Άρθρο 03

1. Οι συμβάσεις υπο-παραχώρησης της παρ. 2 του άρθρου 2 συνάπτονται μεταξύ του υπο-παραχωρησιούχου επενδυτή, του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., νομίμως εκπροσωπουμένου ως κυρίως παραχωρησιούχου, και του Ταμείου, νομίμως εκπροσωπουμένου. Ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε, οφείλει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισής της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμβάλλεται ως εγγυητής για την εκτέλεση των όρων των Συμβάσεων υπο-παραχώρησης. Στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης υπο-παραχώρησης συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς λιμένες, συμβάλλονται όλοι οι παραχωρησιούχοι Οργανισμοί Λιμένων.
2. Οι συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, μετά τη σύναψή τους, κυρώνονται με νόμο.
3. Στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. β’ της παρ. 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).»
4. Οι υπό σύναψη Συμβάσεις υπο-παραχώρησης υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΓ ΑΕ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  • Με ποια κριτήρια έχει καθορισθεί το όριο του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους έως 5%. Πιστεύω ότι είναι ανελαστικό γιατί πως είναι δυνατόν τελείως διαφορετικές περιπτώσεις λιμένων να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
  Παράδειγμα:
  α) Υπάρχουν λιμάνια στα όποια δεν υπάρχουν γήπεδα-χώροι και επομένως χωρίς οικονομική δραστηριότητα, στα οποία ο επενδυτής θα κληθεί να κατασκευάσει νέους χώρους-ως προστιθέμενη αξία-για να αναπτύξει την οποία δραστηριότητα και θα αποδίδει έως 5% των ακαθάριστων εσόδων.
  β) Υπάρχουν λιμάνια με διαθέσιμους χώρους χωρίς οικονομική δραστηριότητα- μέχρι σήμερα-στα οποία ο επενδυτής θα κληθεί να αναπτύξει την οποία οικονομική δραστηριότητα και να αποδίδει πάλι έως 5% των ακαθάριστων εσόδων.
  γ) Υπάρχουν λιμάνια στα οποία υπάρχουν χώροι και οικονομική δραστηριότητα η οποία ήδη αποδίδει που ο επενδυτής είναι δύσκολο/έως απίθανο) να επενδύσει σε υποδομές-άρα δεν θα υπάρχει προστιθέμενη αξία- και στην περίπτωση αυτή θα αποδίδει έως 5% των ακαθάριστων εσόδων. (Στην περίπτωση λιμένων κρουαζιέρας που είναι καθαρή εισπρακτική υπηρεσία γιατί πρέπει να είναι 5%; Το 5% μπορεί να αφορά-ίσως- στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ,όχι όμως στις υπάρχουσες).
  Σε κάθε περίπτωση το 5% δεν μπορεί να είναι ένα και μοναδικό όριο και να κρίνεται η πιθανή αλλαγή του από τη βιωσιμότητα του οικείου οργανισμού μετά από τεκμηριωμένες εισηγήσεις ορκωτών λογιστών κλπ. Μήπως θα έπρεπε ο νόμος να προβλέπει και την τεκμηρίωση του ορίου 5% μέσω έκθεσης ορκωτών λογιστών;
  • Να εξεταστεί η πιθανότητα αν η προείσπραξη εσόδων μελλοντικών περιόδων είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.

  • Πως θα καθορίζεται ή θα ελέγχεται η τιμολογιακή πολιτική του υπο- παραχωρησιούχου σε σχέση με ανταγωνιστικά λιμάνια ή η μεταφορά κίνησης σε άλλα λιμάνια εξωτερικού;

  • Όσον αφορά τον ορισμό ανεξάρτητου μηχανικού (άρθρο 4β) με διαγωνιστική διαδικασία για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης από τον υπο-παραχωρησιούχο θεωρούμε αναγκαίο να συμμετέχει στην επιτροπή διαγωνισμού ο οικείος οργανισμός με αναλογία 2/5.

  • Ποιος θα παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία του λιμένα, αν όλα γίνονται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες (παράδειγμα Σχέδιο Ασφαλείας που εγκρίνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας/ ΔΕΔΑΠΛΕ κλπ.) αν όχι ο οικείος οργανισμός και να παραδίδει έκθεση λειτουργίας στην εποπτεύουσα αρχή που είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, τουλάχιστον 1/6μηνο.

  • Στον νόμο να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι αποκλείεται ολική υπό-παραχώρηση του όποιου λιμένα.

  • Δεν αναφέρεται ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή μετά την όποια υπο-παραχώρηση. Πρέπει να είναι σαφές ότι εποπτεύουσα αρχή είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας .

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΓ ΑΕ

  • Στο άρθρο 3.1 δεν προβλέπεται χρόνος προκαταρκτικής διαβούλευσης πριν την οριστικοποίηση της πρότασης από τους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ έτσι ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος -επαρκής- χρόνος για τις απαραίτητες συναινέσεις.
  Το διάστημα των 30 ημερών – με οριστικοποιημένη την πρόταση των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ- για διαβούλευση δεν είναι επαρκές.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΓ ΑΕ

  •Στο άρθρο 3.1 δεν προβλέπεται χρόνος προκαταρκτικής διαβούλευσης πριν την οριστικοποίηση της πρότασης από τους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ έτσι ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος -επαρκής- χρόνος για τις απαραίτητες συναινέσεις.
  Το διάστημα των 30 ημερών – με οριστικοποιημένη την πρόταση των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ- για διαβούλευση δεν είναι επαρκές.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. γ εδαφ 3 «Η εκ των προτέρων παράθεση του πεδίου αρμοδιότητας της Αρχής και του τέλους υπέρ αυτής κρίνεται σκόπιμη, …» αναφορά η οποία δεν υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται ποιο θα είναι το τέλος; από ποιόν θα το λαμβάνει; …ενδεχομένως και από το αντισταθμιστικό / ανταποδοτικό τέλος του Οργανισμού;

  ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:09 | Εργαζόμενοι Ο.Λ.Ραφήνας Α.Ε.

  Απόψεις εργαζομένων Ο.Λ.ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο
  «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

  Διαφωνούμε επί της αρχής του ανωτέρω Νομοσχεδίου.
  Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο αυτό:
  1. Προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρησιακές μονάδες ή/και λιμενικές λειτουργίες και υπηρεσίες των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων» θα υπο-παραχωρηθούν.
  2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη διασφάλισης των εργαζομένων στους Οργανισμούς Λιμένων και η εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Δεν προβλέπεται πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.
  3. Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Οργανισμού Λιμένος.
  4. Νομοθετείται για ένα τόσο σημαντικό θέμα για δέκα (10) λιμάνια της χώρας, Εθνικής, Κοινοτικής και οικονομικής σημασίας, με αδιευκρίνιστα, αόριστα, μη καθορισμένα ή παντελώς ελλείποντα θέματα.
  5. Διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Οργανισμού Λιμένος με επιβολή αντισταθμιστικού / ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Ο.Λ., το οποίο ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, χωρίς μάλιστα να προκαθορίζεται αυτό επαρκώς στο νομοσχέδιο.
  6. Δεν διευκρινίζεται εάν ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος θα προσλαμβάνεται από τη Διοίκηση του Ο.Λ., με οικονομική επιβάρυνσή του, για ενδεχόμενη τεκμηρίωση της διακύβευσης της βιωσιμότητας του Οργανισμού, μπορεί να είναι ή όχι η Ελεγκτική Εταιρεία που κάθε έτος επιλέγεται από τη Γ.Σ. του Μετόχου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
  7. Δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο με ποιο τρόπο / διαδικασίες και όρους θα δεσμεύεται ο υπο-παραχωρησιούχος μέσω της σύμβασης για αύξηση του αντισταθμιστικού τέλους.
  8. Δεν γίνεται αναφορά πώς έχει προκύψει το ανωτέρω αντισταθμιστικό τέλος (π.χ. οικονομοτεχνική μελέτη κλπ).
  9. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους μέσω των Συμβάσεων υπο-παραχώρησης. Μέχρι την κύρωση αυτών των συμβάσεων αφαιρείται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λιμενικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπο-παραχώρησής τους, από τον Οργανισμό Λιμένος, το οποίο δικαίωμα υπο-παραχώρησης υποτίθεται ότι παραχωρείται στους Οργανισμούς με προηγούμενη διάταξη του νομοσχεδίου.
  10. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ ο Οργανισμός Λιμένος θα έχει υποστεί μεγάλη μείωση εσόδων από τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων και για το Ελληνικό Δημόσιο.
  11. Δεν γίνεται μνεία πουθενά της νομοθεσίας που θα διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και τις συμβάσεις υπο-παραχώρησης.
  12. Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος των υπο-παραχωρήσεων, από την Ευρωπαϊκή εμπειρία, δεν μπορεί να είναι άνω των δέκα ετών.
  13. Δεν γίνεται μνεία στους όρους των συμβάσεων υπο-παραχωρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των υπο-παραχωρησιούχων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά για όρο παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα από τον Οργανισμό Λιμένα!
  14. Ο Οργανισμός Λιμένος αναφέρεται ως κυρίως παραχωρησιούχος, το δικαίωμα της υπο-παραχώρησης όμως, μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς ουδεμία ενεργό συμμετοχή και γνώση. Αντιθέτως, ΟΦΕΙΛΕΙ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Ο.Λ. υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.
  15. Το Ελληνικό Δημόσιο συμβάλλεται ως εγγυητής για την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων, χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος του.
  16. Προβλέπεται ότι η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων και των συμβάσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει και αμείβει ο υπο – παραχωρησιούχος. Δεν νοείται «ανεξάρτητος μηχανικός», κάποιος ο οποίος προσλαμβάνεται και αμοίβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο. Εάν δεν επιλεγεί από τον Οργανισμό Λιμένος πώς θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον;
  17. Δεν προβλέπεται συμμόρφωση με τις Περιβαλλοντικές διατάξεις.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:04 | Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

  Με την υφιστάμενη διατύπωση, ο πλήρης έλεγχος της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων ουσιαστικά περνάει στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και μόνο, όπως και η υπογραφή της Διοίκησης (προφανώς νοείται το Δ.Σ. των Ο.Λ. Α.Ε.) υποκαθίσταται από Απόφαση της Γ.Σ. των Ο.Λ. Α.Ε. (δηλαδή του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Έτσι, ενώ φαινομενικά συμμετέχουν τα Δ.Σ. των Ο.Λ. Α.Ε. στη διαδικασία, στην ουσία αυτή η συμμετοχή ακυρώνεται από το γεγονός ότι υφίστανται πρόνοιες που αίρουν το ουσιώδες αυτής της συμμετοχής. Κατά συνέπεια, οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. χάνουν μια ουσιαστική τους αρμοδιότητα.

 • Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόδοση προστιθέμενης αξίας στους λιμένες, μέσω της ιδιωτικοποίησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων, που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τον εκάστοτε Οργανισμό Λιμένος, είναι μονόδρομος. Παρόλα αυτά η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επενδυτών του ενός, θα καταστήσει περισσότερο διαπραγματεύσιμη την επιφαινόμενη αύξηση των τιμολογίων υπηρεσιών των λιμένων ενώ παράλληλα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών θα είναι και καλύτερη αλλά και συγκρίσιμη.

  Είναι βέβαιο, ότι η ορθή αναβάθμιση των λιμένων και ιδιαίτερα του εμπορικού τμήματος, θα επιτευχθεί με την παραχώρηση των προβλητών σε περισσότερους του ενός επενδυτές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα και η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμολογίων. Προς αυτή την κατεύθυνση παράδειγμα αποτελεί το Λιμάνι της Αμβέρσας όπου ο Δήμος παραχώρησε το δικαίωμα του Λιμένα σε μια ανεξάρτητή εταιρεία επ ονόματι Λιμάνι Αμβέρσας, με μόνο μέτοχο τον ίδιο τον Δήμο. Το λιμάνι της Αμβέρσας κατόπιν παραχωρεί χωροθετημένα τμήματα (concessions) σε ενδιαφερομένους ιδιώτες , οι οποίοι είναι πολλοί, διαφορετικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σαφώς η μείωση του ρίσκου της πολιτείας από ενδεχόμενη λανθασμένη χρήση του λιμένος ή οικονομική κατάρρευση του παραχωρησιούχου.
  Ο ιδιώτης προφανώς αν δεν αυξήσει το πελατολόγιο του, τότε το βάρος του επιπλέον κόστους και του προσδοκώμενου κέρδους θα επωμιστούν οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν τα εμπορικά λιμάνια. Στην περίπτωση αυτή, δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση Λιμένος αλλά για μια διαδικασία η οποία θα συντελέσει στη συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας προς όφελος ενός μόνου ιδιώτη.
  Ο σύνδεσμος μας αριθμεί 27 μέλη τα οποία παράγουν το 80% των εργασιών του κλάδου. Οι εταιρείες-μέλη μας εξορύσσουνε περισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 από τα οποία σε ποσότητες μεγαλύτερες των 300.000 τόνων ετησίως. Σημειωτέων ότι οι μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται εκτός Ελλάδος, κυρίως στην Ευρώπη, αποτελώντας το 5% των εξαγωγών της χώρας
  Η οικονομική εκμετάλλευση των ορυκτών, λόγω της φύσης τους, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εγγύτητα της δυνατότητας θαλάσσιας μεταφοράς. Εξίσου όμως σημαντικό είναι και το κόστος των λιμενικών τελών που καλούμαστε να πληρώσουμε στους εκάστοτε λιμενικούς οργανισμούς. Σημειώνουμε ότι πάρα το μεγάλο κύκλο εργασιών των εταιρειών μελών μας τα καθαρά περιθώρια κέρδους είναι πολύ περιορισμένα και η οποιαδήποτε αύξηση των λιμενικών τελών θα έθετε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση πολλών μελών μας.

  Συμπερασματικά προτείνουμε

  1. Την τμηματική παραχώρηση δραστηριοτήτων σε περισσότερους του ενός επενδυτές, και όχι την εν συνόλω παραχώρηση, με σκοπό την διατήρηση της ισονομίας και της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών χρεώσεων.
  2. Την διατήρηση των υπαρχουσών χρεώσεων (τέλη διέλευσης, ωριαίες αποζημιώσεις μηχανημάτων, φορτώσεις ανά τόνο, κ.ο.κ. ) και την καθιέρωση ενός μαθηματικού τύπου αναπροσαρμογής αυτών ανάλογα με την ανάπτυξη της χώρας και του πληθωρισμού για τα επόμενα δέκα έτη .

 • Θεωρούμε δίκαιο και ηθικό να προβλεφθεί ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος για τους Ο.Τ.Α., στους οποίους υπάρχουν Οργανισμοί Λιμένος.

  Ευάγγελος Λαμπάκης
  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
  Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης

 • 12 Νοεμβρίου 2018, 13:09 | Αντωνιαδης

  Πολύ θετικό η αξιοποίηση των Ο.Λ Α.Ε μέσω υπο-παραχωρήσεις σε τρίτους (ιδιώτες ). Όμως θα πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες στις τοπικές Διοίκησης , για την διεξαγωγή αυτών αλλά και την εύρεση του ενδιαφερόμενου. Είναι λάθος να βάλει το ΤΑΙΠΕΔ κριτήρια , για κάτι που μόνο με νούμερα σε χαρτιά έχει δει , και δεν γνωρίζει τις τοπικεσ Ανάγκες ..άλλωστε όλες η Ο.Λ Α.Ε δεν είναι ίδιες

 • 7 Νοεμβρίου 2018, 10:11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΒ ΑΕ «ΑΡΓΩ»

  • Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. έχει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων, καθώς ακόμη και η υπογραφή της Διοίκησης (προφανώς νοείται το Δ.Σ. των Ο.Λ. Α.Ε.) υποκαθίσταται από Απόφαση της Γ.Σ. των Ο.Λ. Α.Ε. (δηλαδή του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Δίδεται μία αίσθηση συμμετοχής των Δ.Σ. των Ο.Λ. Α.Ε. στη διαδικασία, η οποία όμως ακυρώνεται από το γεγονός ότι υφίστανται πρόνοιες που αίρουν το ουσιώδες αυτής της συμμετοχής.

 • 5 Νοεμβρίου 2018, 10:39 | ΝΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ

  Οι οργανισμοί λιμένων Α.Ε εκτός από τα μεγάλα λιμάνια έχουν και μικρά λιμανάκια αγκυροβόλια.
  Με την υπό παραχώρηση που θα γίνει , πιστεύω πως αυτά τα λιμανάκια καλό είναι να παραχωρηθούν σε ντόπιους σωστούς επαγγελματίες .. Είναι σημαντικό , οι τοπικοί υπεύθυνοι των οργανισμών να έχουν το λόγο στην ανάθεση αυτών.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:37 | ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Για το θέμα των συμβάσεων υπο-παραχώρησης διάφορων δραστηριοτήτων των Οργανισμός Λιμένος Α.Ε , πιστεύω πως ο υπο-παραχωρησιούχος επενδυτής πρέπει να προέρχεται από την τοπική επιχειρηματική κοινωνία του κάθε τόπου για να έχει το ενδιαφέρων και την θέλησε ώστε η επένδυση του , να φέρει τους ανάλογους καρπούς για την τοπική κοινωνία ( Θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες ) επίσης καλό είναι να δοθεί έμφασή ώστε ο ανάδοχος να είναι ένας σωστός επιχειρηματίας που δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα ,δεν έχει δώσει δικαιώματα στην τοπική κοινωνία και να είναι εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο.

  Για αυτό ο κάθε τοπικός Οργανισμός Λιμένος Α.Ε πρέπει να έχει σημαντικό λόγο στην εύρεση του Επιχειρηματί