Άρθρο 14 – Ρυθμίσεις Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίας

1. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίας) της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 λειτουργούν με αναλογική εφαρμογή του ν.δ. 1383/1973 (Α’ 94), του π.δ. 307/1973 (Α’ 251) και της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 2231.3-1/422/2015 (Β’ 1969).
2. Μέχρι την πλήρωση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και τη συγκρότηση και λειτουργία των αρμοδίων συλλογικών οργάνων των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) Μακεδονίας: α) Η διαδικασία πλήρωσης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προωθείται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου στο Διοικητή με το αναγκαίο ανά αριθμό και ειδικότητα εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόταση του τελευταίου στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. β) Η έγκριση έκδοσης προκήρυξης και η πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και ωριαία αντιμισθία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών στο Διοικητή με το αναγκαίο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικού ανά αριθμό και ειδικότητα και πρόταση του τελευταίου στον Υπουργό.

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 16:53 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Για να λειτουργήσουν τα ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πρέπει οποσδήποτε να γίνει σωστή και ξεκάθαρη πρόβλεψη στον Νόμο όσον αφορά την διοικητική υποστήριξη των δύο Κέντρων. Θα πρέπει να ορισθεί ικανός αριθμός υπαλλήλων που θα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο στα ΚΕΣΕΝ με θέματα που σχετίζονται:
  1) Την γραμματειακή παρακολούθηση των καταρτιζόμενων (εγγραφές, απουσίες, εξεταστικές περίοδοι, έκδοση πιστοποιητικών κλπ.)
  2) Οικονομική διαχείριση (πληρωμές καθηγητών, επιδότηση καταρτιζόμενων κλπ.)
  3) Προμήθεια υλικών
  4) Διανομή βιβλίων
  Καθηγητές χωρίς διοικητικό προσωπικό ημιτελής και πολύ πρόχειρη κατάσταση.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:13 | Ηλίας Μεσέρδης

  Η τροποποίηση των νόμων 2638/1998 και 3450/2006 που αφορούν τις ΑΕΝ κινείται στη σωστή κατεύθυνση γιατί αναβαθμίζει το νομοθετικό πλαίσιο αυτών. Κάτι ανάλογο δεν έχει γίνει για το απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο των ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών τα οποία λειτουργούν με Νομοθετικά και Προεδρικά Διατάγματα της χούντας, ν.δ. 1383/1973 (Α’ 94), π.δ. 307/1973 (Α’ 251) σε αυτά τα Διατάγματα θα στηριχθεί και η λειτουργία των ΚΕΣΕΝ Π-Μ Μακεδονίας; Τα Διατάγματα αυτά θα υφίστανται ες αεί;
  Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 2231.3-1/422/2015 (Β’ 1969) που αφορά στην κύρωση του Κανονισμού Σπουδών των ΚΕΣΕΝ προβλέπει πέραν των άλλων την λειτουργία του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ και των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων ανά Σχολή, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στο π.δ. 307/1973 (Α’ 251).