Άρθρο 04

1. Σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υπο-παραχωρησιούχο αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους προσδιορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταμείου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα, και επιπλέον από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλει ο υπο-παραχωρησιούχος .
2. Κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους της παρ. 1 δύναται να αναπροσαρμόζεται με την κοινή απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5 %) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, σε περίπτωση που με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Η τεκμηρίωση του προηγούμενου εδαφίου στοιχειοθετείται, μετά από έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας που διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος προσλαμβάνεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει πόρισμα περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.
3. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη Διοίκηση κάθε Οργανισμού Λιμένος που δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Ταμείου, αποφασίζει επί της οριστικοποίησης του αντικειμένου της αξιοποίησης. Η εν λόγω οριστικοποίηση γίνεται μέσω σύμβασης υπο-παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων (στην ίδια υπο-παραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για περισσότερους λιμένες.
4. α. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., με βάση τον ιδρυτικό του ν. 3986/2011 και αποκλειστικά για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων που έχουν περιέλθει στην περιουσία του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, διεξάγει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή, τον αναδεικνύει ως υπο-παραχωρησιούχο και εισπράττει το οικονομικό αντάλλαγμα της υπο-παραχώρησης, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
β. Η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υπο-παραχωρησιούχος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανεξάρτητος μηχανικός αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο.
γ. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει του παρόντος νόμου και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε άλλο φορέα.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:28 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΓ ΑΕ

  •Με ποια κριτήρια έχει καθορισθεί το όριο του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους έως 5%. Πιστεύω ότι είναι ανελαστικό γιατί πως είναι δυνατόν τελείως διαφορετικές περιπτώσεις λιμένων να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
  Παράδειγμα:
  α) Υπάρχουν λιμάνια στα όποια δεν υπάρχουν γήπεδα-χώροι και επομένως χωρίς οικονομική δραστηριότητα, στα οποία ο επενδυτής θα κληθεί να κατασκευάσει νέους χώρους-ως προστιθέμενη αξία-για να αναπτύξει την οποία δραστηριότητα και θα αποδίδει έως 5% των ακαθάριστων εσόδων.
  β) Υπάρχουν λιμάνια με διαθέσιμους χώρους χωρίς οικονομική δραστηριότητα- μέχρι σήμερα-στα οποία ο επενδυτής θα κληθεί να αναπτύξει την οποία οικονομική δραστηριότητα και να αποδίδει πάλι έως 5% των ακαθάριστων εσόδων.
  γ) Υπάρχουν λιμάνια στα οποία υπάρχουν χώροι και οικονομική δραστηριότητα η οποία ήδη αποδίδει που ο επενδυτής είναι δύσκολο/έως απίθανο) να επενδύσει σε υποδομές-άρα δεν θα υπάρχει προστιθέμενη αξία- και στην περίπτωση αυτή θα αποδίδει έως 5% των ακαθάριστων εσόδων. (Στην περίπτωση λιμένων κρουαζιέρας που είναι καθαρή εισπρακτική υπηρεσία γιατί πρέπει να είναι 5%; Το 5% μπορεί να αφορά-ίσως- στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ,όχι όμως στις υπάρχουσες).
  Σε κάθε περίπτωση το 5% δεν μπορεί να είναι ένα και μοναδικό όριο και να κρίνεται η πιθανή αλλαγή του από τη βιωσιμότητα του οικείου οργανισμού μετά από τεκμηριωμένες εισηγήσεις ορκωτών λογιστών κλπ. Μήπως θα έπρεπε ο νόμος να προβλέπει και την τεκμηρίωση του ορίου 5% μέσω έκθεσης ορκωτών λογιστών;
  • Να εξεταστεί η πιθανότητα αν η προείσπραξη εσόδων μελλοντικών περιόδων είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.

  • Πως θα καθορίζεται ή θα ελέγχεται η τιμολογιακή πολιτική του υπο- παραχωρησιούχου σε σχέση με ανταγωνιστικά λιμάνια ή η μεταφορά κίνησης σε άλλα λιμάνια εξωτερικού;

  • Όσον αφορά τον ορισμό ανεξάρτητου μηχανικού (άρθρο 4β) με διαγωνιστική διαδικασία για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης από τον υπο-παραχωρησιούχο θεωρούμε αναγκαίο να συμμετέχει στην επιτροπή διαγωνισμού ο οικείος οργανισμός με αναλογία 2/5.

  • Ποιος θα παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία του λιμένα, αν όλα γίνονται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες (παράδειγμα Σχέδιο Ασφαλείας που εγκρίνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας/ ΔΕΔΑΠΛΕ κλπ.) αν όχι ο οικείος οργανισμός και να παραδίδει έκθεση λειτουργίας στην εποπτεύουσα αρχή που είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, τουλάχιστον 1/6μηνο.

  • Στον νόμο να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι αποκλείεται ολική υπό-παραχώρηση του όποιου λιμένα.

  • Δεν αναφέρεται ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή μετά την όποια υπο-παραχώρηση. Πρέπει να είναι σαφές ότι εποπτεύουσα αρχή είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας .

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΖΙΔΗΣ

  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
  1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπο-παραχωρήσεων οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. μεταφέρονται στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας.
  2. Μεταφέρονται στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. των οποίων το χρονοδιάγραμμα για την αξιοποίησή τους υπερβαίνει το 18μηνο από την ψήφιση του παρόντος.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:01 | ΑΦ

  1. στην παράγραφο 1 η φράση «το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου» να αντικατασταθεί με τη φράση «το ελάχιστο ύψος του οποίου καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου».
  2. στην παράγραφο 2 να διαγραφεί η φράση «Κατ’ εξαίρεση». Να προστεθεί μετά τη φράση «Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει πόρισμα περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου», η φράση «εντός 45 ημερών».
  3. στην παράγραφο 3 η φράση «δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Ταμείου» αντικαθίσταται με τη φράση «δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ολοκλήρωσης του ελέγχου της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της έγκρισης του πορίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.».
  4. στην παράγραφο 4.β η φράση «τον επιλέγει ο υπο-παραχωρησιούχος» να αντικατασταθεί από την φράση «τον οποίο επιλέγει ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. και ο υπο-παραχωρησιούχος».

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:29 | ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.

  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
  1. «Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που απασχολούνται στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων που θα υπο-παραχωρηθούν εξακολουθούν να καλύπτονται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., όπως κάθε φορά ισχύουν».
  2. «Παρέχεται το δικαίωμα στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της προηγούμενης παραγράφου να ζητήσουν μετάταξη είτε σε άλλη υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. είτε σε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο».

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:44 | Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

  Ο προσδιορισμός του/-ων αντικειμένου/-μένων των υπο-παραχωρήσεων επαφίεται και πάλι ουσιαστικά στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., καθώς οι προβλέψεις περί σχετικής διαβούλευσης του Ταμείου με τις Διοικήσεις των Ο.Λ. Α.Ε. και το Υπουργείο, δεν διασφαλίζουν ουσιώδη συμμετοχή των τελευταίων, από τη στιγμή που (i) υφίσταται χρονικό όριο περαίωσής της & (ii) η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα παραμένει στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
  • Η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός/φραγμός στον αριθμό των υπο-παραχωρούμενων δραστηριοτήτων δύναται να οδηγήσει στην υποβάθμιση των Ο.Λ. Α.Ε. οι οποίοι, με την εκχώρηση των κύριων δραστηριοτήτων τους και συναφώς των βασικών πηγών εσόδων τους εξελίσσονται σε Οργανισμούς κενούς αρμοδιοτήτων και εσόδων και κατά συνέπεια υφίσταται κίνδυνος να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους λόγω οικονομικού μαρασμού, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
  • Στο άρθρο αυτό τίθεται επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα ως προς το αντισταθμιστικό όφελος. Με τις προβλέψεις του άρθρου το αντισταθμιστικό όφελος δεν «αποζημιώνει» τους Ο.Λ. Α.Ε., δεδομένου ότι δεν συνδέεται με τα έσοδα που κατείχε ο Οργανισμός, ως πάροχος των υπο-παραχωρούμενων λιμενικών δραστηριοτήτων-υπηρεσιών, όπως θα ήταν το εύλογο, αλλά με το ασαφέστατο και επ’ ουδενί προσδιορίσιμο ποσοστό 5% «επί των εισπράξεων (;;;)» του υπο-παραχωρησιούχου. Η διατύπωση είναι είτε εσφαλμένη, οπότε χρήζει διόρθωσης, είτε μη επαρκώς σαφής, οπότε και πάλι επιβάλλεται να επαναδιατυπωθεί. Θα πρότεινα το ποσοστό αυτό να λογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων (και όχι των εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου γενικώς και αορίστως).

  Στις ανωτέρω επισημάνσεις καταλήγω διότι είναι αναγκαίο ο Νόμος να καθορίζει τα θέματα αυτά με σαφή τρόπο, διότι οι υποχρεώσεις των Ο.Λ. Α.Ε. είναι διαρκείς και πιεστικές και δεν επιδέχονται χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής ορκωτών ελεγκτών και ελέγχου τεκμηρίωσης της βιωσιμότητας ή μη του Οργανισμού.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:03 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΛ ΑΕ

  Άρθρο 4
  Παρ. 1: …«το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου» να αντικατασταθεί με «των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων». Το τέλος αυτό, θα υπόκειται στο μέχρι σήμερα προβλεπόμενο αντάλλαγμα παραχώρησης προς το ελληνικό Δημόσιο και σε άλλες υποχρεώσεις;

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:39 | Εργαζόμενοι Ο.Λ.Ραφήνας Α.Ε.

  Απόψεις εργαζομένων Ο.Λ.ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο
  «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

  Διαφωνούμε επί της αρχής του ανωτέρω Νομοσχεδίου.
  Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο αυτό:
  1. Προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» θα υπο-παραχωρηθούν.
  2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη διασφάλισης των εργαζομένων στους Οργανισμούς Λιμένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Δεν προβλέπεται πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.
  3. Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Οργανισμού Λιμένος.
  4. Νομοθετείται για ένα τόσο σημαντικό θέμα για δέκα (10) λιμάνια της χώρας, Εθνικής, Κοινοτικής και οικονομικής σημασίας, με αδιευκρίνιστα, αόριστα, μη καθορισμένα ή παντελώς ελλείποντα θέματα.
  5. Διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Οργανισμού Λιμένος με επιβολή αντισταθμιστικού / ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Ο.Λ., το οποίο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, χωρίς μάλιστα να προκαθορίζεται αυτό επαρκώς στο νομοσχέδιο.
  6. Δεν διευκρινίζεται εάν ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα προσλαμβάνεται από τη Διοίκηση του Ο.Λ., με οικονομική επιβάρυνσή του, για ενδεχόμενη τεκμηρίωση της διακύβευσης της βιωσιμότητας του Οργανισμού, μπορεί να είναι ή όχι η Ελεγκτική Εταιρεία που κάθε έτος επιλέγεται από τη Γ.Σ. του Μετόχου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
  7. Δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο με ποιο τρόπο / διαδικασίες και όρους θα δεσμεύεται ο υπο-παραχωρησιούχος μέσω της σύμβασης για αύξηση του αντισταθμιστικού τέλους.
  8. Δεν γίνεται αναφορά πώς έχει προκύψει το ανωτέρω αντισταθμιστικό τέλος (π.χ. οικονομοτεχνική μελέτη κλπ).
  9. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους μέσω των Συμβάσεων υπο-παραχώρησης. Μέχρι την κύρωση αυτών των συμβάσεων αφαιρείται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμενικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπο-παραχώρησής τους, από τον Οργανισμό Λιμένος, το οποίο δικαίωμα υπο-παραχώρησης υποτίθεται ότι παραχωρείται στους Οργανισμούς με προηγούμενη διάταξη του νομοσχεδίου.
  10. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ ο Οργανισμός Λιμένος θα έχει υποστεί μεγάλη μείωση εσόδων από τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων και για το Ελληνικό Δημόσιο.
  11. Δεν γίνεται μνεία πουθενά της νομοθεσίας που θα διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις συμβάσεις υπο-παραχώρησης.
  12. Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος των υπο-παραχωρήσεων, από την Ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν μπορεί να είναι άνω των δέκα ετών.
  13. Δεν γίνεται μνεία στους όρους των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των υπο-παραχωρησιούχων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά για όρο παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα από τον Οργανισμό Λιμένα!
  14. Ο Οργανισμός Λιμένος αναφέρεται ως κυρίως παραχωρησιούχος, το δικαίωμα της υπο-παραχώρησης όμως, μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς ουδεμία ενεργό συμμετοχή και γνώση. Αντιθέτως, ΟΦΕΙΛΕΙ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Ο.Λ. υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.
  15. Το Ελληνικό Δημόσιο συμβάλλεται ως εγγυητής για την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων, χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος του.
  16. Προβλέπεται ότι η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων και των συμβάσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει και αμείβει ο υπο – παραχωρησιούχος. Δεν νοείται «ανεξάρτητος μηχανικός», κάποιος ο οποίος προσλαμβάνεται και αμοίβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο. Εάν δεν επιλεγεί από τον Οργανισμό Λιμένος πώς θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον;
  17. Δεν προβλέπεται συμμόρφωση με τις Περιβαλλοντικές διατάξεις.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:51 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Παρ. 1 και 2:
  Πόσο ρεαλιστική μπορεί να είναι σε σχέση με τη βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένα η απόδοση σ αυτούς του 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου; Με ποια διαδικασία – και μάλιστα πριν τον διαγωνισμό υπο-παραχώρησης – μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη των «ετήσιων ακαθάριστών εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου»; Αν υποτεθεί ότι η δραστηριότητα που θα αναπτύξει επιφέρει πολύ λίγες «εισπράξεις» δεν είναι προφανές ότι το αντισταθμιστικό τέλος θα αδικεί κατάφωρα τον Οργανισμό Λιμένα; Κάτι που ίσως ούτε η «διορθωτική» ΚΥΑ της Παρ. 2 δεν μπορεί να βελτιώσει;
  Το αντισταθμιστικό τέλος που θα αποδίδεται στους Οργανισμούς Λιμένων θα προσμετράται για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος παραχώρησης που δίνουν οι Οργανισμοί στο Ελληνικό Δημόσιο ή τον υπολογισμό άλλων ποσών (π.χ. προς τη ΡΑΛ);

  Παρ. 3:
  Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών είναι τελείως ανεπαρκές για να υλοποιηθούν δράσεις, διαβουλεύσεις, αποφάσεις, ΚΥΑ κ.α. για πολύ κρίσιμα θέματα… προτείνεται ο διπλασιασμός του χρόνου.

  Παρ. 4 (εδ. δ)
  Προβλέπεται η ανάθεση της τεχνικής παρακολούθησης της επένδυσης σε μηχανικό της επιλογής του υπο-παραχωρησιούχου, ο οποίος και τον αμοίβει…
  – Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου;
  – Πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι άραγε ένας μηχανικός που επιλέγεται και αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο;
  Προτείνεται η επιλογή του ανεξάρτητου μηχανικού να γίνεται από κοινού με συμφωνία του εκπροσώπου του Δημοσίου και του υπο-παραχωρησιούχου.

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ Α.Ε.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 13:27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Παρ. 1 και 2:
  Πόσο ρεαλιστική μπορεί να είναι σε σχέση με τη βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένα η απόδοση σ αυτούς του 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου; Με ποια διαδικασία – και μάλιστα πριν τον διαγωνισμό υπο-παραχώρησης -μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη των «ετήσιων ακαθάριστών εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου»; Αν υποτεθεί ότι η δραστηριότητα που θα αναπτύξει επιφέρει πολύ λίγες «εισπράξεις» δεν είναι προφανές ότι το αντισταθμιστικό τέλος θα αδικεί κατάφωρα τον Οργανισμό Λιμένα; Κάτι που ίσως ούτε η «διορθωτική» ΚΥΑ της Παρ. 2 δεν μπορεί να βελτιώσει;
  Το αντισταθμιστικό τέλος που θα αποδίδεται στους Οργανισμούς Λιμένων θα προσμετράται για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος παραχώρησης που δίνουν οι Οργανισμοί στο Ελληνικό Δημόσιο ή τον υπολογισμό άλλων ποσών (π.χ. προς τη ΡΑΛ);

  Παρ .3:
  Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών είναι τελείως ανεπαρκές για να υλοποιηθούν δράσεις, διαβουλεύσεις, αποφάσεις, ΚΥΑ κ.α. για πολύ κρίσιμα θέματα… προτείνεται ο διπλασιασμός του χρόνου.

  Παρ. 4 (εδ. δ)
  Προβλέπεται η ανάθεση της τεχνικής παρακολούθησης της επένδυσης σε μηχανικό της επιλογής του υπο-παραχωρησιούχου, ο οποίος και τον αμοίβει…
  -Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου;
  – Πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι άραγε ένας μηχανικός που επιλέγεται και αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο;
  Προτείνεται η επιλογή του ανεξάρτητου μηχανικού να γίνεται από κοινού με συμφωνία του εκπροσώπου του Δημοσίου και του υπο-παραχωρησιούχου.

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ Α.Ε.

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 13:43 | ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.a

  1. Αντικαθίσταται στην παράγραφο 1 η πρόταση «το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου» με την πρόταση «το ελάχιστο ύψος του οποίου καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου».
  2. Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η πρόταση «Κατ’ εξαίρεση». Προστίθεται μετά την πρόταση «Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει πόρισμα περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου», η πρόταση «εντός 45 ημερών».
  3. Στην παράγραφο 3 η πρόταση «δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Ταμείου» αντικαθίσταται με την πρόταση «δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ολοκλήρωσης του ελέγχου της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της έγκρισης του πορίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.».
  4. Στην παράγραφο 4.β η πρόταση «τον επιλέγει ο υπο-παραχωρησιούχος» αντικαθίσταται από την πρόταση «τον οποίο επιλέγει ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. και ο υπο-παραχωρησιούχος».

 • 14 Νοεμβρίου 2018, 09:46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί (και πιθανά να αναδιατυπωθεί επί το εναργέστερο) η διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 4, καθώς είναι αναγκαίο να καθοριστεί, η διαδικασία δια της οποίας θα προκύπτει το ποσοστό 5% του αντισταθμιστικού τέλους και ιδίως επί ποιων ποσών αυτό θα υπολογίζεται. Ειδικότερα:
  – Πως θα προκύπτει το μέγεθος των «ακαθαρίστων εισπράξεων»; Μήπως το ορθό θα ήταν επί των «ακαθαρίστων εσόδων»;
  – Επί ποιων εσόδων θα υπολογίζεται αυτό το ποσοστό; Της υπο-παραχωρούμενης δραστηριότητας; Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο παραχωρησιούχος & υπόχρεος καταβολής του αντισταθμιστικού τέλους να μην είναι διακριτή νομική οντότητα που θα εκμεταλλεύεται μόνον την υποπαραχωρούμενη δραστηριότητα, αλλά να είναι έχει πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  Είναι εξαιρετικά κρίσιμο διακύβευμα να διασφαλίζεται ότι κυρίαρχο/πρωταρχικό/βασικό κριτήριο επιλογής του αντικειμένου της υπο-παραχώρησης θα αποτελεί η βιωσιμότητα του οικείου Ο.Λ. Α.Ε. Εάν προκριθούν, του κυρίαρχου αυτού κριτηρίου, άλλα, διάφορα αυτού (ενδεικτικά αναφέρεται το εκτιμώμενο επενδυτικό ενδιαφέρον), υφίσταται ο κίνδυνος οι Ο.Λ. Α.Ε. να αποξενωθούν από επικερδείς λιμενικές δραστηριότητες και να αποστερηθούν έσοδα που θα τους καταστήσουν μεσοπρόθεσμα μη βιώσιμους, δεδομένων των υποχρεώσεων που παραμένουν σε αυτά (λειτουργικά έξοδα, καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.).

 • Θεωρούμε δίκαιο και ηθικό να προβλεφθεί ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό/ανταποδοτικό τέλος και για του Ο.Τ.Α., στους οποίους υπάρχουν Οργανισμοί Λιμένος.

  Ευάγγελος Λαμπάκης
  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
  Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 11:06 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  παρ.1,2
  • Μέσα από ποιες μελέτες και ποιο σκεπτικό έχει προκύψει ο ορισμός μέγιστου ορίου αντισταθμιστικού τέλους 5% υπέρ των Οργανισμών; Το αν τελικά το ποσοστό είναι μικρότερο από το 5%, με ποιον τρόπο θα τεκμηριώνεται; Με τη διαδικασία του Άρθρου 2; Και αφού εν τέλει, το Άρθρο 2 προβλέπει διαδικασία τεκμηρίωσης βιωσιμότητας, γιατί δεν επιβάλλεται η εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση της ΚΥΑ της παρ.1, χωρίς να ορίζεται το όριο του 5%;

  • Tο αντισταθμιστικό τέλος που θα εισπράττεται από τους Οργανισμούς, θα προσμετράται για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου ανταλλάγματος παραχώρησης που δίνει ετήσια ο Οργανισμός στο Ελληνικό Δημόσιο ή τον υπολογισμό άλλων ποσών προς ΡΑΛ κλπ.;

  παρ.1,2,3
  Ως προς τη διαδικασία:
  Α. Στην αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου και ειδικότερα στην ανάλυση που γίνεται για το Άρθρο 2, περιγράφονται αρκετά αναλυτικά τα χρονικά στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Το τελείως παράδοξο και πρακτικά ανέφικτο, είναι ότι μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες (!!!) από την αποστολή γραπτής πρόσκλησης από το ΤΑΙΠΕΔ (κατά την παρ.3 του παρόντος Άρθρου) ή από την κατάθεση του πορίσματος των Συμβούλων που θα προσληφθούν (κατά την αιτιολογική έκθεση) (ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;;) θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα εξής:

  • οι Οργανισμοί Λιμένος και τα συναρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να μελετήσουν επισταμένως την πρόταση των Συμβούλων και να διαβουλευτούν με το ΤΑΙΠΕΔ για την οριστικοποίηση του αντικειμένου αξιοποίησης

  • οι Οργανισμοί να προσλάβουν ορκωτό λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (δηλαδή μετά από λήψη προσφορών, Γενική Συνέλευση κλπ !!!), ο οποίος θα κάνει τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και θα συντάξει πόρισμα για την βιωσιμότητα του εκάστοτε Οργανισμού και την πιθανή ανάγκη αύξησης του ανταποδοτικού τέλους πάνω από το 5%. Είναι προφανές ότι για να βγει το πόρισμα θα πρέπει να γνωρίζει ο ορκωτός το αντικείμενο αξιοποίησης που θα προκύψει από την ανωτέρω διαβούλευση, επομένως δεν μιλάμε για χρονικά παράλληλες διαδικασίες (διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο στάδιο πιθανολογείται ότι λαμβάνει χώρα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, χωρίς ωστόσο αυτό να προκύπτει ξεκάθαρα σε κανένα σημείο του Σχεδίου Νόμου ή της Αιτιολογικής Έκθεσης).

  • να τρέξει στη συνέχεια (χρονικά όχι παράλληλα και πάλι, αλλά μετά το πόρισμα των ορκωτών – όπου και αν αυτό απαιτηθεί-) η διαδικασία καθορισμού του ανταποδοτικού τέλους με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας.

  Με δεδομένο λοιπόν ότι δε μιλάμε για χρονικά παράλληλες διαδικασίες, ο χρόνος των 30 ημερών περιορίζεται ακόμα περισσότερο, καθώς κατανέμεται για την ολοκλήρωση καθενός από τα παραπάνω 3 βήματα (!!!). Επομένως, το πιο κρίσιμο ίσως στάδιο των προωθούμενων υπό-παραχωρήσεων, από το οποίο θα κριθεί εν πολλοίς και η περαιτέρω βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένων της χώρας, προβλέπεται να προχωρήσει με διαδικασία express, σε χρόνους που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται ανέφικτοι και δεν επιτρέπουν την διενέργεια σοβαρής διαβούλευσης, την εξαγωγή αξιόπιστου πορίσματος από τους ορκωτούς λογιστές κ.ο.κ.

  Β. Με βάση και πάλι την αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου, σε επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, προβλέπεται διαπραγμάτευση του ΤΑΙΠΕΔ με τους υποψηφίους επενδυτές για την οριστικοποίηση του τελικού σχεδίου της σύμβασης αξιοποίησης, κατά την οποία (διαπραγμάτευση) ενημερώνονται και υποβάλουν παρατηρήσεις το Υπ. ΝΑ.Ν.Π. και οι Οργανισμοί Λιμένος, οι οποίες ωστόσο δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικές για το ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, σε ένα ακόμα κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, αυτό της οριστικοποίησης των όρων των συμβάσεων αξιοποίησης, ο ρόλος των Οργανισμών αλλά και του Υπουργείου εμφανίζεται υποβαθμισμένος.

  παρ.4
  Στο εδάφιο (β) προβλέπεται ότι «η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υπο-παραχωρησιούχος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανεξάρτητος μηχανικός αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο».
  – Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου;
  – Πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι άραγε ένας μηχανικός που επιλέγεται και αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο;
  – Ποιος «ανεξάρτητος» μηχανικός, χωρίς πιθανώς γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε λιμένα, θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη των επενδύσεων που θα λάβουν χώρα στις υπο-παραχώρηση εγκαταστάσεις και την εν γένει λειτουργία τους, ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη λειτουργία των λοιπών λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν υπο-παραχωρούνται και παραμένουν στη διαχείριση των οικείων Οργανισμών Λιμένων; – Τέλος, γιατί «σπεύδει» η αιτιολογική έκθεση (Άρθρο 3, εδάφιο γ) να χαρακτηρίσει ότι το συγκεκριμένο πρότυπο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στους Οργανισμούς Λιμένα Πειραιά και Θεσσαλονίκης, όταν μιλάμε για τεχνική παρακολούθησης εκτέλεσης επενδύσεων και οι επενδύσεις στα συγκεκριμένα λιμάνια είναι ακόμα σε αρχικό ή μηδενικό στάδιο κι επομένως το μοντέλο παρακολούθησης δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί;

 • 7 Νοεμβρίου 2018, 10:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΒ ΑΕ «ΑΡΓΩ»

  • Ο προσδιορισμός του/-ων αντικειμένου/-μένων των υπο-παραχωρήσεων επαφίεται και πάλι ουσιαστικά στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., καθώς οι προβλέψεις περί σχετικής διαβούλευσης του Ταμείου με τις Διοικήσεις των Ο.Λ. Α.Ε. και το Υπουργείο, δεν διασφαλίζουν ουσιώδη συμμετοχή των τελευταίων, από τη στιγμή που (i) υφίσταται χρονικό όριο περαίωσής της & (ii) η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα παραμένει στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
  • Η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός/φραγμός στον αριθμό των υπο-παραχωρούμενων δραστηριοτήτων δύναται να οδηγήσει στον αφανισμό των Ο.Λ. Α.Ε. οι οποίοι, με την εκχώρηση των κύριων δραστηριοτήτων τους και συναφώς των βασικών πηγών εσόδων τους εξελίσσονται σε Οργανισμούς κενούς αρμοδιοτήτων, εσόδων και ουσιαστικά οδηγούνται στην απαξίωση, στο μαρασμό και ουσιαστικά στη λύση και εκκαθάρισή τους, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
  • Το αντισταθμιστικό όφελος δεν «αποζημιώνει» τους Ο.Λ. Α.Ε., δεδομένου ότι δεν συνδέεται με τα έσοδα που κατείχε ο Οργανισμός, ως πάροχος των υπο-παραχωρούμενων λιμενικών δραστηριοτήτων-υπηρεσιών, όπως θα ήταν το εύλογο, αλλά με το ασαφέστατο και επ’ ουδενί προσδιορίσιμο ποσοστό 5% «επί των εισπράξεων (;;;)» του υπο-παραχωρησιούχου. Το ποσοστό αυτό προφανώς θα πρέπει να λογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων (και όχι των εισπράξεων) του υπο-παραχωρησιούχου γενικώς και αορίστως; Των εσόδων που προσπορίζει ο υπο-παραχωρησιούχος από τη/-ις λιμενική/-ές δραστηριότητα/-ες που θα του παραχωρηθεί/-ούν; Εάν αυτό δεν αντιπροσωπεύει το κέρδος που υφισταμένως προσπορίζουν οι Ο.Λ. Α.Ε. (ως πάροχοι των συγκεκριμένων υπηρεσιών/δραστηριοτήτων), πως θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους; Πως θα καλύψουν στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις τους (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, μισθοδοσία κ.λ.π.);
  Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις των Ο.Λ. Α.Ε. είναι διαρκείς και πιεστικές και δεν επιδέχονται χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής ορκωτών ελεγκτών και ελέγχου τεκμηρίωσης της βιωσιμότητας ή μη του Οργανισμού.

 • 4 Νοεμβρίου 2018, 16:51 | ΝΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ

  Οι οργανισμοί λιμένων Α.Ε εκτός από τα μεγάλα λιμάνια έχουν και μικρά λιμανάκια αγκυροβόλια.
  Με την υπό παραχώρηση που θα γίνει , πιστεύω πως αυτά τα λιμανάκια καλό είναι να παραχωρηθούν σε ντόπιους σωστούς επαγγελματίες .. Είναι σημαντικό , οι τοπικοί υπεύθυνοι των οργανισμών να έχουν το λόγο στην ανάθεση αυτών.