Άρθρο 24 – Είσπραξη απαιτήσεων και εσόδων του Οίκου Ναύτου

Βεβαιούνται και εισπράττονται από το Τμήμα Ταμείου του Οίκου Ναύτου κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (A’ 90) κάθε είδους απαιτήσεις και έσοδα του Οίκου Ναύτου, από όποια αιτία κι εάν πηγάζουν.