Άρθρο 05 – Τροποποιήσεις του π.δ. 749/1977

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 749/1977 (Α’ 246) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προκήρυξη εξετάσεων για την πρόσληψη Πλοηγών εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες του Nομού Αττικής και δύο (2) τουλάχιστον φορές σε καθεμία εξ αυτών.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου υποψήφιος να συμμετέχει στις εξετάσεις, υποβάλλει εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αίτηση υπογεγραμμένη, στην οποία μπορεί να δηλώνει μέχρι δύο (2) εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων με σειρά προτεραιότητας, συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των αντίστοιχων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο (2) όψεων της άδειας οδήγησης ή των αντίστοιχων σελίδων του βιβλιαρίου υγείας,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.),
γ) μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας και ευκρινές φωτοαντίγραφο του ναυτικού φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του ναυτικού καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία, στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα,
δ) δύο (2) φωτογραφίες.
ε) Μία (1) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί μη επιβολής σε αυτόν ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, λόγω παραβάσεων του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικα Εμπορικού Δικαίου.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από κοινού με: α) την αρμόδια για την έκδοση του πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας και β) την αρμόδια για την έκδοση βεβαίωσης ως προς τη θαλάσσια υπηρεσία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών.»
4. Προστίθεται παραγράφου 3 στο άρθρο 5 του π.δ. 749/1977 ως εξής:
«3. Αν η εξέταση των μαθημάτων διεξάγεται προφορικά, γίνεται οπτικοακουστική ψηφιακή αποτύπωση της εξέτασης, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του υποψηφίου.»
5. Το άρθρο 6 του π.δ. 749/1977 (Α’ 246) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Εξεταστική Επιτροπή
1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, που αποτελείται από:
α) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με το νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Ορίζονται δύο (2) ειδικοί εξεταστές και ένας (1) αναβαθμολογητής για τις γραπτές εξετάσεις, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ανά εξεταζόμενο μάθημα.
3. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του.»
6. Το άρθρο 8 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα:
α) Ελληνικά, γραπτώς.
β) Πλοηγία, γραπτώς και πρακτικώς.
γ) Αγγλικά, γραπτώς και προφορικώς.
δ) Κανόνες Δικαίου, γραπτώς.
2. Η εξεταστέα ύλη εκάστου εκ των ανωτέρω μαθημάτων καθώς και ο διατιθέμενος χρόνος για την εξέταση των υποψηφίων καθορίζεται ως κατωτέρω:
α) Μάθημα 1ο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αα) Έκθεση επί θέματος ναυτικού.
ββ) Επιλέγονται θέματα που είναι κατάλληλα, ώστε να ελέγχεται και να διαπιστώνεται η εκφραστική ικανότητα ανάπτυξης εννοιών, η δυνατότητα καλής σύνταξης και η ορθογραφία αυτών.
γγ) Η βαθμολόγηση είναι ενιαία, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του υποψηφίου σε όλους προαναφερόμενους τομείς.
Σε περίπτωση ανάπτυξης θέματος σαφώς διαφορετικού από το δοθέν, το γραπτό βαθμολογείται με μηδέν (0), ανεξαρτήτως των λοιπών τυχόν θετικών στοιχείων του.
δδ) Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες, με έναρξη ισχύος την υπαγόρευση του θέματος.
β) Μάθημα 2ο
ΠΛΟΗΓΙΑ
αα) Έλικες – πηδάλια – διατάξεις ελίκων και πηδαλίων – ενέργεια αυτών – πλευρικοί έλικες και άλλα συστήματα ώσεως – στροφή – επιτάχυνση και επιβράδυνση – παράγοντες που επηρεάζουν τους χειρισμούς (βύθισμα – διαγωγή – κλίση – ταχύτητα – άνεμος – ρεύματα – αβαθή ύδατα – υδροδυναμικές δυνάμεις – στροφή σε περιορισμένο χώρο – αγκυροβολία – και προσδέσεις – παραβολή – πρυμνοδέτηση – στροφή επ’ άγκυρα – πρόσδεση σε ναύδετα – (οι αναφερόμενοι χειρισμοί με ή χωρίς ρυμουλκά) – άπαρση πρυμνοδετημένου πλοίου – άπαρση παραβεβλημένου (σε όλες τις περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ή και ρευμάτων, εμφόρτου ή αφόρτου του πλοίου) – εμπλοκή άγκυρας κατά την άπαρση, ευθέτηση – πόντιση αγκυρών – όλες οι μέθοδοι ρυμούλκησης – διάπλους διαύλων ποταμών – χειρισμοί δεξαμενισμού, αποδεξαμενισμού – χειρισμοί μεγάλου εκτοπίσματος πλοίων – διαδικασίες έκτακτης ανάγκης – έρευνα και διάσωση. Λεπτομερής γνώση του Διεθνούς Κανονισμού προς αποφυγή σύγκρουσης στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) – BMS – BRM – BTM – ECDIS.
ββ) Διάρκεια εξέτασης δυο (2) ώρες γραπτώς και μια (1) ώρα πρακτικής άσκησης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
γ) Μάθημα 3ο
ΑΓΓΛΙΚΑ
αα) Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών: Η κάθε ερώτηση εμπεριέχει τέσσερις (4) απαντήσεις από τις οποίες η μια (1) είναι η ορθή, επί συνόλου πενήντα (50) ερωτήσεων γενικών αγγλικών.
ββ) Η διάρκεια εξέτασης μια ώρα (1) γραπτώς.
γγ) Κατά την προφορική εξέταση, ελέγχεται και διαπιστώνεται η ευχέρεια του εξεταζόμενου σε διάλεξη επί ναυτικού θέματος καθώς και οι γνώσεις αυτού σε ναυτικούς όρους, με διάρκεια εξέτασης κάθε υποψήφιου δέκα (10) λεπτά της ώρας.
δ) Μάθημα 4ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
αα) Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου: Αστυνομία λιμένων και παράλιων, διοικητική αστυνομία, κανονισμοί λιμένων, κυρώσεις – παραβάσεις, παράβαση κανονισμού για αποφυγή σύγκρουσης – απόπλους πλοίου, χωρίς έλεγχο της Λιμενικής Αρχής.
ββ) Κανονισμός Λιμένα Πειραιά: ελευθεροκοινωνία πλοίων – είσπλους και έκπλους – σηματοφορικοί σταθμοί, αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση μεθόρμιση, δεξαμενισμοί – πλοία που μεταφέρουν εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες – ρυμουλκά και ρυμουλκήσεις, έκρηξη πυρκαγιάς στο λιμάνι, ειδικές διατάξεις κίνησης πλοίων στις νησίδες Φλεβών – Ψυττάλειας – Αγ. Γεωργίου (Λοιμοκαθαρτηρίου), Ορμίσκου Αφροδίτης, όρμου Φαλήρου, καθώς και διέλευσης διαύλου Π. Ναυστάθμου Σαλαμίνας, περί πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο.
γγ) Πλοήγηση: έννοια του πλοηγού, προσόντα πλοηγού και δοκιμασία, πρόσληψη πλοηγού, προαγωγή πλοηγού, υποχρεωτικότητα της πλοήγησης, έναρξη και λήξη της πλοήγησης, αντικείμενο της πλοήγησης, πλοηγικά δικαιώματα, ευθύνη από την πλοήγηση έναντι πλοιοκτήτη και έναντι τρίτου, υποχρεώσεις πλοηγού και πλοιάρχου κατά την πλοήγηση, ευθύνη από την πλοήγηση, θέματα περί πλοηγικής υπηρεσίας, περί συγκρούσεως πλοίων, επιθαλάσσια αρωγή απαιτήσεων, ρυμούλκηση, αστυνομία λιμένων και παραλιών, ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις [άρθρα 202-271 ν.δ. 187/1973 (Κ.Δ.Ν.Δ., Α’ 261)], ν. 3142/1955 (Α’ 43) και συναφείς διατάξεις, υπαλληλικός κώδικας, προϋποθέσεις διορισμού, υποχρεώσεις-περιορισμοί-κωλύματα-αστική ευθύνη, δικαιώματα, υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικό δίκαιο, λύση υπαλληλικής σχέσης, συλλογικά όργανα.
δδ) Υγειονομικός Κανονισμός: γενικά περί Υγειονομικού Κανονισμού Λιμένων-ελευθεροκοινωνία, ναυτιλιακή δήλωση υγείας, άνοδος οργάνων επί μη ελευθεροκοινωνήσαντος πλοίου, αποβίβαση προσβεβλημένου ατόμου, υγειονομεία λιμένων, καθήκοντα υγειονόμων, πλοίο αρνούμενο να υπαχθεί στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, υγειονομικά μέτρα κατά τον απόπλου πλοίου, σε περίπτωση επιδημίας εις τον λιμένα απόπλου.
Η εξέταση του εν λόγω μαθήματος είναι γραπτή.
Διάρκεια εξέτασης δυο ώρες και 30 λεπτά (2 ½), μετά την εκφώνηση των θεμάτων.
7. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής επιβλέπουν τους υποψηφίους καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.»
8. Η παρ. 13 του άρθρου 9 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται από κοινού για όλους τους υποψηφίους σε χαρτί που χορηγείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και φέρει τη σφραγίδα του και τεμάχιο αδιαφανούς χαρτιού με το οποίο επικαλύπτεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και από τις δύο πλευρές.»
9. Η παρ. 14 του άρθρου 9 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Τριάντα (30) λεπτά προ της έναρξης της γραπτής εξέτασης, η Εξεταστική Επιτροπή καταρτίζει σε συνεδρίασή της δύο (2) θέματα ίσης βαθμολογικής αξίας, καθένα από τα οποία μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να επεξεργάζονται ή να αναπτύσσουν και τα δύο (2) θέματα.»
10. Στο άρθρο 10 του π.δ. 749/1977 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από τις προκηρυχθείσες θέσεις, αυτοί θεωρούνται επιλαχόντες. Αν δεν πληρωθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις από τους επιτυχόντες, οι τελευταίοι διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για να πληρωθούν οι κενές προκηρυχθείσες θέσεις, καλούνται οι επιλαχόντες εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των νέων πινάκων επιτυχόντων, ώστε να προσέλθουν προς διορισμό, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους.»
11. Το άρθρο 12 του π.δ. 749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ένσταση για ουσιαστικές παραβάσεις του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται εγγράφως απευθείας στην Εξεταστική Επιτροπή, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της εξέτασης του μαθήματος για το οποίο υποβάλλεται ένσταση.
β. Κατά της βαθμολογίας της Επιτροπής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, καθώς και επανεξέταση μαθήματος.»
12. Καταργούνται η παρ. 2 του άρθρου 2, η παρ. 2 του άρθρου 3, η παρ. 6 του άρθρου 9 και το άρθρο 13 του π.δ. 749/1977.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:24 | Α.Φ.

  δεν υπάρχει αναφορά στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στις υπό παραχώρηση δραστηριότητες, παρόλο που είναι λιμενεργασία.
  Πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία παράλληλη.

  Ταυτόχρονα μπορεί να προστεθεί η αναφορά
  1. «Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που απασχολούνται στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων που θα υπο-παραχωρηθούν εξακολουθούν να καλύπτονται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.», όπως κάθε φορά ισχύουν.
  2. «Παρέχεται το δικαίωμα στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της προηγούμενης παραγράφου να ζητήσουν μετάταξη είτε σε άλλη υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. είτε σε άλλη υπηρεσία που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο».