Άρθρο 10 – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014

Αντικαθίσταται η περιπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014 ως εξής:
«α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούμενου εδαφίου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού. Ο κυβερνήτης του προηγούμενου εδαφίου οφείλει να διαθέτει τα οριζόμενα προσόντα, όπως ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3342/02/2004/21-04-2014 (Β’ 478), όπως έχει τροποποιηθεί.».

 • Κατόπιν αντικατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014 μήπως πρέπει να διαγραφεί η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8.

  Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΟΙΑΘ

 • 12 Νοεμβρίου 2018, 21:34 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Οι σκίπερς αμοίβονται από τους ναυλωτές/πελάτες. Επομένως είναι λανθασμένη η διατύπωση ότι τη διακυβέρνηση » … αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού» . Ο κυβερνήτης/σκίπερ αμοίβεται και λαμβάνει οδηγίες από τον ναυλωτή, επομένως είναι πέρα από κάθε αμφιβολία προστηθείς του ναυλωτή.

 • 8 Νοεμβρίου 2018, 11:09 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Πολύ σωστά. Διότι οι σκίπερς πληρώνονται από τους πελάτες που νοικιάζουν τα σκάφη μας, κι όχι από τους πλοιοκτήτες.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 22:20 | ΝΙΚ. ΜΟΣ

  Τα στοιχεία της Y.A 3342/02/2004/21-04-2014 (Β’ 478), που έχετε παραθέσει είναι σωστά;

  • 30 Οκτωβρίου 2018, 18:25 | ynanp 29102018

   Εκ παραδρομής έχει αναφερθεί ότι η Υ.Α. 3342/02/2004 έχει εκδοθεί στις 21-04-2014, αντί της ορθής ημερομηνίας 21-01-2004, ημερομηνία που παρέλκει σε κάθε περίπτωση. Η κρίσιμη Υ.Α. έχει εκδοθεί το 2004. Σας ευχαριστούμε για την παρατήρηση.