Άρθρο 12 – Τροποποιήσεις του ν. 2638/1998

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2638/1998 (Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το πτυχίο Πλοιάρχου ή Μηχανικού που χορηγείται από τις Α.Ε.Ν. αντίστοιχα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί το απαραίτητο μοναδικό ακαδημαϊκό τυπικό προσόν εξέλιξης του κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α’ τάξης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»
2. Στην περίπτ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 και στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2638/1998 η λέξη «Πανεπιστήμια» και η λέξη «Πανεπιστημίων» αντικαθίσταται με τη φράση «Α.Ε.Ι.».
3. Οι περιπτ. η’ και ι’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2638/1998 διαγράφονται.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής της Σχολής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής, η Συνέλευση Τομέα, οι Υπεύθυνοι των Τομέων και οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων.»
5. Η περίπτ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Προΐσταται της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής.»
6. Η περίπτ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2638/1998 διαγράφεται.
7. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα μπορούν να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου για τη Σχολή Πλοιάρχων, και ειδικότητας μηχανικού για τη Σχολή Μηχανικών, και αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές των ανωτέρω ειδικοτήτων ή αναπληρωτές ή επίκουροι, υποψηφιότητα μπορούν να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές και ελλείψει αυτών και επίκουροι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες ή αν παρέλθει η προθεσμία που έχει θέσει ο Υπουργός, ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μέλη Ε.Π. που έχουν ορισθεί Διευθυντές Σχολής για δύο (2) συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να προτείνονται στη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός εάν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα (1) τακτικό μέλος Ε.Π.»
8. Η παρ. 3 της Ενότητας Δ’ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. μπορούν να απασχολούνται εκτός υπηρεσίας σε εφαρμογές του επιστημονικού τους κλάδου, συμβατές με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και την επιστημονική τους εξειδίκευση, ως κατωτέρω:
α) Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζονται φορείς του Δημοσίου Τομέα.
β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
γ) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199).
δ) Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή καθηγητών.
ε) Να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
στ) Να διδάσκουν σε A.E.I., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
η) να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα.»
Η άδεια για την εκτός υπηρεσίας απασχόληση χορηγείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Ε.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί.»
9. Στην Ενότητα Δ’ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998, προστίθεται παρ.4 ως εξής:
«4. Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. απαγορεύεται:
α) Να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δεν υπάγεται στο Δημόσιο τομέα.
β) Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από την οικεία ή άλλη Α.Ε.Ν.
γ) Να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
δ) Να κατέχουν άλλη πλην της Α.Ε.Ν. μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν τη θέση μέλους Ε.Π. Α.Ε.Ν. ή τη θέση του Δημοσίου.»
10. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε μέλος του Ε.Π. δικαιούται να λάβει εκπαιδευτική ή επιστημονική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και της εμπειρίας του, που επιτυγχάνεται ιδίως:
α) με την απασχόληση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρους εργασίας, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή μεθόδων και γνώσεων που αφορούν στη ναυτιλία,
β) με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλου σχετικού επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, με συναφή με το επιστημονικό του αντικείμενο απασχόληση,
γ) με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά ή άλλα σχετικά με τη ναυτιλία συνέδρια, εκπαιδευτικές ή μορφωτικές ανταλλαγές ή παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
δ) με τη φοίτησή του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και
ε) με τη ναυτολόγησή του σε πλοίο, όσον αφορά στα μέλη του Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων.»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Η εκπαιδευτική ή επιστημονική άδεια που δικαιούνται τα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ανέρχεται σε ένα (1) έτος για κάθε έξι (6) έτη υπηρεσίας ή έξι (6) μήνες για κάθε τρία (3) έτη υπηρεσίας ή δύο (2) μήνες ανά έτος. Ειδικά για τα μέλη του Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η επιλογή, εξεύρεση ιδρύματος ή φορέα ή η ναυτολόγηση σε πλοίο γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου.
β) Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για φοίτηση σε A.E.I. για απόκτηση τίτλων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών ισούται με τη διάρκεια του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών και μπορεί να παραταθεί μέχρι το μισό της αρχικής διάρκειας.
γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής ή επιστημονικής άδειας των προηγούμενων παραγράφων, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στη Σχολή για διπλάσιο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, ο εκπαιδευτικός καταβάλλει στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου που υποχρεούται να υπηρετήσει.»
12. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 και η περίπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 διαγράφονται.
13. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αυτός που τελεί σε εκπαιδευτική ή επιστημονική άδεια υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα από την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια, να υποβάλλει αναφορά προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής που υπηρετεί σχετικά με την αξιοποίησή της, με στοιχεία της πορείας των σπουδών ή της απασχόλησής του. Αν δεν υποβάλει αναφορά ή αν δεν προκύπτει πρόοδος, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής που υπηρετεί.»
14. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί.»
15. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι σπουδές περιλαμβάνουν έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, δύο (2) εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα ορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.»
16. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998:
α) στο δεύτερο εδάφιο, η ημερομηνία «5η Ιουλίου» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «9η Ιουλίου» και
β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Τα εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί του πλοίου πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.»
17. Στην περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2638/1998 η φράση «εισηγείται στο Σ.Ν.Ε. το συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από πρόταση της οικείας Σχολής ή Σχολών» αντικαθίσταται από τη φράση «αποφασίζει το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή Σχολών».
18. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2638/1998:
α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «με απόφαση του Υπουργού» αντικαθίσταται με τη φράση «με απόφαση του Συμβουλίου Α.Ε.Ν., κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «με έγκριση του Υπουργού» αντικαθίσταται με τη φράση «με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:18 | Γιώργος Δούναβης

  Διαβάζοντας τα σχόλια που έχουν υποβληθεί επί του συγκεκριμένου άρθρου, αλλά και του άρθρου 13, του σχεδίου νόμου, περί θετικών διατάξεων ή τροποποιήσεων των δύο νόμων της ναυτικής εκπαίδευσης (2638/98 & 3450/06), από συναδέλφους που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με συγκεκριμένη/ες ΑΕΝ, (πλην ενός), μου γεννήθηκαν νέοι προβληματισμοί και ερωτήματα, τα οποία θέλω να παραθέσω εδώ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, χωρίς καμία απολύτως διάθεση αντιπαράθεσης με κανέναν.

  Οφείλω, καταρχήν, να πω ότι ασφαλώς και πρόκειται περί διατάξεων ή τροποποιήσεων που κινούνται προς την θετική ή τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτή η προσπάθεια ανάδειξης, ενίσχυσης ή υποστήριξης μόνο των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν με αφήνει απαθή, όταν όλοι οι καλά γνωρίζοντες ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία προέρχονται από την/τις ίδια/ες ΑΕΝ (εντελώς συμπτωματικά;), που υπηρετούν σε «θέσεις-κλειδιά» στο ΥΝΑΝΠ και μπορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να προωθήσουν ή να στηρίξουν αυτές τις συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις.

  Υποτίθεται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις των ανωτέρω νόμων προωθούνται για την εφαρμογή τους σε όλες τις ΑΕΝ, όμως εξακολουθεί να παραβλέπεται το γεγονός ότι στην μεγάλη πλειοψηφία των Σχολών υπηρετούν 3, 2 ή μόλις 1 μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού! Είναι ανεδαφικό, ή και ουτοπικό, κατά την γνώμη μου, να κληθούν να κάνουν χρήση ή να εφαρμόσουν αυτές τις νέες τροποποιήσεις οι περισσότερες ΑΕΝ, με ελάχιστο αριθμό υπηρετούντος Ε.Π., όταν είναι ήδη πολύ δύσκολο ή ανέφικτο να εφαρμόσουν στο ακέραιο τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, όσο και αν προσπαθούν να ασκήσουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους, όπως άλλωστε έχουν ορκιστεί να πράττουν.

  Συγκεκριμένα:
  1) Αναφέρει η υπ’ αριθμ. 4 τροποποίηση: «Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής της Σχολής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής, η Συνέλευση Τομέα, οι Υπεύθυνοι των Τομέων και οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων.» – Πώς θα εφαρμοστεί αυτή η τροποποίηση από 3, 2 ή 1 μόνιμους καθηγητές σε αρκετές Σχολές με ελάχιστο αριθμό υπηρετούντος Ε.Π.; Μήπως μόνο από τον Διευθυντή της Σχολής; Ή μήπως μόνο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή που ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή εξ’ ανάγκης, αλλά έχει διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση από τους Διευθυντές των υπολοίπων ΑΕΝ;
  2) Οι υπ’ αριθμ. 8 και 9 τροποποιήσεις αναφέρονται στην εκτός υπηρεσίας απασχόληση που μπορούν ή που απαγορεύεται να ασκούν τα μέλη Ε.Π. των ΑΕΝ. Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις στις μικρές περιφερειακές ΑΕΝ, όταν όλες αυτές, (ή οι περισσότερες), δυνατότητες πρακτικά δεν προσφέρονται;
  3) Οι υπ’ αριθμ. 11 έως 14 τροποποιήσεις που αναφέρονται στις εκπαιδευτικές άδειες των μελών Ε.Π., αν και θετικές, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ΑΕΝ, όταν υπάρχει ήδη η παράγραφος 7 του άρθρου 16 του Ν. 2638/98 που ορίζει ότι «σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της Σχολής» και η οποία δεν τροποποιείται; – Πώς θα μπορέσουν οι 3, 2 ή 1 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην πλειοψηφία των ΑΕΝ να κάνουν χρήση αυτών των διατάξεων;
  4) Το άρθρο 13 του παρόντος σχεδίου νόμου εισάγει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις που αφορούν στο προσωπικό Ε.Τ.Π. – Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτές οι τροποποιήσεις σε όλες τις ΑΕΝ, όταν δεν υπάρχει προσωπικό Ε.Τ.Π. στην μεγάλη πλειοψηφία τους, παρόλο που προβλέπεται από την κατανομή οργανικών θέσεων ανά ΑΕΝ, αλλά δεν προκηρύσσονται ποτέ μολονότι υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες και επαναλαμβανόμενα αιτήματα από τις ίδιες τις ΑΕΝ εδώ και δεκαετίες;

  Συμπερασματικά, αναρωτιέμαι ποιές ΑΕΝ τελικά επωφελούνται από τις τροποποιήσεις των νόμων 2638/98 και 3450/06. – Μήπως τελικά ο νομοθέτης στοχεύει στην ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων Σχολών, έναντι όλων των υπολοίπων ΑΕΝ, χρησιμοποιώντας ως ομπρέλα την γενική εφαρμογή των νόμων σε όλες τις ΑΕΝ;

  Δεν πρέπει να έχουν όλες οι ΑΕΝ ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση, ή θα συνεχίζεται αενάως η αντιμετώπιση της πλειοψηφίας των ΑΕΝ ως «παιδιά ενός κατώτερου Θεού»;

  Ως καθηγητής αγγλικής γλώσσας θα καταλήξω με την εξής φράση: «Desperate times call for desperate measures!», δηλ. «Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν δύσκολα μέτρα!» Διαφορετικά για ποιά αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης να μιλάμε; Για την αναβάθμιση των ολίγων και την εξακολουθητική καταβαράθρωση των πολλών…;;;

  Στο χέρι σας είναι, κύριοι νομοθέτες, να προχωρήσετε σε πραγματική και ουσιαστική αναβάθμιση και όχι απλά στην ικανοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων ή συμφερόντων.

  Συγχωρήστε με για τον τόνο των γραφομένων μου, αλλά έχω μάθει στη ζωή μου να εκφράζω πάντοτε ελεύθερα και χωρίς αναστολές αυτό που βλέπω ή αφουγκράζομαι. Αν πάλι κάνω λάθος, παρακαλώ πολύ να με διαψεύσετε με συγκεκριμένα επιχειρήματα και να είστε σίγουροι ότι θα σας ακούσω με μεγάλη προσοχή.

  Ευχαριστώ

  Γεώργιος Μ. Δούναβης – Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων ειδ. αγγλικής γλώσσας, Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΕΝ/Π/Σύρου, μοναδικό μέλος Ε.Π. της Σχολής από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα και άγνωστο μέχρι πότε στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον…

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:52 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι θετικά και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών στις ΑΕΝ.

  Στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση των διδασκόντων και των ΑΕΝ, τόσο σε εσωτερικό (ανά Σχολή), όσο και σε εξωτερικό (από την ΑΔΙΠ) επίπεδο. Αυτό μόνο θετικά αποτελέσματα θα είχε να παρουσιάσει σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Σε προηγούμενο σχόλιό μου ανέφερα ότι οι ΑΕΝ θα έπρεπε να ενταχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η νομοθεσία που τις διέπει είναι αντίστοιχη αυτής των ΤΕΙ. Τα μέλη ΕΠ των ΑΕΝ εκλέγονται με προσόντα ανάλογα αυτών των ΕΠ των ΤΕΙ. Παρ’ όλα αυτά σε πάρα πολλές περιπτώσεις το ΕΠ των ΑΕΝ αντιμετωπίζεται διαφορετικά από συναδέλφους του των ΤΕΙ.
  Ενδεικτικά αναφέρω:
  (1) Τα μέλη ΕΠ των ΑΕΝ δεν δύνανται- πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, σε αντίθεση με τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων. Επίσης δεν συμμετέχουν σε Επιτροπές και Συμβούλια που σχετίζονται άμεσα με θέματα Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  (2) Τα μέλη ΕΠ των ΑΕΝ εξαιρούνται από τη συμμετοχή τους σε διμερή-διακρατικά προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και χώρες της αλλοδαπής.
  (3) Τα μέλη ΕΠ των ΑΕΝ δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους τους Στρατ. Σχολών, ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Όλα τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και σε προσωπικό με πολύ λιγότερα προσόντα από αυτά του ΕΠ των ΑΕΝ (ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ακόμα και υποψ. διδάκτορες Παν/μίων). Αυτό αποτελεί άνιση αντιμετώπιση του ΕΠ των ΑΕΝ, αντιβαίνει στους κανόνες της ισότιμης αντιμετώπισης του ακδ/κού προσωπικού και πρέπει να αλλάξει άμεσα.
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας και άλλων φορέων, ώστε να αρθούν παρόμοιες αδικίες σε βάρος του ΕΠ των ΑΕΝ και να επιλυθούν τέτοια προβλήματα.

  Ευχαριστώ θερμά.
  Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις.

  Χαράλαμπος Ι. Ζώης
  Καθηγητής Εφαρμογών Α.Ε.Ν. Ηπείρου

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:19 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι θετικά και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών στις ΑΕΝ.

  Στο γενικότερο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο των ΑΕΝ, πρέπει να ενταχθούν και ζητήματα που αφορούν το έκτακτο εκπ/κό προσωπικό (ΕΕΠ), το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και ενεργό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Ενδεικτικά αναφέρω:
  -) τα κριτήρια κατάταξης και τον τρόπο πρόσληψης του ΕΕΠ (να υπάρχει μοριοδότηση ΟΛΩΝ των προσόντων των υποψηφίων),
  -) τον καθορισμό των προσόντων του ΕΕΠ (πλήρη ή μειωμένα) με τρόπο ανάλογο των ΤΕΙ
  -) την πιθανή δυνατότητα επέκτασης της σύμβασής τους
  -) το ύψος και τον τρόπο αποζημίωσης του ΕΕΠ

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:36 | Ρουμπίνα Μενεγάτου

  Άρθρο 12, Τροποποιήσεις του Ν. 2638/1998
  Θετικό το γεγονός και μόνο της τροποποίησης, επιβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΝ. Θετική εξέλιξη θεωρώ ότι είναι και η εισαγωγή των πιστωτικών μονάδων.
  Σχόλια:
  I. Όσο αφορά στον Δ/ντή Σχολής και Αναπληρωτή αυτού (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 όπως αντικαθίσταται): Εννοείται ότι το ιδανικό θα ήταν και στις δύο θέσεις να υπηρετούν Πλοίαρχοι και Μηχανικοί αντίστοιχα με την Ακαδημία. Όμως η πρόβλεψη της ειδικότητας δεν καλύπτει τους υπηρετούντες στις θέσεις αυτές που δεν έχουν ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει και άλλος μόνιμος να υπηρετεί στην Σχολή. Επί χρόνια, αυτοί οι μοναδικοί υπηρετούντες άλλων ειδικοτήτων στηρίζουν ολόκληρες τις σχολές και φέρουν σε πέρας όλο το φόρτο εργασίας της εν γένει εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ακαδημιών αυτών, επιπλέον της διδασκαλίας των μαθημάτων τους. Τώρα, ξαφνικά δεν δύνανται ή δεν έχουν τα προσόντα να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα αυτά που εκτελούν επί σειρά ετών; Ή εναλλακτικά, δύνανται αλλά είναι κατώτεροι όσο αφορά την αμοιβή και το «βαθμό» τους;
  Προτείνεται να γίνει πρόβλεψη ως αναφέρει και ο κ. ΔΟΥΝΑΒΗΣ:
  Είτε:
  1) η συμπλήρωση της προτεινόμενης τροποποίησης της παρ 2 του άρθρου 8 με τη φράση «…ή καθηγητές άλλων βαθμίδων που υπηρετούν στην Σχολή»
  Είτε:
  2) εισαγωγή νέας υποπαραγράφου στην παρ 3 του άρθρου 8 ως εξής: « Αν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα (1) μέλος Ε.Π που δεν ανήκει σε καμία από τις προαναφερόμενες στην παρ (2) βαθμίδες ενώ ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Δ/ντή Σχολής, το μέλος αυτό δύναται να ορισθεί στην θέση του Δ/ντή Σχολής μέχρι προσλήψεως άλλου τακτικού μέλους Ε.Π ανώτερης βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής»
  Είτε:
  3) αναμόρφωση του προτεινόμενου λεκτικού: «……. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές των ανωτέρω ειδικοτήτων ή αναπληρωτές ή επίκουροι, υποψηφιότητα μπορούν να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι, και ελλείψει αυτών καθηγητές άλλων ειδικοτήτων/βαθμίδων που υπηρετούν στη Σχολή.»
  Σημειώνεται δε, ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα όσο αφορά στην χορήγηση εξόδων παράστασης και στον Αναπληρωτή Δ/ντή Σχολής, ο οποίος είτε μαζί με το Δ/ντη Σχολής είτε μόνος του ασκεί καθήκοντα απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία κάθε Σχολής.

  II. Σωστή και η παρατήρηση του κ. Ρασσιά, όσο αφορά στις εκπαιδευτικές άδειες. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι σήμερα στις περιφερειακές σχολές δεν υπηρετεί ικανός αριθμός μονίμων, ώστε να υλοποιηθεί το άρθρο 16 (παρ 7). Μέχρι να υπηρετήσουν από (5) μόνιμοι δηλαδή στην κάθε σχολή, ότι σεμινάριο επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό κλπ. επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιος, ή αν επιθυμεί να ναυτολογηθεί, απλά δεν γίνεται. Επομένως, δίκαιο για όλες τις σχολές θα ήταν δίκαιο να αναφέρεται η τροποποίηση της παραγράφου. 7 του άρθρου 16 ως ακολούθως : « Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει : α) το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής για τις σχολές με αριθμό φοιτούντων σπουδαστών/στριών άνω των 500 , β) το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής για τις σχολές με αριθμό φοιτούντων σπουδαστών/στριών από 300 έως και 500 και γ) το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής για τις σχολές με αριθμό φοιτούντων σπουδαστών/στριών λιγότερο από 300.».

  Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής : «Η εκπαιδευτική η επιστημονική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί. Αν το ποσοστό της παραγράφου 7 δεν επιτρέπει να δοθεί άδεια σε κανένα μέλος Ε.Π, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί και συνεκτιμώντας τις ανάγκες λειτουργίας της σχολής, μπορεί να χορηγήσει άδεια σε ένα (1) μόνο μέλος Ε.Π της σχολής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού αυτού, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του».
  Η επιμόρφωση γενικώς των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων επιβάλλεται, αν θέλουμε να έχουμε σωστή αναβάθμιση των Ακαδημιών μας και στην περίπτωση που επιθυμούμε να είμαστε μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης ναυτικής εκπαίδευσης. Η διευκόλυνση της όλης διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν θα συμβάλλει από μόνη της και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

  Ρουμπίνα Μενεγάτου, Αν. Δ/ντού Σπουδών ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Καθ. Εφαρμογών Γεν. & Τεχ. Μαθ/των

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 12:21 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι θετικά και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών στις ΑΕΝ.

  Η παρ. 4, αν και προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν περιγράφει το θεσμικό καθεστώς των νέων οργάνων, ούτε τις αρμοδιότητές τους, ούτε το κριτήρια επιλογής των υπευθύνων κλπ. Εκτιμώ ότι θα είναι προβληματική η λειτουργία και η εφαρμογή του και θα αυξήσει τη γραφειοκρατία. Επιπλέον δεν ξέρω πως θα λειτουργήσει εύρυθμα στις μικρότερες σε μέγεθος ΑΕΝ που έχουν 1-3 μέλη Εκπ/κού Προσωπικού.

  Πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα προσέλκυσης, σε όλες τις δημόσιες Σχολές Ε.Ν. εκπαιδευτικού προσωπικού (ιδίως ναυτοδασκάλων) αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων. Επιπροσθέτως και προς την κατεύθυνση αυτή, ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ σωστά ενισχύεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος του άρθρου 16 του Ν. 2638/1998 που αφορά τις εκπαιδευτικές άδειες για την ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των εμπειριών του Ε.Π. (παρ. 10-14 του άρθρου 12 της διαβούλευσης)

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 12:38 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι θετικά και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών στις ΑΕΝ.
  Θεωρώ, όμως, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι »αποσπασματικές» και θίγουν μερικά μόνο από τα φλέγοντα ζητήματα της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ). Ίσως, θα έπρεπε να επανεξεταστεί το γενικότερο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της ΔΝΕ και να αντικατασταθούν πολλά ξεπερασμένα στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας.
  Το πρώτο βήμα γι’ αυτό είναι να γίνει ξεκάθαρο τι είδους προσανατολισμό θέλουμε να έχουν οι δομές της ΔΝΕ, με σαφή καθορισμό της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία θα ανήκουν οι ΑΕΝ. Σήμερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι ΑΕΝ είναι ‘‘αδιαβάθμητες’’ Σχολές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι ΑΕΝ πρέπει άμεσα να ενταχθούν σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, με όλες τις αντίστοιχες προδιαγραφές/υποχρεώσεις/δικαιώματα και να ενδυναμωθεί ο εκπαιδευτικός τους ρόλος. Θεωρώ ότι οι ΑΕΝ πρέπει να ενταχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να καταστούν ισότιμες των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (επιπέδου bachelor, βλ. ΤΕΙ Στρατ/κές Σχολές κλπ). Οτιδήποτε άλλο αποτελεί κατάφορη αδικία εις βάρος τους.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 12:23 | Χαράλαμπος Ι. Ζώης

  Αναμφίβολα τα προτεινόμενα μέτρα είναι θετικά και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών στις ΑΕΝ.
  Θεωρώ, όμως, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι »αποσπασματικές» και θίγουν μερικά μόνο από τα φλέγοντα ζητήματα της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ). Ίσως, θα έπρεπε να επανεξεταστεί το γενικότερο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της ΔΝΕ και να αντικατασταθούν πολλά ξεπερασμένα στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας.
  Το πρώτο βήμα γι’ αυτό είναι να γίνει ξεκάθαρο τι είδους προσανατολισμό θέλουμε να έχουν οι δομές της ΔΝΕ, με σαφή καθορισμό της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία θα ανήκουν οι ΑΕΝ. Σήμερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι ΑΕΝ είναι ‘‘αδιαβάθμητες’’ Σχολές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι ΑΕΝ πρέπει άμεσα να ενταχθούν σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, με όλες τις αντίστοιχες προδιαγραφές και να ενδυναμωθεί ο εκπαιδευτικός τους ρόλος. Θεωρώ ότι οι ΑΕΝ πρέπει να ενταχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να καταστούν ισότιμες των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (επιπέδου bachelor, βλ. ΤΕΙ Στρατ/κές Σχολές κλπ). Οτιδήποτε άλλο αποτελεί κατάφορη αδικία εις βάρος τους.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 04:50 | ΕΕΠ

  Για τη ευρθμη διεξαγωγή της εξεταστικης περιόδου Σεπτεμβρίου κρινεται απαραιτητη η παρακατω τροποποιηση

  5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 όπως τρποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3153/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «7. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους και να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή και εποπτεία των εξετάσεων κατά την επόμενη εξεταστική περιόδο . Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε πέντε ώρες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και τρεις ώρες για κάθε επιτήρηση»
  Επίσης για την παροχή βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και εξασφαλιση συνθηκων στθερότητας και ασφαλειας στο Εκτακτο Εκπαιδευτικο προσωπικο, αλλά και ως χορήγηση κινήτρου προσέλευσης Εκπαιδευτικών με θαλασσια εμπειρία προτεινεται το εξης:«Άρθρο 9 Του Ν.3450/2006»
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2638/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α) και το Άρθρο 9 Του Ν.3450/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «1. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν., μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός μέχρι τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων σε Ε.Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισης διαρκες με το διδακτικο ετος και αποδοχές αναλογες του μονίμου Εκπαιδευτικου προσωπικού για κάλυψη πλήρους ωραρίου ή ωριαία αποζημίωση για μειωμένο ωράριο διδασκαλίας . Το Ε.Ε.Π. διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και ειδικούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 04:17 | ΝΙΚΟΣ

  Για την εισαγωγή του εκπαιδευτικου ταξιδιου στη διαδικασια της αξιολογησης προτεινεται η παράγραφος 1 του Άρθρου 20 του Ν.2638/98 να αντκατασταθει ως εξής:
  Διδακτικά έργο
  1.Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει:
  – α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων συνολικής διάρκειας έξι (6) εξαμήνων.
  – β) Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων,
  – γ) Πρακτική άσκηση επί πλοίου διάρκειας δυο (2) εξαμήνων,
  – δ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες,
  – ε) Πτυχιακές εργασίες.
  Στ) Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση σπουδαστών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.
  Η) Εξέταση επιτυχούς εκτέλεσης εκπαιδευτικού ταξιδιού

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 03:22 | ΝΙΚΟΣ

  Ενταξη των ΑΕΝ στην τριτοβαθμια εκπαιδευση ωστε οι σπουδαστές να έχουν τα διακαιώματα που απολαμβανουν και οι υπολοιποι φοιτητες(σιτιση,στεγαση,δωρεαν μετακινησεις με ΜΜΜ).Διέξοδο σε μεταπτυχιακα προγραμματα και επιτελους διαβαθμισμέμο πτυχιο.
  προτείνεταιτο εξης:
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν.2638/98 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1, παρ. 1.
  «Ιδρύονται Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος. Η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Α.Ε.Ν.».

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 00:38 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1) Πολύ θετική η αντικατάσταση της παραγράφου 3. της ενότητας Δ του άρθρου 15 καθώς και οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7, 22 και 23 του ν.2638/1998.
  2) (ΑΡΘΡΟ 20 του ν. 2638/1998 ). Ιδιαίτερα θετικό βήμα είναι και η εισαγωγή των πιστωτικών μονάδων. Προτείνεται η αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου ως : «Κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αντιστοιχεί σε είκοσι (25) πιστωτικές μονάδες. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (10) πιστωτικές μονάδες» .Το αιτιολογικό της προτεινόμενης αντικατάστασης είναι ότι εφόσον οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται κατά μέσο όρο από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, είναι δικαιότερο η πρακτική άσκηση στο πλοίο να αντιστοιχεί σε περισσότερες πιστωτικές μονάδες (λόγω του περισσότερου φόρτου εργασίας) από ότι η πτυχιακή εργασία . Επιπλέον νομίζω ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στην προτεινόμενη διάταξη νόμου ότι ένα διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες αντί του ορθότερου 30.
  3) (ΑΡΘΡΟ 16 του ν. 2638/1998 ). Θετικές οι τροποποιήσεις του άρθρου 16 με τις ακόλουθες παρατηρήσεις ούτως ώστε να μπορεί να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου και στα μέλη του Ε.Π. των περιφερειακών ΑΕΝ.
  Η δυνατότητα των μελών του Ε.Π. λάβουν να εκπαιδευτική ή επιστημονική άδεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 μπορεί να υλοποιηθεί ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπηρετούν στην σχολή τουλάχιστον πέντε (5) μέλη Ε.Π. όπως χαρακτηριστικά ορίζει ο νόμος : «Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής».
  Συνεπώς με βάση την ανωτέρω διάταξη η δυνατότητα για εκπαιδευτική ή επιστημονική άδεια ΔΕΝ είναι πρακτικά υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη στα μέλη του Ε.Π. των 9 από τις 14 υπάρχουσες σχολές ΑΕΝ πλοιάρχων και Μηχανικών με βάση των αριθμό των υπηρετούντων μελών ΕΠ.

  Οι περιφερειακές μικρότερες σχολές (π.χ.ΥΔΡΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ,ΚΥΜΗ,ΚΑΛΥΜΝΟ, ΣΥΡΟΣ ) ποτέ από όσο γνωρίζω δεν είχαν και ούτε κατά την ταπεινή μου γνώμη μελλοντικά θα έχουν μέλη Ε.Π. που θα υπερβαίνουν τον αριθμό 5 και αυτό προφανώς δικαιολογείται εν μέρη λόγω του μικρότερου αριθμού των σπουδαστών/ιών που φοιτούν σε αυτές .
  Για να υπάρχει δικαιότερη μεταχείριση στα μέλη του Ε.Π. που υπηρετούν στις περιφερειακές μικρότερες σχολές ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του άρθρου 16 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η τροποποίηση της παραγράφου. 7 του άρθρου 16 ως ακολούθως : « Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει : α) το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής για τις σχολές με αριθμό φοιτούντων σπουδαστών/στριών άνω των 500 , β) το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής για τις σχολές με αριθμό φοιτούντων σπουδαστών/στριών από 300 έως και 500 και γ) το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της σχολής για τις σχολές με αριθμό φοιτούντων σπουδαστών/στριών λιγότερο από 300.».

  Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2638/1998 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής : «Η εκπαιδευτική η επιστημονική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί. Αν το ποσοστό της παραγράφου 7 δεν επιτρέπει να δοθεί άδεια σε κανένα μέλος Ε.Π, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί και συνεκτιμώντας τις ανάγκες λειτουργίας της σχολής, μπορεί να χορηγήσει άδεια σε ένα (1) μόνο μέλος Ε.Π της σχολής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού αυτού, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.».

  Επιπλέον το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 ορίζει : «Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προτιμώνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο δ’ της παραγράφου 1» ,δηλαδή προτιμώνται οι άδειες για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Η γνώμη μου είναι ότι οι άδειες για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος μπορεί να γίνονται παράλληλα με την απασχόληση των μελών Ε.Π. στις ΑΕΝ (π.χ. το απόγευμα, το Σάββατο , ανοιχτό πανεπιστήμιο,) και δεν πρέπει να έχουν προτίμηση έναντι της άδειας για ναυτολόγηση σε πλοίο που στην περίπτωση αυτή είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να είσαι στην σχολή και να προσφέρεις έργο και παράλληλα να είσαι ναυτολογημένος σε πλοίο στο εξωτερικό. Η ναυτική εμπειρία και επιμόρφωση σε πλοίο του Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων είναι αναγκαία ούτως ώστε να μπορούν να είναι ενήμεροι στις τρέχουσες , σύγχρονές εξελίξεις των πλοία που θα τις μεταλαμπαδεύσουνε αργότερα στους σπουδαστές και επιπλέον τα περισσότερα μαθήματα ,στις σχολές Πλοιάρχων για παράδειγμα, είναι ναυτικής φύσεως όπου χρειάζεται σύγχρονη εμπειρία.
  Προτείνεται να τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 ώστε να προτιμώνται αιτήσεις που αναφέρονται σε άδεια για ναυτολόγηση σε πλοίο ως ακολούθως : «Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προτιμώνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο ε’ της παραγράφου 1».

  Ευχαριστώ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ
  ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 13:44 | Αγγελική Σκόρδα

  Τα μέτρα είναι θετικά και προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των ΑΕΝ.
  Ο θεσμός των υπεύθυνων τομέων και των υπευθύνων εργαστηρίων εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία, σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον καλύτερο συντονισμό του διδακτικού έργου και την ανάπτυξη των εργαστηρίων. Γιατί θα πρέπει οι ΑΕΝ να συνεχίσουν να αποτελούν εξαίρεση;
  Θα υπάρξει σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας των Γραμματειών των Σχολών αν με τον Ε.Κ. θεσμοθετηθεί προιστάμενος γραμματείας, όπως συμβαίνει σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Την ευθύνη λειτουργίας όπως και όλης της Σχολής θα την έχει ο Διευθυντής, παράλληλα όμως θα έχει την δυνατότητα και τον χρόνο να ασχοληθεί με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα εργαστήρια της Σχολής, να προωθήσει συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της ναυτιλίας και να αναλάβει συνολικά έναν περισσότερο επιτελικό ρόλο.
  Ιδιαίτερα θετικό είναι και το θέμα των πιστωτικών μονάδων προκειμένου οι ΑΕΝ να μπορούν να συνεργασθούν με ναυτικές σχολές του εξωτερικού, κάτι που είναι αδύνατον σήμερα.
  Πιο δημοκρατική γίνεται και η διαδικασία επιλογής Διευθυντή, ενώ με τις τροποποιήσεις λύνονται προβλήματα επιλογής Διευθυντή που παρουσιάζονταν στο παρελθόν.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 11:02 | Κωνσταντίνος Βασιλείου

  Πιστεύω ότι οι τροποποιήσεις του νόμου στο σύνολό τους συμβάλλουν στην αναβάθμιση των Α.Ε.Ν. και γενικότερα της ναυτικής εκπαίδευσης.

 • 11 Νοεμβρίου 2018, 12:37 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

  Στο ανωτέρω μητρώο εντάσσονται, κατόπιν αιτήσεως τους, μεταξύ άλλων, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ & ΕΠ ΑΤΕΙ, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ α΄ & β΄ βαθμού αν κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό (τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας) ή διδακτορικό δίπλωμα (παρ. 1 άρθρ. 2 ν. 4369/2016 (Α΄ 33/2016)).
  Γιατί να μη μπορούν ενταχθούν και μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΑΕΝ εφόσον κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό (τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας) ή διδακτορικό δίπλωμα;

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Να υπάρξει λογοδοσία – αξιολόγηση (εξωτερική & εσωτερική) των ΑΕΝ, των εκπαιδευτικών και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 13 ν. 2638/1998 (Α΄ 204) & παρ. 2 άρθ. 7 ν.3450/2006 (Α΄ 64) ).
  Ποιοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή επιδιώκουν τη μη αξιολόγηση τους, όταν σπουδαστές και αργότερα απόφοιτοι τους αξιολογούνται καθημερινά;

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Οι μόνιμοι και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΑΕΝ, χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στους ναυτικών μαθημάτων και στους γενικών & τεχνικών μαθημάτων.
  Ο διαχωρισμός των διδασκομένων μαθημάτων στις ΑΕΝ, σε ναυτικά και γενικά – τεχνικά πότε επιτέλους θα γίνει;

  ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΝ

  Σε ΑΕΝ Ασπροπύργου υπηρετούν 4 μόνιμοι Φυσικοί. Ο Α στη βαθμίδα Καθηγητή, χωρίς να κατέχει μεταπτυχιακό ούτε διδακτορικό τίτλο.
  Οι Β, Γ, Δ, με ακριβώς ίδια ημερομηνία προσλήψεως, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με 2, 1 και κανένα, αντιστοίχως, μεταπτυχιακά διπλώματα αναγνωρισμένα και συναφή με τη θέση τους.
  Στην ίδια ΑΕΝ υπηρετεί ως Καθηγήτρια Εφαρμογών η Ε, απόφοιτη ΕΜΠ, κάτοχος αναγνωρισμένων και συναφών μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.
  Δηλαδή, όσο περισσότερα τυπικά προσόντα κατέχει ένας μόνιμος εκπαιδευτικός σε τόσο χαμηλότερη βαθμίδα είναι ενταγμένος. Υπηρεσία γνωρίζει ανωτέρω στρεβλώσεις και τι προτίθεται πράξει προς εξάλειψη τους στα πλαίσια χρηστής διοικήσεως;
  Ποιος αξιοπρεπής εκπαιδευτικός δέχεται να βλέπει συναδέλφους με εμφανέστατα λιγότερα τυπικά προσόντα όχι μόνο να είναι ενταγμένοι σε ανώτερες από εκείνον βαθμίδες αλλά και να αποφασίζουν με ψήφο τους για υπηρεσιακή του εξέλιξη όταν υποβάλει σχετική αίτηση;

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Στις 16-06-2016 εκπαιδευτικοί ΑΕΝ Ασπροπύργου ορίσθησαν μέλη τριμελούς επιτροπής προσλήψεως ωρομισθίων για ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε & Σωστικά Ασπροπύργου (ΑΔΑ: ΨΩ0ΛΟΡ1Κ-ΠΑΣ) χωρίς αυτό να προβλέπεται από ισχύουσα νομοθεσία.
  Προς τούτο, ενάμιση έτος αργότερα, με άρθρο 81 ν. 4504/ 29-11-2017 (Α΄184) επιτρέπεται συμμετοχή εκπαιδευτικών ΑΕΝ σε ανωτέρω επιτροπές, χωρίς όμως να υπάρξει τροποποίηση ή συμπλήρωση ή αντικατάσταση αντίστοιχης προγενέστερης διατάξεως νόμου αφού δεν υπήρχε τέτοια.
  Δηλαδή, πρώτα όρισαν εκπαιδευτικούς ως μέλη επιτροπής και ενάμιση έτος αργότερα νομοθέτησαν σχετικά, επιτρέποντας τη συμμετοχή τους.
  Αποφάσεις ανωτέρω επιτροπής, αν προσβληθούν δικαστικώς, πάσχουν ως προς τη νομιμότητα τους;
  Ανωτέρω ταιριάζουν με αρχές καλής και χρηστής διοίκησης;
  Εκπαιδευτικοί κλήθηκαν καλοκαιριάτικα από εισαγγελείς για απολογία, δικαστικοί επιμελητές τοιχοκολλούσαν έξω από σπίτια έγγραφα και έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Για την ταλαιπωρία των συναδέλφων (ψυχική και οικονομική) υπάρχουν ευθύνες;

  ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

  Πως είναι δυνατό Πλοίαρχοι πρωτοδιορισθέντες τον Μάρτιο 2017 (Γ΄ 219) ως Επίκουροι Καθηγητές ΑΕΝ με τριετή θητεία, ενώ διανύουν δοκιμαστική θητεία, να ορίζονται Διευθυντές Σχολών τον:
  Ιούλιο 2017 (ΑΔΑ: 60ΨΨ4653ΠΩ-ΓΩΧ),
  Σεπτέμβριο 2017 (ΑΔΑ: 7ΞΚΓ4653ΠΩ-ΩΦΠ, ΑΔΑ: ΩΞΦΞ4653ΠΩ-108, ΑΔΑ: ΩΥΥΖ4653ΠΩ-1ΧΡ) και
  Μάρτιο 2018 (ΑΔΑ: 7ΘΧΣ4653ΠΩ-Ε70)
  οπόταν θα παρουσιασθεί η αντίφαση να κληθούν μετά από 3 έτη να κρίνουν εαυτό τους και εισηγηθούν για μονιμοποίηση τους (άρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. α΄ & γ΄ ν. 2638/1998 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 7 ν. 3450/2006 (Α΄ 64));
  Τα αναφερόμενα στο με αριθμό πρωτ. 5123.01/01/2002/02-05-2002 έγγραφο ΔΠΠ-2ο από πότε έχουν πάψει να ισχύουν;
  Οι Πλοίαρχοι κ.κ. Ρασσιάς & Θεοδωράκης σε ΑΕΝ Ιονίων νήσων & Οινουσσών, αντίστοιχα, γιατί έπρεπε αναλάβουν Διευθυντές μετά τη συμπλήρωση τριετούς δοκιμαστικής θητείας (2009–2012);

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Στις σχολές πλοιάρχων, υποψηφιότητα για θέση Δ/ντού μπορεί θέσει μόνον πλοίαρχος ενώ στις σχολές μηχανικών, μηχανικός και όχι μηχανικός εμπορικού ναυτικού και εν ελλείψει μηχανικός πολυτεχνείου.
  Δηλαδή, μπορούν στις σχολές μηχανικών να γίνουν Δ/ντές οι ηλεκτρολόγος και χημικός μηχανικός αλλά όχι ο χημικός.
  Δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς ποια ειδικότητα είχαν όσοι συνέταξαν ανωτέρω διάταξη!
  Δεδομένου ότι ρόλος Δ/ντή είναι συντονίζει εκπαιδευτική διαδικασία ας τροποποιηθεί ανωτέρω αναχρονιστικός περιορισμός.

  ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΑΕΝ Οινουσσών τυγχάνει μοναδική ΑΕΝ που ανήκει στις υπηρεσίες δυσμενούς διαβιώσεως (Παρ. 7 (σελ. 4474) άρθ. 2 ΠΔ 222/2005 (Α΄ 267)), μόνο για ένστολο προσωπικό το οποίο έχει δυνατότητα μετατεθεί μετά από 5 έτη παραμονής εφόσον ζήτησε την εκεί τοποθέτηση του ή άλλως με συμπλήρωση διετίας (Παρ. 1(αα) άρθ. 11 σελ. 4477 ΠΔ 222/2005 (Α΄ 267)).
  Επίσης ανήκει στην 1η κατηγορία υπηρεσιών ΛΣ (Περ. αα εδαφ. γ παρ. 1 άρθ. 3 σελ. 1308 ΠΔ 33/2009 (Α΄ 50)) μόνο για ένστολο προσωπικό το οποίο μετατίθεται με τη συμπλήρωση διετούς παραμονής (Περ. α παρ. 2 άρθ. 9 σελ. 1312 ΠΔ 33/2009 (Α΄ 50)).
  Θεωρώ ότι οι δυσμενείς συνθήκες διαβιώσεως δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αν ο δημόσιος υπάλληλος φορά ή δεν φορά στολή.
  Ενώ αρχικά προβλέπονταν μετάκληση (Περ. α΄ παρ. 4 άρθ. 12 ν. 2638/1998 (Α΄204)) από και προς όλες τις ΑΕΝ, αυτή δυνατότητα έπαψε ισχύει προς ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας (Παρ. 3 άρθ. 6 ν. 3450/2006 (Α΄ 64)) με συνέπεια να μην μπορώ μετατεθώ, μετά από 11,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας σε ΑΕΝ Οινουσσών, στον Ασπρόπυργο όπου δεν υπηρετεί κανείς μόνιμος Μαθηματικός από τους 5 που μέχρι πρότινος υπηρετούσαν εκεί.
  Επτά από τα δέκα Εκπαιδευτικά Συμβούλια Σχολών έχουν προτείνει, στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, μετά από ορισμένα έτη υπηρεσίας σε επαρχιακές – παραμεθόριες ΑΕΝ να μετακαλούνται οι εκπαιδευτικοί και προς τις ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας, αν υπάρχουν κενά, όπως προβλέπονταν αρχικά.
  Με το να υπάρχει η δυνατότητα αυτή ένας προσοντούχος εκπαιδευτικός θα δεχθεί ευκολότερα να διορισθεί σε μία απομακρυσμένη ΑΕΝ.

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

  Στην παρ. 5 με την οποία τροποποιείται περίπτ. δ παρ. 4 άρθρου 7 ν. 2638/1998, ο Δ/τής Σχολής παύει προΐσταται Γραμματείας Σχολής.
  Για ποιόν ακριβώς λόγο να συμβεί αυτό; Ποιος το πρότεινε;
  Δεν τον φορτώσατε με καμία επιπλέον αρμοδιότητα ώστε να χρειάζεται ελάφρυνση.
  Αν αδυνατεί ή δυσκολεύεται να προΐσταται, ας αναθέσει, όπως προβλέπεται (παρ. 5 άρθ. 7 ν. 2638/1998), στον Αναπληρωτή Δ/ντή.
  Η ανάληψη θέσεως ευθύνης Δ/ντή εκτός του ότι αμείβεται μηνιαίως με έξοδα παραστάσεως 210 ευρώ (περίπτ. Δ παρ. 1 άρθ. 131 ν. 4504/2017) συνοδεύεται από μειωμένο ωράριο διδασκαλίας που μπορεί φτάσει εβδομαδιαίως σε 5 ώρες διδασκαλίας για Δ/ντή και 7 για Αν. Δ/ντή (περίπτ. α παρ. 3 εδαφ. Γ άρθ. 15 ν. 2638/1998), ακριβώς διότι προΐσταται και της Γραμματείας που αποτελεί καρδιά κάθε Σχολής, απαιτεί καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία και άμεση συνεργασία του με προσωπικό καθώς και καθοδήγηση- προγραμματισμό δραστηριοτήτων της.
  Ο Διοικητής ΑΕΝ μεταξύ άλλων (παρ. 5 άρθ. 6 ν. 2638/1998) προΐσταται Γραμματείας ΑΕΝ. Γιατί να επιβαρυνθεί με άλλη μία ή άλλες δυο (Ασπρόπυργος, Μακεδονία, Κρήτη) Γραμματείες;
  Ο Δ/ντής υπηρετεί επί πολλά έτη στη Σχολή, ορίζεται με απόφαση κ. Υπουργού για τριετή θητεία και είναι ή οφείλει να είναι γνώστης κανονισμών και διαδικασιών. Ο Διοικητής συνήθως προέρχεται από άσχετη με εκπαίδευση, υπηρεσία (π.χ. λιμεναρχεία) και πιθανότατα δεν κατέχει προκαταβολικά καμία σχετική γνώση.
  Πως μπορεί ένας Δ/ντής να συντονίζει εκπαιδευτικά θέματα Σχολής του αν δεν προΐσταται Γραμματείας;
  Σύμφωνα με παρ. 6 άρθ. 13 Εσωτερικού Κανονισμού που συντάχθηκε σύμφωνα με προτάσεις νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και προ μηνών στάλθηκε στις ΑΕΝ για παροχή απόψεων, «ο προϊστάμενος Γραμματείας Σχολής ορίζεται από Διοικητή και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ/ντή για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας».
  Δηλαδή ο Δ/ντής θέλει τη Γραμματεία αλλά αν τύχει καμία στραβή δε θέλει να έχει καμία απολύτως ευθύνη.

  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Στην παρ. 4 προτείνεται αντικατάσταση της παρ. 1 άρθ. 7 ν. 2638/1998 και στα όργανα διοίκησης Σχολής προστίθενται η Συνέλευση Τομέα, οι Υπεύθυνοι Τομέων και οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων.
  Αρμοδιότητες νέων ανωτέρω οργάνων δεν περιγράφονται πουθενά, ενώ στον υφιστάμενο νόμο (άρθ. 7 ν. 2638/1998) περιγράφονται οι αρμοδιότητες των έτερων οργάνων: Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (παρ. 2), Διευθυντή (παρ. 4) , Αν. Διευθυντή (παρ. 5).
  Είναι δυνατό να εφαρμοσθούν αυτά όταν οι περισσότερες ΑΕΝ λειτουργούν με 0 ή 1 ή 2 ή 3 μονίμους Καθηγητές; Προφανώς και όχι. Θεωρώ ότι ανωτέρω μπορούν εφαρμοσθούν μόνο στη Σχολή Μηχανικών Ασπροπύργου. Αλλά τότε μιλάμε για επιλεκτική νομοθέτηση.
  Ποιά προσόντα πρέπει να έχει ο υπεύθυνος τομέα και ποια ο υπεύθυνος εργαστηρίου;
  Με ποιες ακριβώς διαδικασίες συγκαλείται η Γενική Συνέλευση Τομέα, ποιοι μετέχουν σε αυτή, προβλέπεται τήρηση πρακτικών;
  Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός μπορεί γίνει υπεύθυνος τομέα ή εργαστηρίου;
  Αυτό θα συνοδεύεται από παροχή επιδόματος, όπως συμβαίνει με έτερο όργανο διοίκησης σχολής όπως ο Δ/ντής;
  Θα μπορεί ωρομίσθιος ή μόνιμος υπεύθυνος τομέα να ελέγχει ώρες διδασκαλίας και ώρες παρουσίας ωρομισθίων και μονίμων (περ. γ παρ. 11 άρθ. 5 σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού ΑΕΝ) όταν αυτό αποτελεί ευθύνη του Δ/ντή;
  Όπως πάτε ο Δ/ντής αποδυναμώνεται, απογυμνώνεται από αρμοδιότητες και δεν θα κάνει σχεδόν τίποτα.
  Στα πλαίσια τυποποιήσεως παρεχόμενης εκπαιδεύσεως και σύμφωνα με απαιτήσεις ISO κάθε Σχολή θα δημιουργεί από μόνη της όσα και όποια εργαστήρια ή τομείς επιθυμεί ή μήπως πρέπει η Δ/νση Εκπαιδεύσεως να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΣΝΕ) (Β΄ 1216/1998) και αυτό να ορίσει ακριβώς τομείς και εργαστήρια που πρέπει υπάρχουν ανά Σχολή Πλοιάρχων & Μηχανικών;

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 19:55 | Ευάγγελος Κανακάκης

  «2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα μπορούν να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου για τη Σχολή Πλοιάρχων, και ειδικότητας μηχανικού για τη Σχολή Μηχανικών, και αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

  Προτείνω να συμπληρωθεί ως εξής:
  «και αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος εφόσον υπάρχουν»

  Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος νομίζω είναι ελάχιστο αναγκαίο προσόν για τον Διευθυντή Σχολής σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

  Ευάγγελος Κανακάκης
  ΑΕΝ Κρήτης

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 19:24 | Ευάγγελος Κανακάκης

  «2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα μπορούν να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου για τη Σχολή Πλοιάρχων, και ειδικότητας μηχανικού για τη Σχολή Μηχανικών, και αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

  Προτείνω να συμπληρωθεί ως εξής:
  «και αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος εφόσον υπάρχουν»

  Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος νομίζω είναι ελάχιστο αναγκαίο προσόν για τον Διευθυντή Σχολής σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

  Ευάγγελος Κανακάκης
  ΑΕΝ Κρήτης

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 16:22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

  Αποτελεί μία σημαντική προσπάθεια να εκσυγχρονισθεί η νομοθεσία των ΑΕΝ, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον νόμο, με την έκδοση μετά από 20 περίπου χρόνια νέου Κανονισμού Σπουδών και Εσωτερικού Κανονισμού.
  Μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που διασφαλίζουν την διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των καθηγητών στα θέματα του επιστημονικού τους κλάδου, ενώ με τις ρυθμίσεις προσελκύονται στις ΑΕΝ εν ενεργεία ναυτοδάσκαλοι με μεγάλη εμπειρία στον ναυτικό χώρο καθώς και άρτια ενημερωμένοι επιστήμονες του τεχνικού κλάδου.
  Επίσης μετά τις Τουριστικές Σχολές και τα δημόσια ΙΕΚ, η πολιτεία μεριμνά επιτέλους για την θεσμοθέτηση συστήματος πιστωτικών μονάδων, και οι ΑΕΝ εναρμονίζονται με την ευρωπαική εκπαιδευτική νομοθεσία, την στιγμή μάλιστα που οι σπουδές τους διαρκούν 4 έτη, περιλαμβάνουν 55 μαθήματα και οι απόφοιτοι τους ασκούν ένα διεθνές επάγγελμα. Θεωρώ ότι εκ παραδρομής αναφέρεται ότι ένα διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες. Προφανώς αναφέρεται σε διδακτικό έτος και κατά συνέπεια πρέπει να διορθωθεί ότι ένα διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.
  Αρνητικό σημείο αποτελεί η διατήρηση, της πρόβλεψης του άρθρου 24 του ν. 576/1977 για την βαθμίδα της εκπαίδευσης, δηλ. του ιδρυτικού νόμου των ΚΑΤΕΕ, 40 χρόνια μετά, την στιγμή που οι νεώτερες γενεές δεν ξέρουν καν τι σημαίνει ΚΑΤΕΕ, και αφού στον χώρο της τριτοβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης έχουν λάβει χώρα κοσμογονικές αλλαγές. Το ορθό θα ήταν τα πτυχία των ΑΕΝ να αντιστοιχούν σε bachelor.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 15:39 | Γιώργος Δούναβης

  Από την στιγμή που είναι γνωστό τοις πάσι, πόσο μάλλον στον ίδιο τον νομοθέτη, το διαχρονικό πρόβλημα στελέχωσης των Α.Ε.Ν. με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα ναυτικών μαθημάτων (πλοιάρχων ή μηχανικών Ε.Ν.), αναρωτιέμαι τι επιπλέον απαιτείται για να υπάρξει μέριμνα κάλυψης της θέσης του Διευθυντή Σχολής από τα υπηρετούντα τακτικά μέλη Ε.Π. κάθε Σχολής που δεν ανήκουν σε καμία από τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 βαθμίδες ή ειδικότητες.

  Θέτω λοιπόν τα ακόλουθα ερωτήματα, τα οποία ελπίζω και εύχομαι να προβληματίσουν τον νομοθέτη, οδηγώντας τον κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ανάλογη νομοθετική παρέμβαση:
  α) Μήπως τα τακτικά μέλη Ε.Π. άλλων βαθμίδων ή ειδικοτήτων, από αυτές που αναφέρονται στην τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998, δεν έχουν τα προσόντα ή τις γνώσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολής; β) μήπως τα προσόντα και οι γνώσεις των τακτικών μελών Ε.Π. άλλων βαθμίδων ή ειδικοτήτων επαρκούν μόνο για την άσκηση των καθηκόντων του Αναπληρωτή Διευθυντή; γ) τι διαφορετικό συμβαίνει όταν δεν υπηρετεί άλλο μέλος Ε.Π. σε μία Σχολή, όπου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2638/1998 «5. Το Διευθυντή της Σχολής όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής…»; δ) μήπως σε αυτή την περίπτωση ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί διαφορετικά καθήκοντα από τους Διευθυντές άλλων Α.Ε.Ν.; και ε) γιατί, σε αυτή την περίπτωση, ο Αναπληρωτής Διευθυντής λαμβάνει μηδέν (0) ευρώ ως έξοδα παράστασης, ασκώντας όμως τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολής, σε αντίθεση με τους Διευθυντές Σχολών άλλων Α.Ε.Ν. που λαμβάνουν διακόσια δέκα (210) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017);

  Προτείνεται, λοιπόν, είτε 1) η συμπλήρωση της προτεινόμενης τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 8, αμέσως μετά από το εδάφιο που καταλήγει «…και ελλείψει αυτών και επίκουροι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων», με την φράση «…ή καθηγητές άλλων βαθμίδων που υπηρετούν στην Σχολή.», είτε 2) η εισαγωγή νέας υποπαραγράφου στην παρ. 3 του άρθρου 8 ως εξής: «Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. που δεν ανήκει σε καμία από τις αναφερόμενες στην παρ. (2) βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή και ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολής, το μέλος αυτό δύναται να οριστεί στη θέση του Διευθυντή Σχολής με τριετή θητεία, ή μέχρι της προσλήψεως άλλου τακτικού μέλους Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής».

  Σε διαφορετική περίπτωση, εάν και εφόσον ο νομοθέτης δεν έχει την επιθυμία ή την βούληση για την συμπλήρωση των τροποποιήσεων του ν. 2638/1998 με τις ανωτέρω προτεινόμενες συμπληρώσεις, τουλάχιστον ας υπάρξει μέριμνα εκ μέρους του για την χορήγηση εξόδων παράστασης και στον Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολής, όταν αυτός ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή, ελλείψει άλλου μόνιμου μέλους Ε.Π., για να διορθωθεί ή να αρθεί η αδικία και η ανισότητα που συνεχίζει να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην προκειμένη περίπτωση.

  Γεώργιος Μ. Δούναβης – Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων ειδ. αγγλικής γλώσσας, Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΕΝ/Π/Σύρου και μοναδικό μέλος Ε.Π. της Σχολής από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 15:46 | Γιώργος Δούναβης

  Από την στιγμή που είναι γνωστό τοις πάσι, πόσο μάλλον στον ίδιο τον νομοθέτη, το διαχρονικό πρόβλημα στελέχωσης των Α.Ε.Ν. με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα ναυτικών μαθημάτων (πλοιάρχων ή μηχανικών Ε.Ν.), αναρωτιέμαι τι επιπλέον απαιτείται για να υπάρξει μέριμνα κάλυψης της θέσης του Διευθυντή Σχολής από τα υπηρετούντα τακτικά μέλη Ε.Π. κάθε Σχολής που δεν ανήκουν σε καμία από τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 βαθμίδες ή ειδικότητες.
  Θέτω λοιπόν τα ακόλουθα ερωτήματα, τα οποία ελπίζω και εύχομαι να προβληματίσουν τον νομοθέτη, οδηγώντας τον κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ανάλογη νομοθετική παρέμβαση:
  α) Μήπως τα τακτικά μέλη Ε.Π. άλλων βαθμίδων ή ειδικοτήτων, από αυτές που αναφέρονται στην τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998, δεν έχουν τα προσόντα ή τις γνώσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολής; β) μήπως τα προσόντα και οι γνώσεις των τακτικών μελών Ε.Π. άλλων βαθμίδων ή ειδικοτήτων επαρκούν μόνο για την άσκηση των καθηκόντων του Αναπληρωτή Διευθυντή; γ) τι διαφορετικό συμβαίνει όταν δεν υπηρετεί άλλο μέλος Ε.Π. σε μία Σχολή, όπου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2638/1998 «5. Το Διευθυντή της Σχολής όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής…»; δ) μήπως σε αυτή την περίπτωση ο Αναπληρωτής Διευθυντής ασκεί διαφορετικά καθήκοντα από τους Διευθυντές άλλων Α.Ε.Ν.; και ε) γιατί, σε αυτή την περίπτωση, ο Αναπληρωτής Διευθυντής λαμβάνει μηδέν (0) ευρώ ως έξοδα παράστασης, ασκώντας όμως τα καθήκοντα του Διευθυντή Σχολής, σε αντίθεση με τους Διευθυντές Σχολών άλλων Α.Ε.Ν. που λαμβάνουν διακόσια δέκα (210) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017);

  Προτείνεται, λοιπόν, είτε 1) η συμπλήρωση της προτεινόμενης τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 8, αμέσως μετά από το εδάφιο που καταλήγει «…και ελλείψει αυτών και επίκουροι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων», με την φράση «…ή καθηγητές άλλων βαθμίδων που υπηρετούν στην Σχολή.», είτε 2) η εισαγωγή νέας υποπαραγράφου στην παρ. 3 του άρθρου 8 ως εξής: «Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. που δεν ανήκει σε καμία από τις αναφερόμενες στην παρ. (2) βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή και ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολής, το μέλος αυτό δύναται να οριστεί στη θέση του Διευθυντή Σχολής με τριετή θητεία, ή μέχρι της προσλήψεως άλλου τακτικού μέλους Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής».

  Σε διαφορετική περίπτωση, εάν και εφόσον ο νομοθέτης δεν έχει την επιθυμία ή την βούληση για την συμπλήρωση των τροποποιήσεων του ν. 2638/1998 με τις ανωτέρω προτεινόμενες συμπληρώσεις, τουλάχιστον ας υπάρξει μέριμνα εκ μέρους του για την χορήγηση εξόδων παράστασης και στον Αναπληρωτή Διευθυντή Σχολής, όταν αυτός ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή, ελλείψει άλλου μόνιμου μέλους Ε.Π., για να διορθωθεί ή να αρθεί η αδικία και η ανισότητα που συνεχίζει να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην προκειμένη περίπτωση.

  Γεώργιος Μ. Δούναβης – Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων ειδ. αγγλικής γλώσσας, Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΕΝ/Π/Σύρου και μοναδικό μέλος Ε.Π. της Σχολής από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 05:27 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  Στο άρθρο 8 ν. 3450/ 2006 (Α΄ 64) ο όρος Ε.ΔΙ.Π. σημαίνει Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό. Στην παρ. 1 των τροποποιήσεων, ο όρος Ε.ΔΙ.Π. σημαίνει Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό. Γιατί κρίθηκε επιβεβλημένη αυτή η αλλαγή ονόματος;

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 19:58 | Αριστείδης Βλάχος

  -Θετική η αντικατάσταση της παρ.3 της ενότητας Δ του άρθρου 15 του ν.2638/1998
  -Θετική η αντικατάσταση της παραγ. 1 του άρθρου 16 του ν.2638/1998 και της παραγ. 2 του άρθρου 16 του ν.2638/1998 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2638/1998.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 13:16 | Φραγκιαδάκης

  Θετική η προσπάθεια τροποποίησης αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν εντάσσονται τα πτυχία των ΑΕΝ στο επίπεδο bachelor αφού ουσιαστικά μέχρι και την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Α μηχανικού ή Πλοιάρχου δεν μεσολαβεί καμία διαβαθμισμένη εκπαίδευση