Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση για την “ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων», ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες.

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων»

1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων»

2. Με το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος α) ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η υπ΄ αριθμ. Οδηγία 2009/12 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη και β) καθορίζεται  η οργάνωση, η λειτουργία και η στελέχωση της Εποπτικής Αρχή Τελών Αερολιμένων η οποία ιδρύθηκε με το ν. 3913/2010.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011.