Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 22 Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011*.

Το υπόψη προσχέδιο Κ.Υ.Α. και ο συνημμένος σε αυτήν Τεχνικός Κανονισμός έχει ως αντικείμενο τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την κατασκευή των Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτονικών επικοινωνιών (Ε.Δ.Η.Ε.) των κτιρίων, των συγκροτημάτων κτιρίων και των οικισμών ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ε.Δ.Η.Ε. προς τα δίκτυα των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας, το δίκτυο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών ISDN, ευρυζωνικά δίκτυα – καλωδιακά και οπτικών ινών, δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα ευρυεκπομπής – ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και δίκτυα αυτοματισμού και ελέγχου). Ο στόχος είναι να υπάρξουν κανόνες κοινοί και αποδεκτοί από όλους, αλλά, παράλληλα, σωστές και διεθνώς αποδεκτές βάσεις για την ανάπτυξη των υποδομών των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα μας.

Για να διασφαλιστούν τα παραπάνω, ο Κανονισμός προβλέπει συμμόρφωση προς τα κατά περίπτωση αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή Πρότυπα και Συστάσεις, τόσο κατά την επιλογή των υλικών, όσο και κατά τη φάση υλοποίησης της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός ουσιαστικά διασφαλίζει την τεχνολογική ουδετερότητα, καθώς έχει εφαρμογή τόσο για τις περιπτώσεις επιλογής χάλκινων καλωδίων όσο και για αυτές των οπτικών ινών. Τέλος, για την καλύτερη διασφάλιση των χρηστών, προβλέπονται επίσης εργασίες πιστοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας αυτής.

Οι διατάξεις του εν λόγω σχεδίου Κ.Υ.Α. δεν θίγουν διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματά τους, καθώς και σε διατηρητέα κτίρια.

Με το αρ. πρωτ. 49318/1449/8-9-2008 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών, αποφασίστηκε η διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το αρχικό προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τα Ε.Δ.Η.Ε. και ορίστηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2008 ως ημερομηνία λήξης αυτής, ενώ με τα με αρ. πρωτ. 52992/1541/29-9-2008 και 57282/1713/16-10-2008 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών αποφασίστηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης της δημόσιας διαβούλευσης έως την 20η Νοεμβρίου 2008. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση του εν λόγω Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το οποίο ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ΕΛΟΤ στις 2 Ιουλίου 2009 και τέθηκε σε ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 39/2001.

Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα μας, οι προτάσεις, απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Κ.Υ.Α.

(* Δίδεται παράταση μέχρι τη Δευτέρα 22 Αυγούστου)

(** Δημόσια Διαβούλευση: «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2008))