιο : «3.1.4. Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το ψηλότερο κτίριο σκιάζει και
  εμποδίζει τη λήψη σημάτων ενός ή περισσότερων σταθμών εκπομπής από το χαμηλότερο κτίριο,
  μπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας
  του χαμηλότερου κτιρίου σε κατάλληλο σημείο του ψηλού κτιρίου, με έξοδα των ιδιοκτητών του
  χαμηλότερου κτιρίου.»

  Πρόταση

  Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αδειοδότηση κεραιοεγκατάστασης από τους ιδιοκτήτες των υψηλότερων κτιρίων. Αλλιώς θα υπάρξουν προβλήματα.

  Στο σχέδιο : «Ο κατασκευαστής υπογράφει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη μετρήσεις πιστοποίησης προερχόμενες
  από διακριβωμένο όργανο πιστοποίησης, καταλληλότητας και εγγύησης της εγκατάστασης Ε(ΗΕ.
  Επίσης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη αντίγραφο της μελέτης της εγκατάστασης Ε(ΗΕ όπως αυτή
  εφαρμόστηκε (as built drawings), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1. Tα έξοδα των
  εργασιών πιστοποίησης επιβαρύνουν τον κατασκευαστή.
  Η εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης πρέπει να είναι ίση με την εγγύηση που δίνεται
  από τους κατασκευαστές των υλικών της εγκατάστασης τόσο για τα αφανή όσο και τα εμφανή μέρη
  της εγκατάστασης»

  Πρόταση

  Η εγγύηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας ενώ θα πρέπει να προβλέπεται στο παρόν για το ποιοι μηχανικοί έχουν δικαίωμα σύνταξης μελετών και επίβλεψης αυτών των εξειδικευμένων έργων και όχι αυτό να επαφίεται στην υπόλοιπη νομοθεσία ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες σε ποιους να απευθύνονται.

  Πρόταση

  Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις; Ως πότε τα δάση κεραιών θα καταδυναστεύουν το αστικό τοπίο; Δεν πρέπει να θέσετε μεταβατικές διατάξεις για τα υπάρχοντα κτίρια;

 • 5 Αυγούστου 2011, 02:48 | Παναγιώτης

  Η απάντηση για τη 2η παράγραφο (σχετικά με τον ΕΟΧ, την Τουρκία κλπ) βρίσκεται στη σελίδα 12 του οδηγού για την Οδηγία 98/34/ΕΚ, που παρατίθεται δεξιά, στο υποστηρικτικό υλικό. Εν ολίγοις, πρόκειται για τυπικό, αλλά αναγκαίο κείμενο, που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάση του έχει την αρχή για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • 2 Αυγούστου 2011, 21:45 | Δημόπουλος Στάύρος

  Αυτή την στιγμή υπογράφουν μελέτες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων μηχανικοί που δεν έχουν καμία επαφή με τις αρχές της ηλεκτροτεχνίας, όπως οι πολιτικοί μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι τοπογράφοι. Δεν έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους ούτε ένα παρεμφερές μάθημα.

  Η υφιστάμενη νομοθεσία δίνει σε όλες τις ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών το δικαίωμα υπογραφής «απλών μελετών» και είχε δημοσιευθεί το 1934. Τότε υπήρχαν όντως απλές μελέτες. Ένα τυπικό σπίτι είχε ένα πινακάκι, δυο λάμπες, δυο διακόπτες και δυο-τρεις πρίζες.

  Όταν ορίστηκαν δικαιώματα υπογραφής «απλών μελετών» δεν υπήρχαν ηλεκτρικά ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι, κλιματιστικά, δίκτυα υπολογιστών, τηλεφωνικά κέντρα, εγκαταστάσης οικιακού κινηματογράφου, συστήματα συναγερμού και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

  Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων απαιτεί από τον μελετητή το σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπη λειτουργία τους.

  Συνεπώς είναι σκόπιμο να γίνει σαφής ορισμός των ειδικοτήτων των μηχανικών που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής των σχετικών μελετών.

 • 2 Αυγούστου 2011, 09:36 | jkop

  κ. paris,
  Που μπορούμε να δούμε την διαβούλευση του 2008? Παρακαλώ αποδείξτε το σχετικό link.

 • 1 Αυγούστου 2011, 22:40 | Χρήστος Γιορδαμλής

  Τα πρότυπα που η πολιτεία οφείλει να θεσπίσει είναι αυτά που ανανεώνονται και ενημερώνονται συνεχώς, του αυτού Φορέα και όχι πολλών διαφορετικών ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμβατότητα στο μέλλον. Σήμερα αυτά που είναι κυρίως αποδεκτά είναι είτε της ΙΕΕΕ είτε του ISO ή άλλα ανάλογα. Τα πολλά διαφορετικά πρότυπα είναι ουσιαστικά αδύνατον να ελεγχθούν αν εφαρμόζονται.
  Αυτό που ίσως είναι όμως σημαντικό και αναγκαίο είναι η ταξινόμηση των κτιρίων ως προς το επίπεδο των προδιαγραφών που τηρούν ως προς το τύπο σύνδεσης, την ταχύτητα πρόσβασης, ή τις απώλειες κάθε ζεύξης και την μετρήσιμη ποιότητα των συνδέσεων με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια από ανεξάρτητους ως προς τον κατασκευαστή μηχανικούς και εγκαταστάτες με διακριβωμένα όργανα. Χωρίς υψηλές προδιαγραφές δομημένης καλωδίωσης στην κατασκευή σύγχρονων κτιρίων που να στοχεύουν σε υποδομές Cat 7, ή Cat 6A το ελάχιστο, ταχύτητες διασύνδεσης εσωτερικά στο κτίριο στα 10 Gbits και να θέτουν ελάχιστο όριο τα 1000 Mbits σε κάθε γραφείο ή διαμέρισμα η ψηφιακή υστέρηση θα έχει πάντοτε τεράστιο κόστος να εξαλειφθεί.
  Και με δεδομένη σήμερα την ελάχιστη οικοδομική δραστηριότητα, τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και κανόνες εφαρμογής είναι εύκολο να εφαρμοστούν με ελάχιστες αντιδράσεις, να ελεγχθούν και μελλοντικά να δημιουργήσουν χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε κάθε πόλη αλλά και να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές υψηλής τεχνολογικής εξέλιξης και προσέλκυσης νέων επενδύσεων έντασης γνώσης.

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:56 | Στέργιος

  Η φράση «Επίσης επιτρέπονται Πρότυπα και μέθοδοι παραγωγής όπως αυτά ισχύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Τουρκία, τα οποία παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Τεχνικό Κανονισμό» θα πρέπει να αφαιρεθεί.

  Το πρόβλημα είναι ότι δεν ορίζεται ποιος είναι ο ΕΟΧ. Επίσης, δεν τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο υιοθετούνται τα πρότυπα της Τουρκίας συγκεκριμένα. Με την ίδια λογική, θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά τυχόν πρότυπα οποιασδήποτε άλλης χώρας, ανεξάρτητα με το εάν αυτή ανήκει στην ΕΕ ή σύμμορφώνεται με τα πρότυπα αυτής.

  Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές να να περιοριστούν σε πρότυπα των ΙΕΕΕ και ITU. Πρότυπα τύπου ISO διασφαλίζουν μεν την ποιότητα, δεν εγγυώνται όμως συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα.

 • 29 Ιουλίου 2011, 14:26 | Στέφανος

  Τα πρότυπα που θα είναι αποδεκτά πρέπει να είναι ΜΟΝΟ εγκεκριμένα διεθνή πρότυπα, όπως πχ του ISO.

  Δείτε εδώ:
  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82

  Όλα τα υπόλοιπα είναι σοφιστίες κάθε κράτους για να βολευτούν «ημέτεροι».

 • 29 Ιουλίου 2011, 12:19 | paris

  Η ίδια διαβούλευση είχε διεξαχθεί το 2008. Γιατί δεν βρίσκετε τι είχε γίνει τότε; Δεν έχει συνέχεια το κράτος; Πρέπει να πάμε ξανά από την αρχή; Επειδή εκείνη τη διαβούλευση την είχε βγάλει η Νέα Δημοκρατία είναι άκυρη;