Άρθρο 22 – Δυνατότητα εκτέλεσης εσωτερικών πλόων από φορτηγά πλοία με διεθνή πιστοποιητικά

Διεθνή πιστοποιητικά των φορτηγών πλοίων υπό ελληνική σημαία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του β.δ. 542/1968 (Α’ 181), γίνονται αποδεκτά για την εκτέλεση πλόων μεταξύ λιμένων εσωτερικού, εφόσον τα πλοία αυτά συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας περί ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος που αφορούν σε πλόες μεταξύ των λιμένων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα θέματα περί προσωπικού των ανωτέρω πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ενδιαίτησης των ναυτικών, ρυθμίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που εφαρμόζεται για την οικεία κατηγορία πλόων που εκτελεί το πλοίο.