Άρθρο 11 – Επέκταση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26), επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, πλην της νήσου Κρήτης.
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Καταργείται το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α’ 1).