Άρθρο 25 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 14:39 | Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

  Κλείνοντας και μετά τις ανωτέρω επισημάνσεις θα ήθελα να τονίσω τα εξής:
  Είναι σαφές ότι έχει προηγηθεί μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιλυθούν τα ποικίλα νομικά και διαδικαστικά θέματα μέσα από το παρόν σχέδιο Νόμου. Πλην όμως εκτιμώ ότι περιέχει διατάξεις και προβλέψεις που αντιβαίνουν στις διατάξεις του Ν.2971/2001 και του ιδρυτικού Ν.2932/2001 των Ο.Λ. Α.Ε. Κατά συνέπεια και ως νεώτερη νομοθεσία που κατισχύει της παλαιότερης, φοβούμαι ότι θα δημιουργήσει πλήθος ερμηνευτικών ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία των τελευταίων όσο και με τις ζωτικές ανάγκες για την βιωσιμότητά τους.
  Ιδιαιτέρως πρέπει να επισημανθεί ότι τα ερμηνευτικά ζητήματα που αναφύονται και το μεσοδιάστημα που δημιουργείται μεταξύ της ψήφισης του νομοσχεδίου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων, θα οδηγήσουν σε ανεπαρκή και σαφώς μειωμένη οικονομική εκμετάλλευση των λιμένων, που αποτελεί το φυσικό αντικείμενο των Ο.Λ. Α.Ε., καθώς και σε ερμηνευτικές προστριβές με το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., οι οποίες καλό είναι να αποφευχθούν με σκοπό και στόχο να μην επέλθει μείωση των εσόδων των Ο.Λ. Α.Ε., με αρνητικές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητά τους.
  Εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κατασταστικοί σκοποί του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και των Ο.Λ. Α.Ε. δεν ταυτίζονται και σαφώς δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους οι στόχοι που θέτουν οι Ο.Λ. Α.Ε. (ως απόλυτα υπεύθυνοι για την λειτουργία και την κερδοφορία των λιμένων) με τους στόχους που θέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
  Για τους λόγους αυτούς οι πρόνοιες του σχεδίου Νόμου όσον αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ο.Λ. Α.Ε. και της μετέπειτα (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων) δραστηριοποίησής τους θα πρέπει να είναι επαρκείς και ουσιαστικά εφαρμόσιμες, ώστε να διασφαλίζεται με επαρκή τρόπο, η ισοστάθμιση των οικονομικών απωλειών των Ο.Λ. Α.Ε.
  Τονίζω ότι κατά την άποψή μου, από το παρόν σχέδιο Νόμου λείπει η ρητή πρόνοια για την διασφάλιση του μέλλοντος των εργαζομένων στις υπο-παραχωρούμενες, αλλά και τις συνδεόμενες με αυτές, δραστηριότητες.
  Συμπερασματικά, το σχέδιο Νόμου ενώ μεν έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δέκα σημαντικών λιμένων της χώρας μέσω του συστήματος των υπό-παραχωρήσεων ώστε να διευκολυνθούν επενδυτικοί σχεδιασμοί, εάν δεν τροποποιηθούν κατάλληλα αρκετές από τις διατάξεις του δεν θα επιτύχει πλήρως τον σκοπό του.

  Εάν όμως οριστούν με σαφήνεια οι θεμελιώδεις έννοιες που το σχέδιο Νόμου εισάγει και αποφευχθούν περιπτώσεις παρερμηνειών καθώς επίσης κατοχυρωθεί μέσω του σχεδίου Νόμου και το εργασιακό καθεστώς, θα επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο εισάγεται προς ψήφιση.

 • 15 Νοεμβρίου 2018, 13:47 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΛ ΑΕ

  Τονίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Ο.Λ. και των θέσεων εργασίας.
  Τελικά, προσυπογράφουμε στα όλα σχόλια των συναδέλφων εργαζομένων σε Ο.Λ. Α.Ε., αναφορικά με τα 4 πρώτα άρθρα.

 • 7 Νοεμβρίου 2018, 10:30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΒ ΑΕ «ΑΡΓΩ»

  Συμπερασματικά και με βάση κυρίως τις ανωτέρω επισημάνσεις καταθέτουμε τις παρακάτω απόψεις μας:
  – Το σχέδιο Νόμου αναφοράς κατέχει περιεχόμενο που αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.2971/2001 και του ιδρυτικού Ν.2932/2001 των Ο.Λ. Α.Ε. Ως νεώτερη νομοθεσία που κατισχύει της παλαιότερης, θα γεννήσει πλήθος ερμηνευτικών ζητημάτων που άπτονται ζωτικών, για τη λειτουργία των τελευταίων, λειτουργιών/δραστηριοτήτων.
  – Τα ερμηνευτικά ζητήματα που αναφύονται και το μεσοδιάστημα που δημιουργείται μεταξύ της ψήφισης του νομοσχεδίου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων, θα οδηγήσουν σε ανεπαρκή οικονομική εκμετάλλευση του λιμένα, που αποτελεί το φυσικό αντικείμενο των Ο.Λ. Α.Ε., σε ερμηνευτικές προστριβές με το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και κατά συνέπεια σε δραματική μείωση των εσόδων τους, με ότι δυσμενές αυτό επισείει για τη βιωσιμότητά τους.
  – Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων, καθώς κατέχει το σύνολο των σχετικών αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και κάθε παρέμβαση άλλου φορέα εισάγεται ώστε να τηρούνται τα προσχήματα της διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι οι κατασταστικοί σκοποί του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και των Ο.Λ. Α.Ε. δεν ταυτίζονται ή εν πάσει περιπτώσει δεν συνάδουν πάντοτε σε στοχεύσεις.
  – Ανεπαρκείς πρακτικά θεωρούμε ότι είναι οι πρόνοιες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ο.Λ. Α.Ε. και της μετέπειτα (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων) δραστηριοποίησής τους. Ανασφαλές είναι και το καθεστώς που προτείνεται για θεσμοθέτηση και αφορά το αντισταθμιστικό τέλος, καθώς δεν διασφαλίζεται με επαρκή τρόπο, η ισοστάθμιση των οικονομικών απωλειών των Ο.Λ. Α.Ε. Υφίστανται μάλιστα και εφιαλτικά σενάρια (είναι και τα πιθανότερα) για το μέλλον των τελευταίων, που περιλαμβάνουν την αποψίλωση τους από όλες τις επωφελείς και κερδοφόρες δραστηριότητες (οι οποίες εύλογα θα προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον) αφήνοντάς τους με κοστοβόρες δραστηριότητες και υποχρεώσεις.
  – Ουδεμία πρόνοια υφίσταται για τη διασφάλιση του μέλλοντος των εργαζομένων στις υπο-παραχωρούμενες, αλλά και τις συνδεόμενες με αυτές, δραστηριότητες, στους οποίους επιφυλάσσεται, δεδομένων των ανωτέρω (οικονομική καχεξία των Ο.Λ. Α.Ε.), ένα σκοτεινό και αβέβαιο μέλλον.

  Εν κατακλείδι το σχέδιο Νόμου διαλαμβάνει πλασματικές παραδοχές για τη βιωσιμότητα των Ο.Λ. Α.Ε. έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπο-παραχωρήσεων, δεν τη διασφαλίζει επ’ ουδενί και δεδομένης της σύνδεσης του μέλλοντος των Οργανισμών αυτών, με αυτό των εργαζομένων τους, τους επιφυλάσσει αβέβαιο εργασιακό μέλλον. Στερείται σαφήνειας επί θεμελιωδών εννοιών που το ίδιο εισάγει, αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, επαφίεται στην απίθανα καλόπιστη εφαρμογή των διατάξεών του και εν τέλει οδηγεί πιθανότατα στην λύση/εκκαθάριση κάποιων, αν όχι όλων, των Ο.Λ. Α.Ε.