Άρθρο 06 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4504/2017

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) ως εξής:
«2. Τα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων απαρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε Οργανισμού, ως Πρόεδρο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, καθώς και τα εξής μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
α. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.),
β. έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δήμου,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο των φορτοεκφορτωτών,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στον αντίστοιχο Οργανισμό Λιμένα,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.),
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
ι. έναν (1) εκπρόσωπο από το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ.»