ΑΡΘΡΟ 8 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται ο ισχύων «Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ 767 Β’/31-12-1992).

 

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, τροποποιείται ως εξής:

α) Η υποπαράγραφος 3.1 «Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις», καθώς και όλες οι υποπαράγραφοι αυτής, καταργείται.

β) Η υποπαράγραφος 3.2, καθώς και οι υποπαράγραφοι αυτής αναριθμούνται, τροποποιούνται και διατυπώνονται πλέον ως εξής:

«3.1. Εγκατάσταση κεντρικού συγκροτήματος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και σημάτων ευρυεκπομπής (γήινης και δορυφορικής) και εγκατάσταση διανομής των σημάτων αυτών.

3.1.1. Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται μόνο ένα κεντρικό συγκρότημα κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και σημάτων ευρυεκπομπής (γήινης και δορυφορικής).

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διασπορά των παραπάνω κεραιών (γήινων ή δορυφορικών), εφόσον το επιβάλλουν τεχνικοί λόγοι, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μετά από τεκμηριωμένη έκθεση.

3.1.2. Η εγκατάσταση λήψης, ενίσχυσης και διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων νέου ή υφιστάμενου κτιρίου με περισσότερες της μιας ιδιοκτησίας είναι κοινόχρηστη – έστω και αν δεν υπάρχει σύστημα οριζόντιας ιδιοκτησίας του ακινήτου.

3.1.3. Η κεντρική κεραία λήψης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων κτιρίων κατασκευάζεται βάσει του τεχνικού κανονισμού εγκατάστασης και λειτουργίας κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

3.1.4. Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το ψηλότερο κτίριο σκιάζει και εμποδίζει τη λήψη σημάτων ενός ή περισσότερων σταθμών εκπομπής από το χαμηλότερο κτίριο, μπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας του χαμηλότερου κτιρίου σε κατάλληλο σημείο του ψηλού κτιρίου, με έξοδα των ιδιοκτητών του χαμηλότερου κτιρίου.

3.1.5. Οι αγωγοί γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απέχουν οριζόντια ή κατακόρυφα από κεραίες δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης τις καθοριζόμενες στον παρόντα Τεχνικό Κανονισμό ελάχιστες αποστάσεις.

3.1.6. Με ειδικούς κανονισμούς μπορεί να επιβάλλεται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματά τους και σε διατηρητέα κτίρια η τοποθέτηση κεντρικού συγκροτήματος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και σημάτων ευρυεκπομπής (γήινης και δορυφορικής).

Με τους ίδιους κανονισμούς εγκρίνεται η κατασκευή κοινόχρηστης κεραίας σε κατάλληλη θέση (που να μην επηρεάζει το κτίριο ή τον οικισμό) και δικτύου διανομής, ώστε το κτίριο ή τα κτίρια να τροφοδοτηθούν με ραδιοτηλεοπτικά σήματα από καλωδιακό εξωτερικό δίκτυο.»

 • Στο τέλος της παραγράφου 3.1.2 προστίθεται: «Με ευθύνη του διαχειριστή η υποχρέωση κοινόχρηστης εγκατάστασης θα αναγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό των ιδιοκτησιών του κτιρίου.
  Η παραγ.3.1.6 διαμορφώνεται ως εξής:
  Με ειδικούς κανονισμούς μπορεί να επιβάλλεται σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματά τους, σε διατηρητέα κτίρια & κατασκηνώσεις η τοποθέτηση κεντρικού συγκροτήματος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων και σημάτων ευρυεκπομπής (γήινης και δορυφορικής).

 • 22 Αυγούστου 2011, 14:59 | ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ

  Με την υπάρχουσα εμπειρία από τις εγκαταστάσεις λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, όπου αυθαίρετα εγκαθίστανται ατομικές κεραίες όχι μόνο σε όλα τα δώματα αλλά και τους εξώστες των πολυκατοικιών, πιστεύουμε ότι η διάταξη υποχρεωτικής ύπαρξης ενός μόνο κεντρικού συγκροτήματος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων θα μείνει κενό γράμμα με την πάροδο του χρόνου (όπως άλλωστε έχει γίνει μέχρι τώρα) αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα επανελέγχου των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό. Ως γνωστόν η διαδικασία επανελέγχου προβλέπεται για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, και θα μπορούσε να εφαρμοσθεί για τις εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  Όσον αφορά τον αριθμό των κεραιών, λόγω της ύπαρξης πολλών δορυφόρων τηλεοπτικών προγραμμάτων (π.χ. ASTRA, HOT BIRD, HELLAS SAT), αν κάθε μία αντίστοιχη κεραία προστίθεται στο κεντρικό συγκρότημα, ίσως το αποτέλεσμα αισθητικά να είναι αντίθετο του επιδιωκόμενου σκοπού για μείωση του αριθμού των κεραιών.

 • Στην παράγραφο 3.1.4. του Άρθρου 8 : να αντικατασταθεί η λέξη «μπορεί» στην φράση «μπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας του χαμηλότερου κτιρίου…» με την λέξη «υποχρεούται»

  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 1 Αυγούστου 2011, 21:52 | Στέργιος

  Η παράγραφος 3.1.5. είναι ασαφής. («Οι αγωγοί γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απέχουν οριζόντια ή κατακόρυφα από κεραίες δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης τις καθοριζόμενες στον παρόντα Τεχνικό Κανονισμό ελάχιστες αποστάσεις»).

  Θα πρέπει να μνημονευθεί το σημείο του κανονισμού όπου καθορίζονται οι αποστάσεις αυτές. Επίσης, δεν υπάρχει αντίστοιχη προδιαγραφή για τις αποστάσεις αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με δίκτυα τηλεφωνίας ή δίκτυα Η/Υ.