Άρθρο 13 – Τροποποιήσεις του ν. 3450/2006

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006 (A’ 64) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής, με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής που ανήκουν.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ε.ΔΙ.Π. που προκηρύσσεται είναι:
α) Πτυχίο A.E.I. ή Α.Ε.Ν.
β) Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου.
γ) Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την ειδικότητα.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η επιστημονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμώνται.»
4. Στο άρθρο 8 του ν. 3450/2006 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν τη θέση τους.
β) Μέλη Ε.Τ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να υποβάλουν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος αίτηση και να μετατρέπουν τη θέση τους σε θέση Ε.ΔΙ.Π., εφόσον κατέχουν τα προσόντα της παρ. 3. Για αυτό το λόγο, συγκροτείται, με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικό πενταμελές εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο μετέχουν δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές A.E.I. αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που, κατά περίπτωση, πρόκειται να μετατραπεί και πληρωθεί, δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ν. και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο πρόεδρος αυτού του εκλεκτορικού σώματος.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 διαγράφεται.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:23 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των ΑΕΝ.

  Στο υπό διαβούλευση άρθρο αναφέρονται:
  «1. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής, με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής που ανήκουν.» (παρ.1) και
  «3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ε.ΔΙ.Π. που προκηρύσσεται είναι:
  ….
  γ) Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την ειδικότητα.» (παρ.2)

  Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 για το εκπαιδευτικό έργο των μελών Ε.Π. βαθμίδας ‘‘Καθηγητή Εφαρμογών’’ αναφέρεται ότι:
  <>

  Η διατύπωση της διάταξης αυτής, σε συνδυασμό με τα προσόντα που απαιτούνται για τους Καθηγητές Εφαρμογών (αρ. 5 του Ν.3450/2006), γεννάει πολλά ερωτήματα τόσο σε σχέση με το έργο των Καθηγητών Εφαρμογών (το οποίο δεν αναφέρεται ρητά), όσο και με τη δυνατότητα που έχουν οι Καθηγητές Εφαρμογών να εποπτεύουν τα μέλη ΕΔΙΠ.

  Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να γίνει σαφής και ξεκάθαρη η έννοια όλων των βαθμίδων και ειδικότερα της βαθμίδας του ‘‘Καθηγητή Εφαρμογών’’.
  Η διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64Α΄) για το εκπαιδευτικό έργο των μελών Ε.Π. βαθμίδας ‘‘Καθηγητή Εφαρμογών’’ είναι πολύ κακώς- κατά την ταπεινή μου γνώμη- διατυπωμένη και πρέπει να αλλάξει.
  Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι θα έπρεπε να επαναδιατυπωθεί η παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64Α΄) και, πιο συγκεκριμένα, να αντικατασταθούν οι λέξεις ‘‘κυρίως’’ και ‘‘όπως’’ της εν λόγω παραγράφου. Το διδακτικό/διοικητικό/ερευνητικό έργο και τα καθήκοντα των ‘‘Καθηγητών Εφαρμογών’’ θα έπρεπε να περιγράφονται ξεκάθαρα και αναλυτικά με αρίθμηση, όπως συμβαίνει στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου για τις άλλες τρεις βαθμίδες Ε.Π. (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής) και να διαφοροποιούνται σαφώς από αυτά των ΕΔΙΠ (στο παρόν άρθρο) και των ωρομισθίων Εργαστηριακών Συνεργατών.

  Τέλος, σημειώνω ότι σε όλα τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ΟΛΩΝ των βαθμίδων επιβλέπει το ΕΔΙΠ (ανεξαρτήτως των προσόντων του), και, φυσικά, δεν εξισώνεται με το έκτακτο, ούτε ως προς τα προσόντα διορισμού, ούτε ως προς τα καθήκοντά τους.

  Ευχαριστώ θερμά

  Χαράλαμπος Ι. Ζώης
  Καθηγητής Εφαρμογών ΑΕΝ Ηπείρου

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:19 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ε.ΔΙ.Π. θα ήταν καλύτερο να διαχωριστούν σε Q
  (Α) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων και (Β) Ναυτικών Μαθημάτων, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στα προσόντα των τεσσάρων βαθμίδων του Ε.Π. των ΑΕΝ.
  Η καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας και της Αγγλικής Ναυτικής Ορολογίας ως προαπαιτούμενο προσόν θεωρείται απαραίτητη σε μία σχολή όπου οι απόφοιτοι της εργάζονται στην ναυτιλία και τα Αγγλικά είναι η κύρια Γλώσσα επικοινωνίας.

  Προτείνονται τα προσόντα των ΕΔΙΠ Ναυτικών Μαθημάτων ως ακολούθως :
  (Β) Ναυτικών Μαθημάτων
  α) Πτυχίο Α.Ε.Ν.
  β) Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Β’ ή Γ’ Τάξης.
  γ) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε εμπορικά πλοία μετά την απόκτηση του Διπλώματος Γ’ Τάξης σε καθήκοντα Αξιωματικού Ε.Ν.
  δ) Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας και της Αγγλικής Ναυτικής Ορολογίας.
  ε) Η επιστημονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή συνεκτιμώνται.»

  Ευχαριστώ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:12 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των ΑΕΝ.

  Πάγια πεποίθησή μου είναι ότι οι ΑΕΝ πρέπει να ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προς επικύρωση τούτου αναφέρω ότι:
  (i) ο Ν. 3450/2006 προβλέπει για το τακτικό ΕΠ των ΑΕΝ, ακριβώς τα ίδια προσόντα διορισμού με αυτά που ίσχυαν για το ΕΠ των ΤΕΙ.
  (ii) το ΕΠ των ΑΕΝ κατατάσσεται σε βαθμίδες, όπως και τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ/ΤΕΙ και Στρατ. Σχολών.
  (iii) το ΕΠ των ΑΕΝ υπάγεται στο ειδικό μισθολόγιο, όπως και τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ/ΤΕΙ και Στρατ. Σχολών.
  Επομένως, οι ΑΕΝ αξίζει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τα λοιπά Τριτοβάθμια Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Όπως ανέφερα, το ΕΠ των ΑΕΝ κατατάσσεται σε βαθμίδες. Πρέπει, όμως, να γίνει σαφής και ξεκάθαρη η έννοια όλων των βαθμίδων και ειδικότερα της βαθμίδας του ‘‘Καθηγητή Εφαρμογών’’.
  Η διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64Α΄) για το εκπαιδευτικό έργο των μελών Ε.Π. βαθμίδας ‘‘Καθηγητή Εφαρμογών’’ είναι- πολύ κακώς κατά τη γνώμη μου και, θέλω να πιστεύω, εκ παραδρομής των συντακτών του νόμου- ακριβώς ίδια με τη διατύπωση της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3450/2006), η οποία αναφέρεται στους εργαστηριακούς συνεργάτες (έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό). Αυτό έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρερμηνείες. Έστω και υποσυνείδητα, οι δύο αυτοί όροι ‘‘εξομοιώνονται’’ ως έννοια, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Σε κανένα Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν εξισώνεται με το έκτακτο, ούτε ως προς τα προσόντα διορισμού, ούτε ως προς τα καθήκοντά τους.

  Θεωρώ ότι δεν υπάρχει- και δεν πρέπει να υπάρχει- κανένα νομικό ή άλλο κώλυμα στα μέλη Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους μαθημάτων, να διεξάγουν τις τελικές εξετάσεις και να επιβλέπουν πτυχιακές εργασίες. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα τακτικά μέλη Ε.Π. πρέπει, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα τους, να δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε μορφής- θεωρητικό ή εργαστηριακό- εκπαιδευτικό έργο, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής τους, φυσικά μετά από έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Σχολής.

  Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι θα έπρεπε να επαναδιατυπωθεί η παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64Α΄) και, πιο συγκεκριμένα, να αντικατασταθούν οι λέξεις ‘‘κυρίως’’ και ‘‘όπως’’ της εν λόγω παραγράφου. Το διδακτικό/διοικητικό/ερευνητικό έργο και τα καθήκοντα των ‘‘Καθηγητών Εφαρμογών’’ θα έπρεπε να περιγράφονται ξεκάθαρα και αναλυτικά με αρίθμηση, όπως συμβαίνει στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου για τις άλλες τρεις βαθμίδες Ε.Π. (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής) και να διαφοροποιούνται σαφώς από αυτά των ωρομισθίων Εργαστηριακών Συνεργατών.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 04:26 | Μιλτιαδης Μαρινης

  Να δοθεί η δυνατότητα και η υποστηριξη στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΑΕΝ να αποκτησουν μεταπτυχιακους τίτλους ωστε να εχουν την δυνατοτητα να εξελιχθουν σε ολες τις βαθμίδες.
  Για το σκοπο αυτο στο άρθρο 6 του ν.3450/2006 να προστεθει παράγραφος 4 ως εξής:
  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παρακολούθησης από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΕΝ Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  Επίσης να δινεται η δυνατοτητα εξελιξης σε μελη ΕΤΠ
  τροποποοιωντας το Άρθρο 8, Νέα Παρ. μεταξύ 4 και 5 Ν. 3450/2006.
  «Μέλη Ε.Τ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν. κατά την εφαρμογή του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν εντός τριών ετών από την δημοσίευση του νόμου, αίτηση και να μετατρέψουν την θέση τους σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα του άρθρου 5 του Ν.3450/06 . Για την κρίση της παρούσας παραγράφου συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ειδικό πενταμελές εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο μετέχουν δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που, κατά περίπτωση, πρόκειται να μετατραπεί και πληρωθεί και τρεις καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ν. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού του εκλεκτορικού σώματος»

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 03:48 | Μιλτιάδης

  Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτα−
  τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά
  πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα.
  2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο πα−
  ράλληλους τομείς:
  α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα
  Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχο−
  λή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
  «Πανεπιστήμια» και
  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τε−
  χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώ−
  τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
  σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
  «Τ.Ε.Ι.».
  Κατά συνέπεια
  «Άρθρο 5 Ν.3450/2006»
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.2638/98 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 3450/2006 στα απαιτούμενα προσόντα για την εκλογή σε θέση βαθμίδας γενικών και τεχνικών Μαθημάτων Ε.Π των ΑΕΝ όπου αναφέρεται ο όρος Α.Ε.Ι να αντικατασαθεί με τον όρο «Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι» και η απαιτούμενη επαγγελματική δραστηριότητα να μπορεί να περιλαμβάνει και μέχρι δυο έτη διδασκαλία σε Α.Ε.Ν στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ωστε να αξιολογείται και η διαδακτική εμεπειρία στις ΑΕΝ.

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 13:47 | Κωνσταντίνος Βασιλείου

  Πιστεύω ότι οι τροποποιήσεις του άρθρου 13 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλουν στην αναβάθμιση των ΑΕΝ.

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 13:31 | Γιώργος Τσαγκανός

  Οι τροποποιήσεις του άρθρου 13, αναβαθμίζουν την εκπαίδευση που παρέχεται στις ΑΕΝ. Η αναβάθμιση αυτή συνίσταται από την απαίτηση των νέων αυξημένων τυπικών προσόντων που είναι απαραίτητα για την κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στην πρακτική εξάσκηση των αξιωματικών σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα σύγχρονα πλοία. Επίσης, είναι πολύ θετικό που δίνεται η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες Ε.Τ.Π. να βελτιώσουν τη θέση τους και τα προσόντα τους και ταυτόχρονα να προσφέρουν άρτιο έργο στην υπηρεσία τους.

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 13:23 | Χρήστος Μαρούλης

  Θεωρώ ότι οι τροποποιήσεις του άρθρου 13, συμβάλλουν πολύ θετικά στην αναβάθμιση των ΑΕΝ, αφ’ ενός διότι αυξάνονται τα τυπικά προσόντα, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των θέσεων Ε.ΔΙ.Π. και αφ’ ετέρου διότι οι ήδη υπηρετούντες Ε.Τ.Π. (που έχουν αυτά τα τυπικά προσόντα), αξιοποιούν στο έπακρο την επένδυση των γνωστικών αντικειμένων που έλαβαν με επί πλέον σπουδές, προς όφελος και της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • 12 Νοεμβρίου 2018, 12:10 | Ευάγγελος Κανακάκης

  Οταν με διπλωμα ΑΕΝ ο Α Πλοίαρχος ή Μηχανικός γίνεται Επίκουρος καθηγητής, πως είναι δυνατόν ο έχων Δίπλωμα Γ μηχανικού να χρειάζεται μεταπτυχιακό για να γίνει ΕΔΙΠ? Σήμερα οι Γ Πλοίαρχοι/Μηχανικοί δεν μπορούν να πάρουν μεταπτυχικό από Ελληνικά Πανεπιστήμια.

  Η σχετική διάταξη χρειάζεται αναμόρφωση και πρέπει να υπάρχουν ΕΔΙΠ ναυτικών μαθημάτων, κατα αντιστοιχία με τους Επίκουρους χωρίς μεταπτυχιακά.

  Εναλλακτικά θα πρέπει να έχουν όλοι μεταπτυχιακό / Διδακτορικό ανάλογα με τον σχεδιασμό της Πολιτείας για την Βαθμίδα στην οποία θα ανήκει η Ναυτική Εκπαίδευση στις ΑΕΝ.

  Ευάγγελος Κανακάκης / ΑΕΝ Κρήτης

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 16:16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

  Πολύ θετική η ρύθμιση για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των ΑΕΝ. Ωστόσο, προφανώς η παρ. 1 του άρθρου αυτού πρέπει να αναφέρεται σε Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και όχι Εργαστηριακό όπως άλλωστε είναι ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3450/2006.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 18:52 | Γιώργος Δούναβης

  Από τη στιγμή που τροποποιείται σχεδόν όλο το άρθρο 8, μήπως θα ήταν φρόνιμο να αλλάξει και ο τίτλος του από Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) σε Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), ή πιο απλά να αντικατασταθεί ολόκληρο το άρθρο 8;

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 05:59 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  Στην παρ. 1 με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006 (Α΄64) το «υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής» να αντικατασταθεί από «υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής συναφούς ειδικότητος, κατόχων αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος» καθόσον θεωρώ άτοπο αυτός που κατευθύνει κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου να μην έχει ανώτερα ή τουλάχιστον ίδια τυπικά προσόντα, δεδομένου ότι στις ΑΕΝ υπηρετούν καθηγητές πρώτης βαθμίδας που δεν έχουν ούτε μεταπτυχιακό τίτλο.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 05:06 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  Στο άρθρο 8 ν. 3450/ 2006 (Α΄ 64) ο όρος Ε.ΔΙ.Π. σημαίνει Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό. Στην παρ. 1 των τροποποιήσεων, ο όρος Ε.ΔΙ.Π. σημαίνει Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό. Γιατί κρίθηκε επιβεβλημένη αυτή η αλλαγή ονόματος;

  Στην παρ. 1 με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006 (Α΄64) το «υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής» να αντικατασταθεί από «υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής συναφούς ειδικότητος, κατόχων αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος» καθόσον θεωρώ άτοπο αυτός που κατευθύνει κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου να μην έχει ανώτερα ή τουλάχιστον ίδια τυπικά προσόντα, δεδομένου ότι στις ΑΕΝ υπηρετούν καθηγητές πρώτης βαθμίδας που δεν έχουν ούτε μεταπτυχιακό τίτλο.

  Στην παρ. 4 (β) με την οποία συγκροτείται ειδικό πενταμελές εκλεκτορικό σώμα, για τα 2 μέλη τα προερχόμενα από Καθηγητές ΑΕΙ υπάρχει και πολύ σωστά η απαίτηση να είναι αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητος προς τη θέση που κατά περίπτωση πρόκειται να μετατραπεί και πληρωθεί ενώ για τα 2 μέλη που προέρχονται από Καθηγητές ΑΕΝ καθώς και το 1 μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ δεν υπάρχει η ίδια απαίτηση.
  Μπορεί δηλαδή έτσι όπως είναι διατυπωμένη παρ.4 (β), για κρίση μηχανολόγου αποφοίτου ΑΤΕΙ, κατόχου μεταπτυχιακού, να μετάσχει Καθηγητής ΑΕΝ μαθηματικός ή φυσικός ή πλοίαρχος.
  Επιπλέον μπορεί θεωρηθεί απρέπεια ή ένδειξη αλαζονείας το να αναγνωρίζει Υπηρεσία πως Καθηγητές ΑΕΝ είναι ανώτεροι από Καθηγητές ΑΕΙ αφού μόνο στους δεύτερους θέτει περιορισμούς ως προς τη συμμετοχή τους.
  Το μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ πρέπει έχει ίδιους περιορισμούς που έχουν Καθηγητές ΑΕΙ σχετικά με ειδικότητα, ώστε να μην μπορεί μέλος ΕΔΙΠ από Γυμναστική Ακαδημία ή Θεολογική Σχολή κρίνει μηχανολόγο.

  Στην παρ. 3 με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006 (Α΄64) γιατί να συνεκτιμάται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας όταν αποτελεί προαπαιτούμενο (παρ. 2 άρθρου 5 ν. 3450/2006) η:
  (α) πολύ καλή γνώση της για πρόσληψη σε θέσεις Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή,
  (β) καλή της γνώση για πρόσληψη σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών,
  (γ) πολύ καλή γνώση της για πρόσληψη (άρθρο 9 ν. 3450/2006) σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών (έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό).
  Τέλος, για σπουδαστές προερχόμενους από 2η κατηγορία (εισαγωγή σε ΑΕΝ χωρίς μηχανογραφικό Υπουργείου Παιδείας σε ποσοστό 25%) εφαρμόζεται ενισχυμένη μοριοδότηση για άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση αγγλικής, 2.500, 2.200 και 2.000 μόρια αντιστοίχως (παρ. 2 άρθρου 5 Κανονισμός εισαγωγής σε ΑΕΝ Β΄ 2047/2018).

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 20:46 | Αριστείδης Βλάχος

  Θετικές οι τροποποιήσεις του νόμου 3450/2006