Άρθρο 02

1. Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στους Οργανισμούς Λιμένων, βάσει των Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης που κυρώνονται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, περιλαμβάνει τη χρήση και εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και την υπο-παραχώρηση του ίδιου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
2. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγμα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωμα υπό-παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων υπό-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας.
3. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπό-παραχώρησης της παρ. 1, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. που τα ασκούν, εξαιρουμένης της δυνατότητας υπό-παραχώρησής τους σε τρίτους, η οποία περιέρχεται στο Ταμείο.
4. Μετά την κύρωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, των συμβάσεων υπο-παραχώρησης που συνάπτει το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
5. Η υπο-παραχώρηση προς τρίτους υπόκειται στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της Κύριας Σύμβασης Παραχώρησης.
6. Στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 περιλαμβάνεται όρος περί των αρμοδιοτήτων του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. αναφορικά με την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΓ ΑΕ

  •Στην περίπτωση που κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2.2 παραχωρηθούν με σύμβαση υποπαραχώρησης όλες ή το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών μονάδων καθώς και των λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών, τίθεται το ζήτημα της διασφάλισης των εργαζομένων σε ίδιο καθεστώς εργασίας (φορέα που υπάγεται σε ίδιες διατάξεις και καθεστώς λειτουργίας είτε στον ευρύτερο είτε στον στενό δημόσιο τομέα).
  • Για τις ισχύουσες συμβάσεις που έχουν ήδη συνάψει οι οργανισμοί να διευκρινιστεί ότι συνεχίζουν μέχρι την ημερομηνία λήξης.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:16 | ΑΦ

  1. Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι «συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» και να διαγραφεί η πρόταση «όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος». Στην ίδια παράγραφο να προστεθεί στο τέλος η φράση «Για την άσκηση του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. λαμβάνει υπόψιν του τη γεωπολιτική σημασία των λιμένων, το κρίσιμο ρόλο τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας».
  2. Επειδή η διαδικασία υπο-παραχώρησης σε τρίτους μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή της θα πρέπει να προστεθεί στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι «τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης, εκμετάλλευσης και υπο-παραχώρησης σε τρίτους των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. που τα ασκούν, εξαιρουμένων των επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών εγκαταστάσεων (σημ. όπως θα διευκρινιστούν σύμφωνα με το 1 του παρόντος) των οποίων το δικαίωμα υπο-παραχώρησης περιέρχεται στο Ταμείο».
  3. Προστίθεται παράγραφος 7: «Στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 περιλαμβάνεται όρος που απαγορεύει την παροχή υπεργολαβικών υπηρεσιών στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων».

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:43 | Φ.Α.

  1. Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διευκρινιστούν στο νομοσχέδιο (π.χ. στην αιτιολογική έκθεση) οι όροι «συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» και να διαγραφεί η πρόταση «όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος». Στην ίδια παράγραφο προστίθεται στο τέλος η πρόταση «Για την άσκηση του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. λαμβάνει υπόψιν του τη γεωπολιτική σημασία των λιμένων, το κρίσιμο ρόλο τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας».
  2. Επειδή η διαδικασία υπο-παραχώρησης σε τρίτους μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή της θα πρέπει να προστεθεί στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι «τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης, εκμετάλλευσης και υπο-παραχώρησης σε τρίτους των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. που τα ασκούν, εξαιρουμένων των επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών εγκαταστάσεων (σημ. όπως θα διευκρινιστούν σύμφωνα με το 1 του παρόντος) των οποίων το δικαίωμα υπο-παραχώρησης ασκείται με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου».
  3. Προστίθεται παράγραφος 7: «Στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 περιλαμβάνεται όρος που απαγορεύει την παροχή υπεργολαβικών υπηρεσιών στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων».

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι: «Σε κάθε σύμβαση υπό παραχώρησης του άρθρου 2 πέραν και ανεξάρτητα του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος επιβάλλεται στον υπο-παραχωρησιούχο αντισταθμιστικό / ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου…» καθώς στην παρ. 2 δημιουργεί μία εξαίρεση κατά την οποία: «Κατ’ εξαίρεση το ύψος του αντισταθμιστικού… δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση… και να υπερβαίνει το 5%… σε περίπτωση που με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού… μετά από έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας που διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή, …ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει πόρισμα περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου, το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού.»
  Από τις προαναφερθείσες διατυπώσεις του σχεδίου νόμου προκύπτουν τα ερωτήματα:

  i. Είναι το ίδιο οι ακαθάριστες εισπράξεις, ο τζίρος και ο κύκλος εργασιών; ακαθάριστες εισπράξεις προ φόρων ή μετά φόρων και κρατήσεων;

  ii. Ποιος μπορεί να προσδιορίσει σήμερα ποιές θα είναι οι ακαθάριστες εισπράξεις για να έχει μία τάξη μεγέθους σε τι αντανακλά το 5% και το οποίο 5% είναι συνδεδεμένο και ορθά με την βιωσιμότητα του κάθε Οργανισμού;

  iii. Πώς θα μπορέσει ο Ορκωτός να αποτιμήσει; και ποια στοιχεία θα μπορούσε να λάβει υπόψη του; για να τεκμηριώσει στην έκθεσή του ότι το ποσοστό του 5% δεν επαρκεί για την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού; Χωρίς να γνωρίζει επίσης σήμερα την υπο-παραχώρηση έκταση, την δραστηριότητα/τες η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον υπο-παραχωρησιούχο στην παραχωρούμενη έκταση;

  v. Μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού της έκθεσης του Ορκωτού προκειμένου κατ’ εξαίρεση να προσδιορισθεί το ανταποδοτικό τέλος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% ποιο είναι το επόμενο βήμα; ποιος θα βεβαιώσει ή θα αποδεχθεί την έκθεση προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή από το ΤΑΙΠΕΔ; υπάρχει η δυνατότητα να μην γίνει αποδεκτή η έκθεση από την Γ.Σ. αφού με απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε; θα συμπεριληφθεί που; ίσως στην σύμβαση;

  v. Πώς προσδιορίστηκε το ποσοστό 5%; Με ποια στοιχεία;

  vi. Διασφαλίζεται ο Οργανισμός από σήμερα με το οποιοδήποτε ποσοστό για τα υπόλοιπα χρόνια της μακροχρόνιας παραχώρησης και σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών επί τα χείρω; δεν θα έπρεπε η δυνητική αυτή κατ’ εξαίρεση αναπροσαρμογή του αντισταθμιστικού τέλους να υπάρχει ρητά και για όλη την διάρκεια στης σύμβασης υπο-παραχώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Οργανισμού καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υπο-παραχώρησης;

  Στο εδ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 Αναφέρεται ότι: «Η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υπο-παραχωρησιούχος μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανεξάρτητος μηχανικός αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο».

  i. Το ρόλο αυτό δεν θα μπορούσε να τον έχει ο οικείος Οργανισμός από μόνος του ή ακόμη και με την ΡΑΛ; Σε τι συνίσταται ο διαχειριστικός ρόλος του Οργανισμού τότε;

  ii. Είναι κομψό ο ελεγχόμενος να είναι και ο «εργοδότης» αφού θα τον αμείβει, του «ελεγκτή» του;

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:24 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΛ ΑΕ

  Άρθρο 2
  Πως προβλέπεται το μέγιστο όριο των μελλοντικών υπο-παραχωρούμενων εγκαταστάσεων / δραστηριοτήτων, σε σχέση με το σύνολο των χώρων που διαχειρίζονται οι Ο.Λ.; Θεωρούμε αυτονόητο να εξασφαλιστεί η μη παραχώρηση ολόκληρου λιμένα μέσω υπο-παραχωρήσεων.
  Παρ. 2: Να διευκρινιστούν οι όροι «συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» και να συμμετέχει η διοίκηση του Ο.Λ. στον προσδιορισμό τους, από κοινού με το Δ.Σ. του Ταμείου.
  Παρ. 4: Υπό ποιο νομικό καθεστώς θα ασκεί ο Ο.Λ. τη διοίκηση στις εναπομείνασες εγκαταστάσεις; Εξακολουθεί η ισχύς του Ν. 2971/2001 όπως ισχύει;

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:12 | Εργαζόμενοι Ο.Λ.Ραφήνας Α.Ε.

  Απόψεις εργαζομένων Ο.Λ.ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο
  «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

  Διαφωνούμε επί της αρχής του ανωτέρω Νομοσχεδίου.
  Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο αυτό:
  1. Προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» θα υπο-παραχωρηθούν.
  2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη διασφάλισης των εργαζομένων στους Οργανισμούς Λιμένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Δεν προβλέπεται πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.
  3. Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Οργανισμού Λιμένος.
  4. Νομοθετείται για ένα τόσο σημαντικό θέμα για δέκα (10) λιμάνια της χώρας, Εθνικής, Κοινοτικής και οικονομικής σημασίας, με αδιευκρίνιστα, αόριστα, μη καθορισμένα ή παντελώς ελλείποντα θέματα.
  5. Διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Οργανισμού Λιμένος με επιβολή αντισταθμιστικού / ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Ο.Λ., το οποίο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, χωρίς μάλιστα να προκαθορίζεται αυτό επαρκώς στο νομοσχέδιο.
  6. Δεν διευκρινίζεται εάν ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα προσλαμβάνεται από τη Διοίκηση του Ο.Λ., με οικονομική επιβάρυνσή του, για ενδεχόμενη τεκμηρίωση της διακύβευσης της βιωσιμότητας του Οργανισμού, μπορεί να είναι ή όχι η Ελεγκτική Εταιρεία που κάθε έτος επιλέγεται από τη Γ.Σ. του Μετόχου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
  7. Δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο με ποιο τρόπο / διαδικασίες και όρους θα δεσμεύεται ο υπο-παραχωρησιούχος μέσω της σύμβασης για αύξηση του αντισταθμιστικού τέλους.
  8. Δεν γίνεται αναφορά πώς έχει προκύψει το ανωτέρω αντισταθμιστικό τέλος (π.χ. οικονομοτεχνική μελέτη κλπ).
  9. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους μέσω των Συμβάσεων υπο-παραχώρησης. Μέχρι την κύρωση αυτών των συμβάσεων αφαιρείται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμενικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπο-παραχώρησής τους, από τον Οργανισμό Λιμένος, το οποίο δικαίωμα υπο-παραχώρησης υποτίθεται ότι παραχωρείται στους Οργανισμούς με προηγούμενη διάταξη του νομοσχεδίου.
  10. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ ο Οργανισμός Λιμένος θα έχει υποστεί μεγάλη μείωση εσόδων από τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων και για το Ελληνικό Δημόσιο.
  11. Δεν γίνεται μνεία πουθενά της νομοθεσίας που θα διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις συμβάσεις υπο-παραχώρησης.
  12. Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος των υπο-παραχωρήσεων, από την Ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν μπορεί να είναι άνω των δέκα ετών.
  13. Δεν γίνεται μνεία στους όρους των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των υπο-παραχωρησιούχων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά για όρο παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα από τον Οργανισμό Λιμένα!
  14. Ο Οργανισμός Λιμένος αναφέρεται ως κυρίως παραχωρησιούχος, το δικαίωμα της υπο-παραχώρησης όμως, μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς ουδεμία ενεργό συμμετοχή και γνώση. Αντιθέτως, ΟΦΕΙΛΕΙ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Ο.Λ. υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.
  15. Το Ελληνικό Δημόσιο συμβάλλεται ως εγγυητής για την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων, χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος του.
  16. Προβλέπεται ότι η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων και των συμβάσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει και αμείβει ο υπο – παραχωρησιούχος. Δεν νοείται «ανεξάρτητος μηχανικός», κάποιος ο οποίος προσλαμβάνεται και αμοίβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο. Εάν δεν επιλεγεί από τον Οργανισμό Λιμένος πώς θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον;
  17. Δεν προβλέπεται συμμόρφωση με τις Περιβαλλοντικές διατάξεις.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:41 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Από ολόκληρη την διατύπωση του άρθρου 2 προκύπτουν τα ερωτήματα:

  i. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης εξαιρεί την δυνατότητα υπο-παραχώρησης σε τρίτους από τον Οργανισμό, η οποία δυνατότητα περιέρχεται στο Ταμείο, εάν έχει προσδιοριστεί η παραχωρούμενη έκταση; Γιατί εξαιρεί από τον Οργανισμό το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους έκτασης ή εγκατάστασης διαφορετικής από αυτή της υπο-παραχώρησης;

  ii. Δεν θα έπρεπε να γίνεται ρητή αναφορά ότι «έστω» μετά την σύναψη σύμβασης υπο-παραχώρησης ότι ο Οργανισμός, για την εναπομένουσα σε αυτόν έκταση, της οποίας η χρήση του έχει παραχωρηθεί, θα μπορεί να την παραχωρεί όπως έκανε μέχρι σήμερα σε τρίτους; ώστε να μπορεί να λαμβάνει κάποια έσοδα; Διότι με τη υπάρχουσα διατύπωση αυτό δεν καθίσταται σαφές, δηλαδή αν θα μπορεί ο Οργανισμός και μετά την σύναψη της σύμβασης υπό-παραχώρησης για ότι δεν παραχωρηθεί σε υπο-παραχωρησιούχο να μπορεί να το παραχωρήσει ο Οργανισμός σε τρίτους.

  iii. Τι εννοεί με την έννοια «συνήθης χρήση» και όπου αυτή αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, έννοια η οποία δεν αναφέρεται στην αρχική σύμβαση παραχώρησης;

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:58 | Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

  Το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους μεταφέρεται ουσιαστικά στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (από τους Ο.Λ. Α.Ε.), όσον αφορά επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικες λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών ή και άλλες εγκαταστάσεις, γεγονός που δημιουργεί ποίκιλλα και εύλογα εννοιολογικά ζητήματα. Εκτιμώ ότι θα έπρεπε να διευκρινίζεται εάν οι χώροι επί των οποίων λαμβάνουν χώρα οι υπο-παραχωρούμενες δραστηριότητες παραμένουν στο καθεστώς του άρθρου 22, του Ν.2971/2001 και συναφώς εάν αποτελούν χώρο τοπικής αρμοδιότητας των Ο.Λ. Α.Ε., ως φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων αναφοράς.
  • Εκτιμώ ότι είναι ασαφής ο προσδιορισμός του όρου λιμενική δραστηριότητα. Έτσι, επαφίεται στο Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ο προσδιορισμός της, γεγονός που δημιουργεί σειρά προβλημάτων ως προς το εύρος της έννοιας «λιμενική δραστηριότητα», ειδικά εάν το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. εστιάσει μόνο στο στοιχείο του επενδυτικού ενδιαφέροντος υποβαθμίζοντας αυτό της βιωσιμότητας του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα (Ο.Λ. Α.Ε.).
  • Επίσης, τίθεται το ερώτημα σχετικά με το πως ορίζεται ο όρος «συνήθης διαχείριση και εκμετάλλευση» που διαλαμβάνεται στην παρ. 3; Το γενικόλογο της διατύπωσης πιθανότατα θα γεννήσει ερμηνευτικά ζητήματα που θα σχετίζονται με παραχωρήσεις ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης χώρων σε τρίτους, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24, του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Θεωρώ ότι αναφύεται ένα μεσοδιάστημα από την ψήφιση του Νόμου, έως και τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης, όπου «παγώνουν» οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσης χώρων της ζώνης λιμένα, με σοβαρές επιπτώσεις στα έσοδα των Ο.Λ. Α.Ε., οι οποίοι προσβλέπουν στα ανταλλάγματα χρήσης για να τονώσουν το αντίστοιχο σκέλος του προϋπολογισμού τους. Καλό θα ήταν να υπάρξει μία σχετική πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο Νόμου.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:49 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Παρ. 3:
  Η διατύπωση «Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης» περιέχει αοριστία εννοιολογική… η σύναψη μπορεί να εκληφθεί είτε ως «υπογραφή» της σύμβασης είτε ως «κύρωση» της σύμβασης… Πρέπει να υπάρξει σαφής διατύπωση.

  Παρ. 3:
  Η διατύπωση «τα δικαιώματα χρήσης… των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται…» πρέπει να διατυπωθεί με αντικατάσταση της λέξης «λιμένων» από τη σαφή διατύπωση της Παρ. ήτοι «των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων»

  Παρ 3:
  Επειδή οι Οργανισμοί Λιμένων έχουν σημαντικά έσοδα από τις παραχωρήσεις με αντάλλαγμα του Αρθρου 24 του Ν. 2291/2001, τα οποία έχουν συμπεριλάβει και στους Προϋπολογισμούς τους και παράλληλα επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, προσωπικού κ.α., η δυνατότητα αυτή από τους Οργανισμούς Λιμένων πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια, γιατί υπάρχει ο σαφής κίνδυνος απώλειας εσόδων που – στην περίπτωση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης – θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την βιωσιμότητα του Οργανισμού.

  Παρ. 4:
  Η Παράγραφος 4 του Αρθρου 2 βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην Παρ. 3 την οποία και ουσιαστικά ακυρώνει και είναι περιττή και πρέπει να απαλειφθεί.

  Παρ. 5:
  Η εμπειρία μας από την διαχείριση του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει την αναγκαιότητα – εφ όσον το προτεινόμενο project υπο-παραχώρησης πρέπει να είναι ελκυστικό για να υπάρξει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον – να υπάρξει και ανάλογη παράταση της Κύριας Σύμβασης Παραχώρησης (που σήμερα έχει ισχύ μέχρι το 2043) για τουλάχιστον 15 ακόμη έτη.

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ Α.Ε.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 13:13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Παρ. 3:
  Η διατύπωση «Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης» περιέχει αοριστία εννοιολογική… η σύναψη μπορεί να εκληφθεί είτε ως «υπογραφή» της σύμβασης είτε ως «κύρωση» της σύμβασης…. Πρέπει να υπάρξει σαφής διατύπωση.

  Παρ. 3:
  Η διατύπωση «τα δικαιώματα χρήσης….. των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται…» πρέπει να διατυπωθεί με αντικατάσταση της λέξης «λιμένων» από τη σαφή διατύπωση της Παρ. ήτοι «των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων»

  Παρ 3:
  Επειδή οι Οργανισμοί Λιμένων έχουν σημαντικά έσοδα από τις παραχωρήσεις με αντάλλαγμα του Αρθρου 24 του Ν. 2291/2001 , τα οποία έχουν συμπεριλάβει και στους Προϋπολογισμούς τους και παράλληλα επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, προσωπικού κ.α. , η δυνατότητα αυτή από τους Οργανισμούς Λιμένων πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια, γιατί υπάρχει ο σαφής κίνδυνος απώλειας εσόδων που – στην περίπτωση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης- θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την βιωσιμότητα του Οργανισμού.

  Παρ. 4:
  Η Παράγραφος 4 του Αρθρου 2 βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην Παρ. 3 την οποία και ουσιαστικά ακυρώνει και είναι περιττή και πρέπει να απαλειφθεί.

  Παρ. 5:
  Η εμπειρία μας από την διαχείριση του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει την αναγκαιότητα – εφ όσον το προτεινόμενο project υπο-παραχώρησης πρέπει να είναι ελκυστικό για να υπάρξει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον – να υπάρξει και ανάλογη παράταση της Κύριας Σύμβασης Παραχώρησης (που σήμερα έχει ισχύ μέχρι το 2043) για τουλάχιστον 15 ακόμη έτη.

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ Α.Ε.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 13:46 | ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.

  1. Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διευκρινιστούν στο νομοσχέδιο (π.χ. στην αιτιολογική έκθεση) οι όροι «συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» και να διαγραφεί η πρόταση «όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος». Στην ίδια παράγραφο προστίθεται στο τέλος η πρόταση «Για την άσκηση του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. λαμβάνει υπόψιν του τη γεωπολιτική σημασία των λιμένων, το κρίσιμο ρόλο τους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας».
  2. Επειδή η διαδικασία υπο-παραχώρησης σε τρίτους μπορεί να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή της θα πρέπει να προστεθεί στη συγκεκριμένη παράγραφο ότι «τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης, εκμετάλλευσης και υπο-παραχώρησης σε τρίτους των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. που τα ασκούν, εξαιρουμένων των επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών εγκαταστάσεων (σημ. όπως θα διευκρινιστούν σύμφωνα με το 1 του παρόντος) των οποίων το δικαίωμα υπο-παραχώρησης ασκείται με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου».
  3. Προστίθεται παράγραφος 7: «Στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 περιλαμβάνεται όρος που απαγορεύει την παροχή υπεργολαβικών υπηρεσιών στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων».

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 08:11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

  Θα πρέπει να διασαφηνιστούν οπωσδήποτε (με τροποποίηση της διατύπωσης της διάταξης επί το σαφέστερο), προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικές έριδες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, τα παρακάτω:
  1. Οι διαδικασία των υπο-παραχωρήσεων θα εφαρμοστεί άπαξ ή θα είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία; Εάν είναι μία αέναης διάρκειας διαδικασία πως θα διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του οικείου Ο.Λ. Α.Ε. χωρίς να αποκαθίστανται τα δικαιώματά του, όπως απορρέουν από την σύμβαση κατά την περιγραφή της παρ. 3, του άρθρου 2;
  2. Πως οριοθετείται η «συνήθης διαχείριση και εκμετάλλευση»; Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι η εν λόγω διάταξη (παρ. 3, του άρθρου 2) μπορεί να οδηγήσει σε ερμηνευτικά ζητήματα που θα «παγώσουν» σημαντικές παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσεις από τους Ο.Λ. Α.Ε. σε τρίτα πρόσωπα επί μακρόν (δεν τίθεται κανένας χρονικός περιορισμός ολοκλήρωσης των αναφερομένων, επί του νομοσχεδίου, διαδικασιών υπο-παραχώρησης), κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24, του Ν.2971/2001, όπως ισχύει. Εάν επαληθευτεί η πιθανότητα αυτή οι Ο.Λ. Α.Ε. θα αποστερηθούν σημαντικά έσοδα, δεδομένου ότι οι τελευταίοι προσβλέπουν στα ανταλλάγματα χρήσης από τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσης στις οποίες προβαίνουν, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους.
  3. Θα ισχύει το περιγραφόμενο στο άρθρο 22, Ν.2971/2001 καθεστώς των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα και επί των λιμενικών χώρων που θα λάμβάνουν χώρα οι υπο-παραχωρούμενες δραστηριότητες; Αν όχι τι θα ισχύει για αυτούς του χώρους της χ.ζ.λ.;

 • Προτείνουμε να προβλεφθεί ρήτρα με την οποία παραχωρούνται πλήρως στους οικείους Ο.Τ.Α. οι εκτάσεις που ανήκουν στου Οργανισμούς Λιμένα και δεν αξιοποιούνται για τους κύριους σκοπούς τους.

  Ευάγγελος Λαμπάκης
  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
  Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 11:35 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
  Η ερμηνεία και κατανόηση των διατάξεων του συγκεκριμένου Άρθρου, καθιστά αναγκαίο τον σαφή εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «συνήθης διαχείριση και εκμετάλλευση» καθώς γεννάται ένα πλήθος ζητημάτων – ερωτημάτων που παρατίθενται στη συνέχεια, που κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την πιθανή ταύτιση του όρου υπο-παραχώρηση με τις συνήθεις πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης χώρων σε τρίτους, στις οποίες προβαίνουν οι Οργανισμοί Λιμένων στο πλαίσιο της διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24, του Ν.2971/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΣΧΟΛΙΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  παρ.3:
  • Αναγράφεται «Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπό-παραχώρησης της παρ. 1 . . .». Λογικά αναφέρεται στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης της παρ.2 και απαιτείται λεκτική διόρθωση.

  • Αναφέρεται ότι αφαιρείται από τους Οργανισμούς η δυνατότητα υποπαραχώρησης στους ανωτέρω λιμένες (ήτοι στο σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων, λειτουργιών κλπ που βρίσκονται στην αρμοδιότητα των Ο.Λ. της παρ.2) και όχι μόνο στις υπο-παραχώρηση επιχειρησιακές μονάδες κλπ που θα προσδιοριστούν βάσει της διαδικασίας της παρ. 3 του Άρθρου 4. Γιατί θα πρέπει να αφαιρεθεί από τους Οργανισμούς, για σημαντικό χρονικό διάστημα, το δικαίωμα υπο-παραχωρήσεων στις λοιπές εγκαταστάσεις (στις οποίες, για κάποιους Ο.Λ. περιλαμβάνονται και μικρά τοπικού ενδιαφέροντος λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια κλπ), η άσκηση του οποίου αφενός είναι κρίσιμη για την συνέχιση της λειτουργίας τους, αφετέρου αποφέρει έσοδα στους Οργανισμούς;

  • Τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει με τις ισχύουσες παραχωρήσεις που έχουν συνάψει οι Οργανισμοί και αφορούν σε προσωρινή χρήση με αντάλλαγμα λιμενικών χώρων – εγκαταστάσεων (βάσει του Άρθ.24, Ν.2971/01), το δικαίωμα υπο-παραχώρησης των οποίων περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ αμέσως μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου και μέχρι τη σύναψη των νέων συμβάσεων υπο-παραχώρησης;

  • Στο μεσοδιάστημα, από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπο-παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ (παρ.2) μέχρι την σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης (παρ.3) (το οποίο μεσοδιάστημα, ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικασίας, μπορεί να είναι και αρκετά μεγάλο), προβλέπεται ουσιαστικά να ασκούνται τα συνήθη δικαιώματα χρήσης – διοίκησης και διαχείρισης από τους Οργανισμούς (παρ.3), που συνεπάγεται ότι οι Οργανισμοί εξακολουθούν να επιβαρύνονται και με όλα τα έξοδα λειτουργίας, διοίκησης, συντήρησης, χωρίς ωστόσο να έχουν τα επιπλέον έσοδα που θα μπορούσαν να έχουν από πιθανές προσωρινές παραχωρήσεις χρήσεων, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη προϋπολογισθεί και τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και η απώλεια τους θα θέσει σε κίνδυνο και τη βιωσιμότητα κάποιων Οργανισμών.

  • Οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν στο ανωτέρω μεσοδιάστημα, για παραχώρηση προσωρινής – βραχυχρόνιας χρήσης, θα εξετάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ και με ποιον μηχανισμό; Τι θα γίνει με τα έσοδα που τυχόν προκύψουν από αυτές τις βραχυχρόνιες παραχωρήσεις;

  παρ.4:
  Ποιο είναι ακριβώς το νόημα της παρ.4, από τη στιγμή που, με βάση την παρ.3, η άσκηση των συνήθων δικαιωμάτων χρήσης – διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης στο σύνολο των λιμένων, ούτως ή άλλως δεν προβλέπεται να μεταβιβαστεί μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης; Αλλάζει κάτι στο μεσοδιάστημα από την σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης (παρ.3) μέχρι την κύρωσή τους (παρ.4);

  παρ.5:
  Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, που κυρώνονται με το Άρθρο 1, ισχύουν για άλλα 25 περίπου χρόνια, τίθεται ζήτημα παράτασης της διάρκειας τους για διάστημα ικανό να διασφαλίσει την επιτυχία των προωθούμενων υπο-παραχωρήσεων.

 • 7 Νοεμβρίου 2018, 10:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΒ ΑΕ «ΑΡΓΩ»

  • Το μεταφερόμενο στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (από τους Ο.Λ. Α.Ε.) δικαίωμα υπο-παραχώρησης, σε τρίτους, επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων δημιουργεί εύλογα εννοιολογικά ζητήματα. Εξειδικεύοντας θεωρούμε ότι θα έπρεπε να διευκρινίζεται εάν οι χώροι επί των οποίων λαμβάνουν χώρα οι υπο-παραχωρούμενες δραστηριότητες παραμένουν στο καθεστώς του άρθρου 22, του Ν.2971/2001 και συναφώς εάν αποτελούν χώρο τοπικής αρμοδιότητας των Ο.Λ. Α.Ε., ως φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων αναφοράς.
  • Δεν υφίσταται πουθενά σαφής προσδιορισμός του όρου λιμενική δραστηριότητα. Μάλιστα επαφίεται στο Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ο προσδιορισμός της, γεγονός που γεννά εύλογα ζητήματα αναφορικά με το εύρος που θα της προσδοθεί, εάν το τελευταίο εστιάσει μόνο στο στοιχείο του επενδυτικού ενδιαφέροντος υποβαθμίζοντας αυτό της βιωσιμότητας του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα (Ο.Λ. Α.Ε.).
  • Πως ορίζεται εννοιολογικά ο όρος «συνήθης διαχείριση και εκμετάλλευση» που διαλαμβάνεται στην παρ. 3; Το γενικόλογο της διατύπωσης θα γεννήσει ερμηνευτικά ζητήματα που θα σχετίζονται με παραχωρήσεις ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης χώρων σε τρίτους, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 24, του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ουσιαστικά αναφύεται ένα μεσοδιάστημα από την ψήφιση του Νόμου, έως και τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχώρησης, όπου «παγώνουν» οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσης χώρων της ζώνης λιμένα, με σοβαρές επιπτώσεις στα έσοδα των Ο.Λ. Α.Ε., οι οποίοι προσβλέπουν στα ανταλλάγματα χρήσης για να τονώσουν το αντίστοιχο σκέλος του προϋπολογισμού τους.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:53 | ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Για το θέμα των συμβάσεων υπο-παραχώρησης διάφορων δραστηριοτήτων των Οργανισμός Λιμένος Α.Ε , πιστεύω πως ο υπο-παραχωρησιούχος επενδυτής πρέπει να προέρχεται από την τοπική επιχειρηματική κοινωνία του κάθε τόπου για να έχει το ενδιαφέρων και την θέλησε ώστε η επένδυση του , να φέρει τους ανάλογους καρπούς για την τοπική κοινωνία ( Θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες ) επίσης καλό είναι να δοθεί έμφασή ώστε ο ανάδοχος να είναι ένας σωστός επιχειρηματίας που δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα ,δεν έχει δώσει δικαιώματα στην τοπική κοινωνία και να είναι εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο.

  Για αυτό ο κάθε τοπικός Οργανισμός Λιμένος Α.Ε πρέπει να έχει σημαντικό λόγο στην εύρεση του Επιχειρηματί